h

Welbevinden

Wat de SP betreft omvat ‘welbevinden’ alle zaken, die goed geregeld moeten zijn om nu en in de toekomst aan Veenendalers een goede woonplek te garanderen: zorg, onderwijs, cultuur, sport, recreatie en huisvesting. Volgens ons betekent dat:

Foto: Cor van Londen en Peter van de Rovaart

Kwaliteit en betaalbaarheid zorg

Door stapeling van de kosten van eigen risico en eigen bijdragen is goede en voldoende zorg niet meer voor iedereen bereikbaar. De SP spant zich in om de noodzakelijke zorg wel weer voor iedereen betaalbaar te maken. Daarom streven wij ernaar, dat Veenendaal een 'eigen bijdrage vrije gemeente' wordt die het huidige “te scherp aan de poort”-beleid inruilt voor een menselijke benadering met voldoende hulp voor alle Veenendalers, die zorg of ondersteuning nodig hebben.

WMO – thuiszorg en huishoudelijke hulp

De huishoudelijke hulp en de thuiszorg vallen onder de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ieder, die hulp of zorg nodig heeft, heeft hier recht op. Goede uitvoering van deze wet is de taak en verantwoordelijkheid van gemeenten.
Wat de SP betreft moet zowel de huishoudelijke hulp als de thuiszorg goed van kwaliteit en voldoende zijn. En mensen die in de thuiszorg werken moeten daarvoor een eerlijk, passend loon krijgen. Daarom mag de gemeente geen zaken doen met bedrijven die thuiszorg of huishoudelijke hulp onder de kostprijs aanbieden.

De SP wil bovendien, dat de gemeente bij nieuwe aanbestedingen zoveel mogelijk dezelfde thuiszorgaanbieders garandeert: hierdoor blijft voor mensen, die hulp krijgen, de continuïteit van de zorg door eenzelfde zorgverlener gewaarborgd. Dit scheelt een hoop uitlegwerk, komt de belangrijke vertrouwensband ten goede en beperkt de onvermijdelijke inbreuken op de privacy.

WMO – hulpmiddelen en vervoer

Ook de WMO-taak verstrekking van hulpmiddelen en vervoer valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De SP vindt, dat mensen hierbij de beschikking moeten krijgen over datgene, wat hen het beste in staat stelt om te blijven deelnemen aan hun sociaal-maatschappelijke leven. Dit kan betekenen, dat bij de verstrekking wordt afgeweken van het standaardmodel.

Dagbesteding

Dagbesteding stelt ouderen en van mensen met een beperking in staat om te blijven deelnemen aan de maatschappij en ontlast de thuissituatie. De gemeente draagt hier de verantwoordelijkheid voor, maar ook hier kan de “eigen bijdrage” mensen van gebruik uitsluiten. De SP staat een gemeentelijk beleid voor zonder deze belemmering, dus zonder eigen bijdrage.

Jeugdzorg en jeugdhulp

De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Dat heeft als voordeel dat kinderen en jongeren hun hulp dichtbij huis kunnen krijgen. In de afgelopen jaren is de jeugdzorg duurder gebleken dan werd begroot. De SP bepleit meer realistische budgetten voor jeugdzorg in de gemeentelijke begrotingen om te voorkomen dat ooit hulpverlening voortijdig zal worden gestopt vanwege tekortschietende middelen. Professionals én ontvangers van jeugdzorg moeten een duidelijke stem in beleidsontwikkeling hebben en houden.

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers

Mede door het steeds meer verdwijnen van verzorgings- en verpleeghuizen moeten zorgvragers steeds meer zelf hun hulp of ondersteuning organiseren. Wat de SP betreft voert de gemeente een actief beleid voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers en wordt op hen een redelijk beroep gedaan: naast de zorgtaken moet ruimte en tijd overblijven voor het eigen maatschappelijk leven. Oudere zorgvrijwilligers zijn vaak fysiek niet meer overal toe in staat en mogen niet overvraagd worden.

Inburgering

In de afgelopen jaren is de groep statushouders, waarvan verwacht wordt dat zij in Veenendaal gaan wonen en leven, fors gegroeid. Van al deze mensen wordt verwacht, dat zij snel 'inburgeren' en hun bijdrage gaan leveren aan de maatschappij. De SP steunt dit beleid, maar vindt wel dat daarmee niet star moet worden omgegaan, maar dat gekeken wordt naar en rekening gehouden wordt met ieders capaciteiten en persoonlijke omstandigheden. Dankzij de vele vrijwilligers in Veenendaal is dat volgens ons ook mogelijk.

Gemengde scholen

Om scholen de rol van ontmoetingsplaats optimaal te laten vervullen moeten zij net als de leefomgeving een evenwichtige afspiegeling van de samenleving zijn. De SP wil niet, dat er een culturele scheiding ontstaat tussen blanke en multiculturele scholen en evenmin een sociale scheiding tussen scholen voor rijken en armen. Dit vereist een algemeen toelatingsbeleid. De school moet een plek zijn waar iedereen gelijkwaardig behandeld wordt en gelijke kansen krijgt.

Scholen inzetten voor algemeen nut

De SP wil, dat scholen of schoolpleinen buiten openingstijden om gebruikt kunnen worden door de gemeenschap, zoals dit ook door de gemeente Veenendaal aangemoedigd wordt. Dit moet altijd in goed overleg gaan tussen de school, de wijk en de bewoners. De school heeft altijd de eindstem in het wel of niet bieden van deze mogelijkheid.

Volwassenen onderwijs en ongeletterdheid

Ook in Veenendaal is 'kunnen lezen en schrijven' helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Juist in de snelle digitale wereld van vandaag staan hierdoor mensen buitenspel. De SP wil dat zij actief worden benaderd, zodat zij bekend raken met de mogelijkheden van scholing. Buurthuiswerkers en leerkrachten kennen de gezinssituaties goed en kunnen hierin een signalerende, stimulerende en motiverende rol vervullen. De SP ondersteunt initiatieven (zoals 'taalmaatje' vanuit de bibliotheek) dan ook van harte.

Foto: SP Veenendaal

Bruisend centrum door evenementen

Nu de winkelfunctie afneemt en de recreatieve behoeften toenemen is het voor Veenendaal en haar centrum goed, dat er meer culturele en/of feestelijke activiteiten plaatsvinden, ook op zondagen. Daarom wil de SP af van de huidige beperking van 6 zondagse evenementen per jaar. Ook vindt de SP, dat initiatieven vanuit de bevolking tot het ontwikkelen van festiviteiten moeten worden gefaciliteerd en ondersteund. Het moet makkelijker worden om dit soort activiteiten op poten te zetten en hiervoor de benodigde vergunningen te verkrijgen. Dit geldt óók als het gaat om festivals voor een jongere doelgroep.

Koopzondag

Bij eventuele uitbreiding van het aantal koopzondagen staan voor de SP de wensen en behoeften van de winkeliers en hun personeel centraal. Draagvlak onder hen is een voorwaarde voor verdere stappen. Voor de SP weegt hierbij zwaar, dat een medewerker niet gedwongen kan worden om tijdens de zondagopeningen te werken. Dit afdoen met zeggen dat afdwingen wettelijk niet toegestaan is vindt de SP te makkelijk.
De door de SP gelanceerde combinatie van koopzondagen en zondagse evenementen is waardevol gebleken. Zij brengt meer levendigheid in het centrum en maakt Veenendaal onderscheidend. De SP houdt daarom vast aan deze combinatie.

Winkelen in de wijken

Wij vinden het als SP belangrijk, dat naast het centrum ook winkelmogelijkheden in de wijken blijven bestaan zodat inwoners makkelijk toegang hebben tot hun eerste levensbehoeften.

Huurprijs Culturele Gebouwen

De culturele instellingen, die door de gemeente worden gesubsidieerd, zijn veelal gevestigd in panden, die eigendom van de gemeente zijn en waarvoor veel huur moet worden betaald. Daardoor blijft een (te) klein gedeelte van de subsidie over voor de realisatie van hun activiteiten. De SP vindt dit onjuist: van de voor cultuur verstrekte subsidie moet volgens de SP het overgrote deel ook aan deze taak worden uitgegeven. De huurcomponent zou volgens ons daarom maar maximaal 15% van de verstrekte subsidie mogen bedragen.

Cultureel aanbod

Voor een stad van deze omvang is het culturele aanbod van Veenendaal teleurstellend beperkt. De SP bepleit dan ook de uitbreiding van het culturele aanbod en steunt de initiatieven, die erop gericht zijn om dit aanbod te verbeteren en te verruimen. Te denken valt hierbij aan een bioscoop, een permanente expositieruimte, een grote uitgaansgelegenheid, meer festivals en evenementen, etc.

Historisch erfgoed

De SP staat voor het behoud én goed onderhoud van het schaarse ons nog resterende historisch erfgoed. Ze geven een stuk geschiedenis van de gemeente weer en zijn een stukje van de Veense trots. Historische panden verdienen speciale bescherming. Nieuwbouw mag niet ten koste gaan van de weinige historische panden die we in Veenendaal nog rijk zijn.

Uitgaan jongeren onder de 18

Veenendalers hebben recht op aantrekkelijke uitgaansgelegenheden, waarin iedereen aan zijn/haar trekken moet kunnen komen. De SP vindt daarom dat er voor de Veenendalers, die nog te jong zijn om een café of discotheek te bezoeken, een gelegenheid moet zijn om te kunnen uitgaan.

Jongerencentrum

Voormalig jongerencentrum en poppodium Escape bood een goede ontmoetingsplaats aan mensen van verschillende leeftijden en (sub)culturen en stimuleerde jongeren door de aangeboden activiteiten. De SP gaat voor een jongerencentrum, dat deze waardevolle taken kan hervatten met daarbij blijvend voldoende middelen om de kwaliteit van het aanbod ook op termijn te waarborgen.

Sport

Volgens de SP moet sport bedreven kunnen worden tegen acceptabele tarieven zodat alle inwoners toegang hebben tot een gevarieerd en laagdrempelig sportaanbod.
Om voor lagere contributies meer inkomsten te kunnen genereren moet aan sportclubs worden toegestaan om op hun velden en/of gebouwen meer 'naar buiten gerichte' reclame te plaatsen en om de zaalruimten in hun eigen gebouwen marktconform te verhuren.

VOG-verklaringen

De SP is voorstander van het legesvrij verstrekken van VOG-verklaringen (VOG=bewijs van goed gedrag) voor vrijwilligers bij verenigingen en instellingen, die veel met kinderen omgaan. Aan dergelijke instellingen kan pas subsidie worden toegekend wanneer alle medewerkers een VOG-verklaring hebben.

Zwemles

In 2011 besloot Veenendaal, net als veel andere gemeenten in Nederland, vanwege noodzakelijke bezuinigingen het schoolzwemmen af te schaffen. Sindsdien valt echter een toename te zien van het aantal kinderen, dat verdrinkt. De SP zet zich ervoor in, dat de gemeente niet alleen via het Jeugdsportfonds voldoende budget beschikbaar blijft stellen voor zwemlessen aan kinderen van minder draagkrachtige ouders, maar óók actief meer bekendheid geeft aan deze mogelijkheid.

Leefbaar Veenendaal

De leefomgeving dient een evenwichtige afspiegeling van de samenleving te zijn. Naar de mening van de SP dragen zowel sociale samenhang als voldoende verschillen bij aan de leefbaarheid van een wijk en aan de mate waarin verschillende groepen elkaar kennen. Ook vormen wijken het voedingsgebied van scholen, waar volgende generaties moeten leren samen te leven en samen te werken. Eenzijdig samengestelde wijken moeten daarom worden tegengegaan: een goed evenwicht tussen vrije en sociale woonruimte moet in iedere buurt worden nagestreefd.

Betaalbaar wonen

De SP zet zich in voor het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen, zowel voor de sociale huursector alsook voor de middenklasse met een inkomen van (juist) boven de sociale huurgrens. In de afgelopen jaren stond tegen onze zin een te lage norm voor sociale huisvesting in de Woonvisie van Veenendaal, waardoor een tekort aan goedkope woningen is ontstaan. Om dit tekort weg te werken wil de SP daarom, dat in de komende raadsperiode minimaal 40% van alle nieuwbouw voor deze sectoren bestemd is.

Dure scheefwoners

‘Scheefwonen’ betekent, dat een woning niet ‘passend’ is voor haar huurder, maar te groot, te klein, te duur of te goedkoop. Meestal maakt de politiek zich alleen druk om huurders, die te goedkoop wonen, maar ‘dure scheefwoners’ vormen eigenlijk een groter probleem. Hun woninghuur is door omstandigheden hoger geworden dan ‘passend’ is voor hun inkomen. De SP bepleit het maken van afspraken tussen gemeente en corporaties over het toekennen van een passende huurkorting aan deze groep huurders.

Betaalbare energie

Veenendaal heeft een ambitieuze ambitie: energieneutraal in 2035! Dit kan niet zonder grote inspanningen en fikse investeringen. De SP onderschrijft dit doel, maar zet zich in om de lasten van verduurzaming niet het zwaarst te laten zijn bij de laagste inkomens, maar deze eerlijk naar draagkracht te verdelen.

Levensloopgeschikt wonen

De wensen en de eigen regie van ouderen dienen ook t.a.v. het wonen centraal te staan. De SP steunt een beleid, dat het zorggeschikt maken van de eigen woning dan wel de verhuizing naar een andere geschikte woongelegenheid (ook bijv. een verzorgingshuis) bevordert.
De SP wil ook dat er voldoende betaalbare woningen voor ouderen in bestaande wijken zijn, zodat mensen -als zij dit willen- ook op latere leeftijd in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.

Liever renoveren

Huurwoningen, die in slechte staat zijn, worden nog te makkelijk gesloopt in plaats van gerenoveerd. Nieuwe woningen, die hiervoor in de plaats komen, zijn doorgaans niet even betaalbaar. De SP wil deze tendens keren. Als dit mogelijk is moeten huurwoningen niet gesloopt maar gerenoveerd worden. Wanneer toch gesloopt wordt, dan moet de vervangende nieuwbouw ook geschikt en betaalbaar zijn voor de laagste inkomensgroepen.

Herbestemming leegstand

Voor de SP is leegstand van gebouwen uit den boze, wanneer je bedenkt dat er grote schaarste is in ruimte. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen moeten langdurig leegstaande bedrijfspanden waar mogelijk een herbestemming krijgen of zo mogelijk worden omgebouwd tot woningen. Hiermee denken we op korte termijn een deel van de schaarste aan goedkope woonruimte te kunnen terugdringen.

Wonen in het groen

Voor de SP is groen erg belangrijk. Niet alleen draagt groen bij aan een prettige leefomgeving, maar ook aan een schoner milieu. Volgens de SP moeten zowel burgers als gemeente daarom zorgvuldig omgaan met bestaand groen en zorg dragen voor voldoende groen, zowel in het centrum als in alle wijken. Vroeger stond Veenendaal bekend om zijn vele groen en dat beeld moet weer hersteld worden.

Hoogspanningsleidingen

De aanwezigheid van bovengrondse hoogspanningslijnen in woonwijken is een risico voor de volksgezondheid. En bij calamiteiten is de ramp niet te overzien. Daarom moeten ze zo snel mogelijk ingegraven of omgeleid worden. Behalve de gemeente Veenendaal hebben ook de provincie Utrecht, het Rijk en de energietransporteurs hier een verantwoordelijkheid in. De SP zal die partijen blijvend hierop aanspreken totdat dit gerealiseerd is.

Fabrieken schoon of weg uit de wijk

Iedereen heeft het recht om in een veilige omgeving te wonen, zonder bang te zijn om ziek te worden. Fabrieken die in woongebieden staan moeten minimaal voldoen aan de wettelijke milieueisen voor lucht-, water- en grondkwaliteit in het omliggende gebied.
De SP vindt, dat als niet aan die eisen wordt voldaan, zo snel mogelijk moet worden overgegaan tot intrekking van de milieuvergunning, waardoor de fabriek snel de noodzakelijke maatregelen zal moeten treffen of moet overgaan tot verplaatsing of sluiting.

De buurt is van jou

De SP vindt het normaal en wenselijk, dat bewoners actief zijn in hun eigen buurt en gebruik maken van hun inspraakrecht bij de gemeente, woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s). Bewoners kennen hun eigen wijk het beste en moeten daarom actief laten weten wat zij willen dat daar op het gebied van leefbaarheid gedaan moet worden en waarom. Zo kunnen de genoemde drie partijen hiermee rekening gehouden bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken en bij het benodigde uitvoeringsbeleid.

U bent hier