h

Rekenkamercommissie over cultuur

9 december 2019

Rekenkamercommissie over cultuur

Foto: Jan Breur

"Ontwikkel een toekomstbeeld."

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar het cultuurbeleid in Veenendaal. In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat in de huidige Cultuurvisie Veenendaal 2018-2021 de ‘stip op de horizon’ ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk waar Veenendaal op het gebied van cultuur op de lange termijn naartoe wil. De rekenkamercommissie adviseert om tijdig te starten met het cultuurbeleid voor de periode na 2021. Daarbij moet er aandacht zijn voor heldere prestatieafspraken met de gesubsidieerde instellingen en de rol van de cultuurmakelaar.

Foto: Boogh/Baukje Hiemstra

In 2017 heeft de gemeenteraad de Cultuurvisie Veenendaal 2018-2021 vastgesteld. Daarin zijn de inhoudelijke ambities, doelstellingen en financiële kaders van de gemeente op het gebied van cultuur opgenomen. De cultuurvisie is opgesteld in een proces van cocreatie, waardoor vele betrokkenen de gelegenheid kregen mee te denken over het toekomstige cultuurbeleid. De rekenkamercommissie heeft de cultuurvisie nu tegen het licht gehouden om te kijken of de gewenste vernieuwing van het cultuurbeleid daadwerkelijk is ingezet. 

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie concludeert dat de doelstellingen in de Cultuurvisie Veenendaal 2018-2021 breed zijn geformuleerd. Het zou volgens de rekenkamercommissie meer duidelijkheid bieden als de gemeente het ‘waarom’ van cultuur voor Veenendaal in haar visie en doelstellingen explicieter definieert. Aandacht voor een ‘gelijk speelveld’ en een publieksonderzoek horen daarbij. Om te kunnen toetsen of culturele instellingen de gewenste resultaten behalen zijn prestatie indicatoren nodig. De rekenkamercommissie adviseert om deze indicatoren in afstemming met de gesubsidieerde instellingen vast te stellen. Daarnaast adviseert de rekenkamercommissie om ambtelijk voldoende tijd en deskundigheid te reserveren voor de ontwikkeling en uitvoering van het cultuurbeleid. Als laatste wordt aandacht gevraagd voor de inzet van de cultuurmakelaar. Deze heeft een belangrijke rol in het betrekken van de kleinere culturele instellingen.

Foto: Jan Breur

Sietse van der Bij is namens de SP woordvoerder op het gebied van o.a. cultuur...

Reactie toevoegen

U bent hier