h
Verkiezingsprogramma "Met elkaar voor Veenendaal"

Om te beginnen: . . .Waar staat SP Veenendaal voor?

Het is in 2018 voor de vierde maal dat de SP meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Veenendaal. Graag willen wij daarbij onze positie in de lokale volksvertegenwoordiging versterken. Daardoor kunnen wij nog beter opkomen voor de belangen van alle Veenendalers, Wij zorgen, dat hun stem en hun wensen meer gehoord worden en meer zichtbaar worden, zowel in de besluitvorming binnen het gemeentehuis als daarbuiten!

Foto: SP Veenendaal

Het werk in de gemeenteraad willen wij goed doen en dat kan alleen door het te combineren met veel praten met alle Veenendalers, met actievoeren, met onderzoek doen en met informatie vragen en verstrekken. Zo wil de SP zich sterk maken voor het Veenendaalse belang. Daarin onderscheiden wij ons duidelijk en positief van andere partijen.
De Veenendaler is de beste deskundige als het om zijn/haar eigen leefomgeving gaat. De SP stimuleert daarom een actieve opstelling van inwoners ten aanzien van hun eigen woon- en leefomgeving. Praten met Veenendalers en inspreken door Veenendalers, ongeacht hun leeftijd, is van het grootste belang voor een leefbaar Veenendaal.

Bij het maken van onze keuzen doen wij nooit zo maar wat, maar werken wij altijd vanuit dezelfde 3 kernwaarden van de SP: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

De huidige tijd predikt vooral de eigen verantwoordelijkheid van “zoek het zelf maar uit”, maar voor ons als SP staat de mens als sociaal wezen centraal. Sociale samenhang en de relatie met

anderen zijn nodig voor het creëren van welzijn en leefbaarheid volgens de menselijke maat. Zonder dat ontstaat isolement en eenzaamheid.
De samenleving wordt gevormd door individuen en door groepen, die allemaal evenveel recht hebben op het nastreven van eigen geloof, waarden en geluk. Iedereen moet hiervoor niet alleen de ruimte en de mogelijkheden krijgen maar ook bieden. Om dat te kunnen realiseren zijn solidariteit met elkaar en verantwoordelijkheid voor elkaar onmisbare elementen.

Helaas heeft de neoliberale economie van de laatste jaren wel de markt gediend, maar niet de mens. Veel vertrouwde voorzieningen zijn afgebroken en wat daarvoor is teruggekomen heeft zijn waarde vaak niet bewezen. Als SP vinden wij onder meer, dat iedereen recht heeft op een vaste baan met een redelijk salaris. Dit geeft aan mensen rust, vertrouwen in de toekomst en de mogelijkheid om aan hun eigen toekomst te werken. Onderzoek heeft aangetoond dat de flexibilisering van arbeid zorgt voor veel stress en psychische klachten bij medewerkers.

Voor veel inwoners is Veenendaal het middelpunt van hun wereld, maar zij weten ook best dat ontwikkelingen in Veenendaal niet los staan van ontwikkelingen in de provincie, in Nederland, in Europa en in de wereld. De SP is daarom op al deze niveaus actief. Ook daarvoor dragen wij met z’n allen mede de verantwoordelijkheid. En in de ogen van de SP is hier voor de gemeente ook zeker een taak weggelegd. Wij vinden het dus een goede zaak wanneer Veenendaal ook een internationaal beleid formuleert en zich in het belang van Veenendaal en haar inwoners zo nodig vóór of tegen nieuwe ontwikkelingen uitspreekt. Hierin moet Veenendaal een relevante rol (kunnen) spelen en moeten duurzaamheid en solidariteit centraal staan. Samen moeten we zorgen voor een betere wereld, die eerlijk en duurzaam is, startend in iedere straat en iedere wijk van Veenendaal.

In deze uitgebreide versie van het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 kunt u lezen wat wij als SP Veenendaal belangrijk vinden en waaraan wij in de komende jaren met veel energie en overtuiging willen werken: van Veenendaal een nog fijnere leef- en werkgemeenschap maken dan het nu al is.

Foto: SP Veenendaal

U bent hier