h

SP bestuursleden herkozen

13 januari 2016

SP bestuursleden herkozen

Foto: Cor van Londen

Op de Algemene Ledenvergadering van 11 januari jongstleden is Baukje Hiemstra herkozen als voorzitter. Ook penningmeester Nico van Ginkel en algemeen bestuurslid Charlotte Passchier zijn herkozen.

Alle drie hebben zij al eerder ervaring in hun functie. Hun termijn liep ten einde, en moesten herkozen worden door de leden. Alle leden konden zich ook opwerpen als tegenkandidaat, maar er heeft zich geen tegenkandidaat aangediend.

Naast Hiemstra, Van Ginkel en Passchier maken ook Toke van de Rovaart en Jan Breur deel uit van het bestuur. Van de Rovaart is vorig jaar als organisatiesecretaris gekozen; haar termijn loopt nog een jaar. Breur is uit hoofde van zijn functie (fractievoorzitter in de gemeenteraad) lid van het bestuur - en over zijn bestuurslidmaatschap hoefde evenmin gestemd te worden op deze ledenvergadering.

Bestuurslid Emile Ike's termijn eindigde ook. In verband met zijn verhuizing naar Amsterdam stelde hij zich niet herkiesbaar. Het bestuur gaat nu vijfkoppig verder.
SP-Afdeling Veenendaal bedankt hem hartelijk voor zijn inzet.


Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier