h

Presidium evolueert in kleine stapjes.

6 december 2007

Presidium evolueert in kleine stapjes.

Het raadspresidium heeft afgelopen maandag besloten in de oude bezetting door te gaan. Wel komt er een reglement, waarin de taken van het raadspresidium duidelijk vastgelegd en afgebakend worden.
Het behouden van het raadspresidium in de huidige samenstelling, burgemeester + fractievoorzitters, was de eerste van drie opties. Deze vond steun bij verreweg de meeste fracties.

SP en GroenLinks gaven de voorkeur aan een strikt technisch presidium, waarin een drie- of vijftal raadsleden dat affiniteit heeft met procedures de raadsagenda vaststelt. Wel gaven beide partijen aan waarde te hechten aan een contactmoment tussen de burgemeester en de fractievoorzitters onderling.

De derde optie vond steun bij het CDA. Deze optie behelst een bemensing van het presidium door de burgemeester en de vier commissievoorzitters. Net als de SP gaf het CDA aan de eerste optie een prima tweede keus te
vinden. GroenLinks gaf geen tweede keus aan.

Burgemeester Elzenga gaf aan enigszins verbaasd te zijn over de opstelling van de SP. Eerder gaf de SP aan waarde te hechten aan vertegenwoordiging van alle partijen in een presidium. Dat klopt in een setting waarin het presidium tevens als fractievoorzittersoverleg dient waar geklankbord wordt.

Wanneer de taak van het presidium zich echter enkel bezighoudt met de procedurele voorbereidingen van vergaderingen, is er dus sprake van een a-politiek presidium en heeft vertegenwoordiging van alle partijen wat de SP betreft geen meerwaarde.

Bij het opstellen van het reglement zal er wel flexibel worden omgegaan met de samenstelling van het presidium. Zo zullen fracties op aandringen van de SGP vrij zijn om zich door een ander raadslid dan de fractievoorzitter te laten vertegenwoordigen in het presidium - mits deze hetzelfde mandaat heeft als de fractievoorzitter. Op aandringen van de SP kan het raadslid van een eenpersoonsfractie zich bij verhindering laten vervangen door een schaduwraadslid.

Ook is het openbare karakter van het presidium te sprake gekomen. Burgemeester Elzenga gaf aan dat openbaarheid geen meerwaarde heeft, omdat het presidium feitelijk een werkvergadering is. Wel vond hij dat opheffen van de openbaarheid slecht zou zijn voor de beeldvorming - alleen al dat gegeven was voor hem reden om de openbaarheid te waarborgen. Ook de fractievoorzitters pleitten voor handhaving van de openbaarheid.

U bent hier