h

Drukbezocht spreekuur voor allochtone Veenendalers was een succes!

28 februari 2006

Drukbezocht spreekuur voor allochtone Veenendalers was een succes!

Afgelopen zaterdag 25 januari heeft de SP Veenendaal in samenwerking met Vereniging Annour een politiek spreekuur speciaal voor allochtone georganiseerd. Het spreekuur werd geleid door de heer Jos Schilte. Allochtone Veenendalers kregen deze avond ruimschoots de tijd om vragen over een aantal thema’s te stellen aan alle politieke partijen die met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen mee gaan doen. Ook omgekeerd kregen de aanwezige politici, waaronder de wethouders Van Maanen (VVD) en Sanders (PvdA), de gelegenheid om vragen te stellen aan het publiek. Van beide kanten werd daar goed gebruik van gemaakt. De avond was ook druk bezocht, waaronder ook diverse vertegenwoordigers van Migrantenzelforganisaties zoals de Kongolese/ Angolese Vereniging, Bosnische Vereniging, Afghaanse vereniging, natuurlijk de Marokkaanse vereniging Annour, etc. De thema's waren Huisvesting, Onderwijs, Werkgelegenheid en Welzijn.

"De
De avond werd met een korte inleiding geopend door Jos Schilte. Vervolgens kregen alle partijen even de ruimte om de zaal te vertellen hoe zij over de te behandelende thema's dachten. Hierna mochten de aanwezigen in buurthuis de Driehoek vragen stellen aan de politici achter de tafel. Het eerste thema was huisvesting. Een van de aanwezige vroeg zich af wat er gedaan wordt aan sociale woningbouw. Volgens de wethouders Wim van Maanen (VVD) en Cees Sanders (PvdA) wordt er al veel gedaan aan sociale woningbouw in Veenendaal en is het spreiden van de bevolking over de verschillende wijken in Veenendaal eigenlijk niet te doen daar dat goedkope woningen geconcentreerd zijn in bepaalde wijken waardoor daar automatisch minderheden bij elkaar worden gezet. De ChristenUnie, SGP en SP waren het met elkaar eens dat de politiek zich meer moet gaan inspannen om meer gelijke voorzieningen in alle wijken te krijgen daar als het wenselijk is de bevolking meer te gaan spreiden over de diverse wijken.
"Veel

Het tweede thema van de avond was onderwijs. Er waren vragen vanuit de zaal over wat de partijen zouden willen doen aan het opname beleid van sommige christelijke scholen. Binnen deze scholen blijken allochtone Veenendalers niet altijd welkom te zijn. Hierdoor ontstaat er een groot verschil tussen een ‘witte’ school en een ‘zwarte’ school. En dit zou volgens alle aanwezigen de integratie niet bevorderen. De SP wijst er op dat als er meer afwisseling in de wijken krijgen, het contrast tussen ‘witte’ en ‘zwarte’ wijken en scholen zal verminderen.

Het volgende thema op de agenda betrof werkgelegenheid. De vragen gingen vooral over hoe het panel dacht om meer allochtone jongeren aan het werk te krijgen. Groenlinks stelt dat de gemeente hierin een voorbeeldfunctie moet nemen en zich moet inzetten om stageplaatsen te creëren binnen de gemeente en werkgevers moet stimuleren om het zelfde te doen. De SP sluit zich hier volledig bij aan maar vindt ook, dat het niet alleen hierbij moet blijven. De SP wijst hierbij op een recent uitgevoerd onderzoek, waaruit blijkt dat de oorzaak voor de ongelijke positie op de arbeidsmarkt ligt bij het verkeerd gebruik van media om allochtone jongeren te bereiken, discriminatie door werkgevers en dat jongeren niet over de juiste netwerken beschikken. Ook hieraan dient bij de oplossing van dit probleem aandacht te worden besteed.

Tot slot was er nog tijd voor het vierde en laatste thema, namelijk welzijn. Hierbij lag de nadruk voornamelijk op activiteiten en diensten specifiek voor allochtone Veenendalers.
Er bleek uit reacties vanuit de zaal dat er behoefte bestaat onder allochtone vrouwen om een keer per week zonder het bijzijn van mannen te kunnen zwemmen in het Valleibad. Toen een woordvoeder van stichting de Vaart aankondigde dat, dat binnenkort weer mogelijk is werd dit met applaus ontvangen.
"De

Nadat alle vragen van het publiek en de politici waren beantwoord was er nog even gelegenheid om onder elkaar van gedachten te wisselen over de thema's die gedurende deze avond de revue hebben gepasseerd. “wij kunnen terug kijken op een geslaagde avond, waarbij allochtone Veenendalers in één oogopslag te zien hebben gekregen wat er op politiek vlak te bieden is in Veenendaal om zo op 7 maart een weloverwogen keuze te kunnen maken. Ook hebben de aanwezige politici kunnen zien en horen wat er leeft onder allochtone Veenendalers. Dat kunnen zij weer meenemen wanneer ze in de raad zitten. Kortom: een win-win situatie,” aldus Fatima Bich Bich (SP) die verantwoordelijk was voor de organisatie van deze avond.

U bent hier