h

SP kritisch over verordening WMO

10 december 2007

SP kritisch over verordening WMO

De WMO maakt het mogelijk, dat gemeenten een eigen bijdrage kunnen vragen voor voorzieningen, zoals woningaanpassingen. Echter gemeenten zijn hiertoe niet verplicht. De eigen bijdrage regeling zorgt er voor dat er veel verschillen tussen gemeenten zal gaan ontstaan. Waar je in de ene gemeente geen eigen bijdrage voor hoeft te betalen, moet je in een andere gemeente wel een eigen bijdrage voor betalen. Daarnaast zullen de verschillen in hoogte van de eigen bijdrage sterk per gemeente gaan verschillen. Hoge eigen bijdrage kunnen er verder toe leiden dat mensen afzien van de noodzakelijke zorg. De SP vindt dat, dat hoe dan ook voorkomen moet worden.

In de nieuwe WMO verordening worden voor verschillende voorzieningen een inkomenstoets gehanteerd. Mijn fractie is het hier niet mee eens, omdat hiermee mensen uitgesloten worden van voorzieningen. Bij het verzamelinkomen wordt uitgegaan van het inkomen, dat bij de belasting bekend is. Hier wordt niet gekeken naar de reële kosten die mensen maken. Mensen met een handicap hebben veelal hogere ziektekosten. Verder maakt het nogal verschil uit of iemand 4 schoolgaande kinderen heeft of niet. Al met al kunnen hierdoor ook mensen getroffen worden, die weliswaar formeel boven de inkomensnorm zitten, maar feitelijk eronder vallen.

Verder vindt de SP dat het protocol gebruikelijke zorg verzwakt dient te worden. Ouderen van bijvoorbeeld boven de 75 jaar zouden geen gebruikelijke zorg meer moeten geven. Ook dient er volgens de SP rekening gehouden te worden met full-timebanen van echtgenoten en moeten ‘taakjes’ van kinderen enkel als aanvullend gezien worden. Jongeren hebben het steeds drukker met school, een bijbaantje, sport en sociale contacten en zij hebben hier ook recht op.

Verder heeft de SP ook aandacht gevraagd voor mensen die verblijven in maatschappelijke opvang en vrouwenopvanginstellingen. Ook zij dienen niet de dupe te worden van het moeten betalen van dubbele eigen bijdragen!

Tot slot maakt de SP zich zorgen over de zogenaamde besparingsbijdrage. Voorkomen moet worden, dat mensen onbedoeld in (financiële) problemen komen door gemeentelijk beleid. Uit diverse berekeningen van het Versterking Cliëntenpositie wordt namelijk duidelijk, dat mensen die onder de WMO vallen, door onder andere de eigen bijdragen, er financieel op achteruit gaan.

Toch was de SP niet alleen maar kritisch. De verbreding van PGB voor een aangepaste sportrolstoel naar aangepaste sportvoorzieningen is een positieve ontwikkeling.

U bent hier