h

SP herziet mening over motie CU

20 april 2007

SP herziet mening over motie CU

Steekhoudende argumenten overtuigend

De Veenendaalse SP heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 april haar mening over een motie van de ChristenUnie herzien. De ChristenUnie wilde regels omtrent het ruimen van graven vastleggen, om er zo voor te zorgen dat het ruimen van graven op een respectvolle wijze zou gebeuren. Aanvankelijk ging de SP uit van vertrouwen, en zag de noodzaak van de motie niet. Maar na een pittige discussie stemde de SP toch in.

Bij de vaststelling van de begrafenisverordening in december, vormde de SP nog een gelegenheidscoalitie met de confessionele partijen, die volgens fractievoorzitter Breur erg goed bevallen was. Bij het beleidsplan leek die ten einde. De ChristenUnie bij motie wilde vaststellen hoe er geruimd diende te worden om er zeker van te zijn dat de stoffelijke overschotten van de Veenendalers respectvol zouden worden geruimd. De SP kon daar in eerste instantie niet in meegaan, omdat er geen aanwijzingen leken te zijn dat het ruimen onrespectvol zou gebeuren – zeker gezien het christelijke karakter van de gemeente Veenendaal.

SP-fractievoorzitter Breur: “Dat wij vinden dat je respectvol met de doden om moet gaan staat buiten kijf. In de Tweede Kamer zijn we ook bezig om op landelijk niveau de regels aangaande het ruimen van graven aan te scherpen. In Veenendaal is er echter nog niet geruimd, en we hadden niet de indruk dat dit, zodra dit wel ging gebeuren, zonder respect zou plaatsvinden. Tineke Bette, de woordvoerder van de ChristenUnie wees mij er echter op dat het ruimen van graven uitbesteed kon worden aan anderen, die vanuit professionele gewenning wel eens te werk zouden kunnen gaan met shovels. Dan neem je het zekere voor het onzekere. Van een verandering van standpunt is er geen sprake, maar gaandeweg de vergadering kreeg ik wel in de gaten dat ik het standpunt op een andere manier gestalte moest geven. Dat heb ik toen gedaan.”

Nadat Bette en Breur uitvoerig gediscussieerd hadden, was het tijd voor een stemming. Vanwege de steekhoudendheid van Bette’s argument over de uitbesteding had Breur behoefte om zich hierover te bezinnen en vroeg een schorsing aan. “Wat dat betreft is het wel lastig wanneer je een eenpersoonsfractie vormt. Je kunt niet even klankborden met een partijgenoot die naast je aan tafel zit.” Zegt Breur. “Gelukkig zag de burgemeester mijn twijfels en gunde hij me het benodigde momentje om de knoop door te hakken.”

Door zijn omgang met de begrafenisverordening in december, en bijbehorend beleidsplan in april, oogstte Breur bewondering van scheidend raadsnestor Bisschop (SGP). Deze complimenteerde hem na afloop van de raadsvergadering voor het maken van eigen overwegingen en het niet mee doen aan spelletjes. Breur en Bisschop zijn het erover eens dat dit de enige juiste manier is om politiek te bedrijven. Breur: “Af en toe moet je je kunnen laten overtuigen, anders is het politieke debat niets meer dan een toneelspel.”

U bent hier