h

Niet voor je lol in een buurthuis

17 oktober 2006

Niet voor je lol in een buurthuis

In het raadspresidium (fractievoorzittersoverleg) van 16 oktober zijn de aanbevelingen van de werkgroep Herstructurering Vergadermodel Veenendaal in het stuk ‘Verbouw of Nieuwbouw’ aan de orde gekomen. De aanbevelingen betroffen onder andere het instellen van een dialoogcommissie, de rol van het Reglement van Orde, de rol van het raadspresidium en het vergaderen op locatie.

Met een ietwat komische opmerking gaf Jan Breur aan, dat vergaderen op locatie een duidelijke meerwaarde moet hebben. “Vergaderen op locatie kan heel goed zijn, maar het moet wel echt relevant zijn. Je gaat niet voor je lol in een buurthuis zitten.”

Breur sprak lovende woorden in de richting van de werkgroep, bestaande uit Frits Beckerman (PvdA), Arianne Hollander (VVD) en Marco Verloop (SGP), die vanuit totaal verschillende startpunten toch tot een eenduidend stuk zijn gekomen. “Dat is typerend voor Veenendaal: je bekijkt alles vanuit totaal verschillende oogpunten, maar toch weet je er samen iets moois van te maken.”

De SP staat positief maar kritisch tegenover bestuurlijke vernieuwing. Als de politiek meer laagdrempelig wordt gemaakt is dat een goede zaak, maar er moet geen situatie ontstaan waarin bestuurlijke vernieuwing een doel op zichzelf wordt. Daarbij is de kloof tussen burger en politiek niet zozeer te wijten aan het vergadermodel, maar ook aan het optreden van politici die voor burgers soms onbegrijpelijke beslissingen nemen.

De conclusie dat de gemeenteraad niet zit te wachten op drastische veranderingen in het vergadermodel, maar dat er wel wat aanpassingen nodig zijn om het aan te sluiten op de eisen van de tijd, wordt door de SP gedeeld. Alleen bij de aanbeveling dat het raadspredidium zijn rol strikter moet afbakenen fronste Breur zijn wenkbrauwen even.

“Het presidium wordt door buitenstaanders toch gezien als een soort van seniorenconvent.” Lichtte Hollander toe. Breur, die met zijn 25 jaar de Benjamin van het presidium is, voelde zich niet bijster aangesproken door het woordje ‘senior’. “Nou, dank je wel”, reageerde hij spottend.

U bent hier