h

Werk, inkomen en armoedebestrijding

De SP vindt, dat ieder mens op een goede en waardige wijze een redelijk inkomen moet hebben. Als politieke partij proberen wij daar aan bij te dragen door:

Werk moet lonen

Wie bijdraagt aan onze maatschappij verdient daarvoor een behoorlijke beloning. Als SP willen wij er daarom voor waken dat misbruik van werkzoekenden gemaakt wordt: een snuffelstage of proefplaatsing is prima, maar wel met zicht op betaald werk.
Wij zijn ook niet voor het uit laten voeren van regulier werk door vrijwilligers; dit veroorzaakt alleen maar verdringing op de arbeidsmarkt.

Geen werk, toch inkomen

Soms kan iemand door ziekte of een ongeval niet werken of is iemands inzet wel optimaal, maar ontvangt hij/zij toch geen passend loon. Ook deze mensen moeten volgens ons volwaardig behandeld en betaald worden. De SP strijdt voor een fatsoenlijk en solidair stelsel van sociale zekerheid voor deze mensen.

Werkgelegenheid voor laaggeschoolden

Veenendaal richt zich op het gebied van werkgelegenheid vooral op de foodsector en dan met name op research en ontwikkeling, o.a. met de komst van de nieuwe ICT-campus. Hierdoor vallen laaggeschoolden al gauw buiten de boot. De SP wil, dat de gemeente een ondernemersklimaat stimuleert waarbij er ook voldoende laaggeschoolde arbeid beschikbaar is. Dit kan eventueel met gesubsidieerde arbeid als dat nodig is.

IW4 is en blijft een sociale werkplaats

Als SP vinden we het belangrijk, dat IW4 ook in de toekomst beschut werk biedt voor mensen met een beperking. Inzet van IW4 moet zijn: zinvol werk voor een eerlijk loon en een respectvolle, volwaardige behandeling voor deze doelgroep. Hierbij heeft een vast dienstverband de voorkeur boven een detacheringsconstructie. Met uitzondering van de leiding moet werken bij IW4 alleen mogelijk zijn voor mensen waar de sociale werkplaats voor bedoeld is. Hier mag geen verdringing plaatsvinden door bijvoorbeeld reguliere werklozen.

Kleine ondernemers en ZZP-ers

Ondernemen is niet makkelijk. Ondernemers leven soms onder de armoedegrens en hulp vragen is voor velen nog taboe. Dat wil de SP graag doorbreken. Iedereen onder de armoedegrens heeft recht op bijstand en ondersteuning.
ZZP-er zijn is niet voor iedereen een vrijwillige keuze. De SP strijdt daarom tegen het beleid van ondernemingen waarbij werknemers eerst ontslagen worden en vervolgens als ZZP-ers weer ingehuurd worden. Dit is een uitholling van de rechten en verworvenheden van deze mensen en vaak verdienen ze na die manoeuvre niet meer genoeg om van te leven en/of een redelijk pensioen op te bouwen.

Werkgelegenheid in winkels

De SP rekent erop, dat de komst van de BIZ (het evenementenfonds) en de 'verdubbelaar' (waarbij de gemeente de helft meebetaalt aan evenementen) bijdraagt aan een levendiger en daardoor aantrekkelijker centrum. Wij verwachten, dat dit ook in winkels meer werkgelegenheid zal brengen, wat ook zal bijdragen aan een evenwichtiger verdeling van de lasten over het personeelsbestand.

Jeugdwerkloosheid

Ook jongeren hebben recht op een vaste baan met een goed loon. De SP gaat daarom door met haar strijd tegen flexibilisering van de arbeidsmarkt, juist ook voor jongeren. Ze starten al met een schuld op de arbeidsmarkt. Wij willen vanuit de gemeenteraad streven naar meer kansen voor jongeren om de tijd tussen de opleiding en hun eerste baan nuttig te besteden. Denk daarbij aan werkstages, waarbij deze door werkgevers ook als opstap naar een echte baan gezien moeten worden.

Armoedebestrijding

De SP vindt, dat bestrijding van armoede een collectieve verantwoordelijkheid is. Zolang er nog armoede heerst zijn wij blij met particuliere initiatieven als de voedselbank, stadsakker en kledingbank. Wij juichen deze initiatieven van harte toe en vinden het een taak van de gemeente om te zorgen voor ondersteuning van deze initiatieven door te zorgen voor huisvesting en -indien nodig- een financiële bijdrage.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening moet voor iedereen beschikbaar te zijn. Volgens de SP is het niet alleen een taak van de gemeente om mensen te informeren waar ze voor hulp terecht kunnen, maar ook om zelf oog te hebben voor mensen met schulden en actief mee denken over hoe die lasten betaald of mogelijk kwijtgescholden kunnen worden. Schuldhulpverleners moeten gecontroleerd worden en gecertificeerd te zijn: dit belangrijke werk kan niet naar vrijwilligers geschoven worden.

Problematische schulden bij jongeren

De SP wil, dat de gemeente problematische schulden wanneer zij daar zelf niet meer uit kunnen komen van jongeren overneemt in ruil voor hun deelname aan een werk- of studietraject én afbetaling naar vermogen van de overgenomen schuld.

U bent hier