h

Sluitende begroting met ruimte voor nieuw beleid

4 oktober 2007

Sluitende begroting met ruimte voor nieuw beleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmabegroting voor 2008 vastgesteld. In de begroting is naast een voortzetting van het bestaande beleid ook veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo wordt er geld gereserveerd voor onder meer startersleningen, het programma Andere Overheid, speerpuntbuurten en integrale veiligheid. Het resultaat is een sluitende begroting en een goed meerjarenperspectief.

Het programma Andere Overheid is gericht op een betere dienstverlening aan
de burger en minder administratieve lasten. Elektronische dienstverlening
(via internet) is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Voor de komende jaren
is 1,8 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het programma.

Startersleningen
Voor starters op de woningmarkt is het steeds moeilijker een eigen woning
te financieren. De gemeente wil hierbij helpen met zogenaamde
startersleningen. Wanneer de draagkracht van de starters toeneemt, lossen
zij de leningen aan de gemeente weer af. Voor de leningen is 2,5 miljoen
euro gereserveerd.

Voor onder meer de versterking van de sociale cohesie, de leefbaarheid/ruimtelijke inrichting van de wijken en de
jongerenproblematiek wil het college investeren in de speerpuntbuurten. Het beleid wordt wijkgericht in samenspraak met de bewoners uitgevoerd. Voor de uitvoering wordt 1 miljoen euro extra gereserveerd.

Naast het bovenstaande nieuwe beleid wordt er in de begroting ook extra geld beschikbaar gesteld voor het minimabeleid, het onderhoud van wegen, groen en straatmeubilair, de gemeentelijke gebouwen, klimaatbeleid en
verkeersmaatregelen aan de Prattenburglaan/Faunalaan en omgeving.

Wmo
Het uitgangspunt voor de invoering van de Wmo is dat de burger hier geen nadeel van ondervindt. Op dit moment gaat het college er van uit dat de invoering geheel uit het bestaande budget voor de Wmo bekostigd kan worden. Of dit daadwerkelijk het geval is, hangt sterk af van het aantal aanvragen en de zorgzwaarte. Gelet op deze onzekerheden wordt in de begroting 300.000 euro per jaar gereserveerd om eventuele negatieve gevolgen van de wet op te kunnen vangen.

Lokale lasten
Voor de jaren 2008 tot en met 2011 wordt de Onroerende zaakbelasting (Ozb) niet verhoogd. Jaarlijks vindt wel een inflatiecorrectie van 2,5 procent plaats. Om achterstand in het onderhoud van de riolen in te lopen stijgt het rioolrecht de komende jaren licht. Per heffingseenheid wordt het tarief in 2008 verhoogd van 14 naar 17 euro.

De afvalstoffenheffing hangt nauw samen met de plannen om de afvalverwijdering uit te besteden. Hierover wordt op korte termijn een besluit genomen. In de begroting is uitgegaan van een gelijkblijvend tarief. De definitieve bepaling van het tarief vindt plaats op het moment dat een besluit over het uitbesteden is genomen.

Bron: Veenendaalse Krant

U bent hier