h

Openbare ruimte

Alle wegen en paden, alle pleinen en parken en alle overheidsgebouwen vormen samen de openbare ruimte. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Volgens de SP omvat die taak:

Foto: Cor van Londen

Stadsstrand

Het stadsstrand Landjepik zorgt voor lucht, levendigheid en economische bedrijvigheid in het centrum. Het stadsstrand draagt bij aan een bruisende binnenstad: mensen komen hier om elkaar te ontmoeten, om te recreëren of om een van de vele hier georganiseerde evenementen te bezoeken. Veel van de plaatselijke partijen draaien om dit onderwerp heen en durven geen duidelijke keuze te maken. Maar samen met de bijna 11.000 ondertekenaars van de petitie vindt de SP, dat het stadsstrand in de huidige omvang en op de huidige plaats moet blijven.

Toegankelijkheid

Alle openbare ruimtes in Veenendaal horen voor iedereen toegankelijk te zijn, ook voor mensen met een beperking. Om die reden wil de SP dat:

  • alle openbare ruimtes en gebouwen rollator- en rolstoeltoegankelijk worden;
  • stoplichten voor voetgangers lang genoeg op groen staan om ook mensen die minder mobiel zijn veilig te kunnen laten oversteken;
  • er meer parkeerplekken voor invaliden komen op de openbare weg, vlakbij de ingang van winkelcentra;
  • sanitaire voorzieningen geschikt zijn voor gehandicapten;
  • in de culturele centra voldoende ruimte is voor rolstoelers;
  • sportvoorzieningen voldoen aan de behoeften van gehandicapten.

Alleen zo kan iedereen deelnemen aan het openbare leven. De SP zal haar oren open houden voor klachten, want als een ruimte onvoldoende toegankelijk is, hoort de gemeente in te grijpen.

Sport en spel in de wijk

Kinderen moeten buiten kunnen spelen. De SP wil, dat in al onze wijken voldoende plaats is ingeruimd voor speel- en trapveldjes, voor loop- en eventueel skeelerroutes. Deze voorzieningen dienen ook actief te worden onderhouden. Wat de SP betreft moet daarom zowel in het centrum als in alle wijken en buurten tenminste 5 procent van de openbare ruimte worden ingericht als speelruimte.

Ontmoetingsplaatsen

De SP wil, dat aan mensen, jong en oud, de ruimte en kans geboden wordt om elkaar te ontmoeten. Dit kan op plaatsen zoals het stadsstrand. Wij willen, dat zulke ontmoetingsplaatsen in alle wijken worden ingericht. Deze plaatsen moeten niet ergens achteraf maar midden in de samenleving liggen.

Buurthuizen

De SP is vóór functionele en laagdrempelige buurthuizen in alle wijken, waar de wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen vergaderen. Buurthuizen zijn ook de plek, waar spreekuren gehouden kunnen worden door politie, WMO-loket, wijkzorg, etc.

Jongerenwerk

Ambulante jongerenwerkers zoeken jongeren op in hun ‘natuurlijke omgeving’, bieden hen een toeziend oog en een luisterend oor, spelen zonodig een bemiddelende rol tussen hen en de buurt, en waar mogelijk ondersteunen ze jongeren bij problemen of vraagstukken waarmee zij te maken hebben. De SP vindt dat het ambulante jongerenwerk moet worden uitgebreid.
Ook in buurthuizen moeten jongeren hun eigen stekkie hebben, waar jongerenwerkers hen weten te vinden, waar ze hun eigen activiteiten kunnen ontplooien en waar ze verantwoordelijkheid kunnen leren.

Buurtpreventie

De SP vindt het belangrijk dat iedereen in zijn/haar woonomgeving op elkaar en op elkaars eigendommen let. Als SP ondersteunen wij daarom buurtpreventie, veelal in de vorm van WhatsApp-groepen, dan ook van harte. Uiteraard moet bij verdachte personen/situaties wel de politie worden ingeschakeld; het is nooit de bedoeling om voor eigen rechter te spelen.

Foto: SP Veenendaal

Ondermijnende criminaliteit

Criminelen ronselen burgers om bijvoorbeeld wiet te (laten) kweken in een lege schuur of zolderkamer. Helaas is de geboden vergoeding vooral voor mensen met weinig geld of met schulden moeilijk te weerstaan. Zeker omdat criminelen daarbij de indruk wekken, dat dit onschuldig is en gedoogd wordt. Maar dat is niet waar, want bij betrapping zijn de straffen zéér vergaand. Door de raad van Veenendaal is budget vrijgemaakt om meer aandacht te besteden aan de bestrijding van criminele ondermijning en de SP zal daar actief aan bij dragen.

Drank en drugs

Het alcoholbeleid (geen alcohol onder 18 jaar) lijkt volgens landelijk onderzoek drugsgebruik onder de 18 juist in de hand te werken. De SP vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en er moet dan ook aandacht zijn voor deze problematiek. Wij geloven daarbij vooral in goede en eerlijke voorlichting. Als jongeren onder de 18 makkelijker overgaan tot het nemen van drugs omdat alcohol moeilijker verkrijgbaar is dan moeten ze tenminste op de hoogte gebracht worden van de risico’s.
Ouders, scholen, buurthuizen, maar ook anderen moeten alert zijn op mensen die drugs verhandelen en moeten dit doorgeven aan de politie.

Gelegaliseerde hennepteelt

De SP vind dat de verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Het wordt steeds duidelijker dat dit grote voordelen heeft. Zo kunnen er allerlei eisen en beperkingen worden gesteld, bijvoorbeeld aan het THC-gehalte. Ook wordt met legalisering voorkomen dat de georganiseerde misdaad op de binnenlandse markt veel geld verdient met de productie en handel in softdrugs. De SP staat dan ook positief tegenover plannen zoals de proef met gelegaliseerde teelt mits er ook meer dan nu ingezet wordt op preventie en op het geven van goede voorlichting aan de jeugd.

Rotte appels

Daar waar onrust, vernieling, mishandeling en intimidatie de openbare orde verstoren moet altijd de bron onderzocht worden. De daders moeten opgespoord worden en we moeten voorkomen dat hele groepen worden gestigmatiseerd vanwege het wangedrag van enkelen. Dus: de rotte appels uit de mand zoeken en niet de hele mand zwart maken. De SP pleit voor de inzet van wijk- en jongerenwerkers en buurtcoaches, die het probleem bij de bron kunnen opsporen en aanpakken. Daarbij moeten ouders op hun verantwoordelijkheden als opvoeders gewezen kunnen worden. Ouders kunnen en mogen zich niet afzijdig houden.

Cameratoezicht

Cameratoezicht moet altijd zeer zorgvuldig overwogen worden. Hoewel het nuttig kan zijn, maakt het ook inbreuk op de privacy van vele mensen. De SP zal altijd deze afweging maken wanneer er cameratoezicht voorgesteld wordt en hier nooit zomaar klakkeloos mee instemmen.

Parkeren in Veenendaal

Naar de mening van de SP is de exploitatie van parkeergarages geen gemeentelijke taak en moet de gemeente haar garages daarom afstoten naar (verschillende) commerciële partners en de hierbij optredende verliezen ineens afschrijven.
Vanwege het beheer van de openbare ruimte en om in het centrum parkeeroverlast te kunnen beperken moet de gemeente daarentegen wel het straatparkeren in eigen beheer houden.
Voor parkeren nabij de woning moet aan mensen die in de het centrum of omgeving wonen tegen betaling van enkel de jaarlijkse administratiekosten per huishouding een gratis parkeervergunning voor 1 auto worden afgegeven; voor verdere auto's in een huishouden moet het normale tarief worden betaald.

Veilige snelheid

In alle woonwijken moeten 30 km-zones worden ingevoerd. Daarbij pleit de SP voor betere handhaving in straten en wijken waar (al) een 30 km-zone van kracht is.

Foto: SP Veenendaal

Afvalscheiding

De SP maakt zich zorgen over de afvalberg en erkent dat afvalvermindering en afvalscheiding een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een beter klimaat. Maar de ontwikkelingen gaan snel en zoals wij al voor de start van diftar in Veenendaal voorspelden is recent scheiding na inzameling effectiever gebleken dan scheiding door de consument vóór de inzameling. Hierbij gaat het specifiek over plastic. Daarnaast levert het huidige systeem van afval scheiden vooral voor bewoners in de hoogbouw veel problemen op. Als SP willen wij daarom in de hoogbouw zo snel mogelijk af van scheiding vooraf, en zodra dat mogelijk is ook in de rest van Veenendaal. Scheiding door de consument van papier, gft, textiel en glas is bewezen effectief en wordt door ons ondersteund.

Zwerfafval en diftar

De hoeveelheid zwerfvuil is als gevolg van het huidige inzamelingssysteem, waarbij betaald moet worden voor de hoeveelheid aangeboden restafval, enorm toegenomen. Gezien deze relatie tussen beiden én onze voorkeur voor achteraf scheiden is de SP voorstander van het afschaffen van diftar.

Openbare verlichting

Zonder twijfel is goede openbare verlichting van het hoogste belang is voor de veiligheid op wegen en straten. Tegelijk ligt verspilling van energie op de loer door gebruik van verouderde armaturen en lampen en/of door een overvloed aan lampen. De SP wil een beleid, dat zorgt voor energiezuinige en goede straatverlichting, die nergens in Veenendaal overdadig is.

Fietspaden

Fietsen is een gezonde, milieuvriendelijke manier van voortbewegen. Veenendaal mag trots zijn op de prominente plaats die fietspaden innemen in de gemeente. Bij realisatie van nieuwe wijken, en bij herinrichting van oude wijken, dienen fietspaden volgens de SP minimaal eenzelfde prominente plaats te krijgen als past in deze Veenendaalse traditie.

Foto: Jan Breur

Rondweg Oost

Over de toekomst van de Rondweg Oost beslist de provincie Utrecht. Maar de SP is tegen het maken van een snelweg door verdubbeling van het aantal rijstroken. Zo wordt Veenendaal nog meer in twee delen gehakt. Naar onze mening kan het gesignaleerde capaciteitsprobleem worden aangepakt door meer toegangen naar de wijk Veenendaal Oost te maken, door zogenaamde ‘turbo-rotondes’ aan te leggen, door de toegestane maximum snelheid van 80 km/uur te verlagen en door meer fietsroutes en openbaar vervoer naar Veenendaal Oost. Het doortrekken van de A30 om de A12 en de A15 met elkaar te verbinden vinden wij een taak voor de rijksoverheid.

Voldoende groen

Niet alleen voor de luchtkwaliteit, maar ook voor het welbevinden van mensen en de leefbaarheid in buurten is groen erg belangrijk. De SP wil een beleid, dat zorgt voor veel en gevarieerd groen in onze wijken. Bomen in een openbaar groengebied mogen alleen nog gekapt worden als zij ziek zijn of gevaar veroorzaken en mits vervangende bomen worden geplant.

Samen verantwoordelijk voor groenonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van openbaar groen. Onderhoud van het groen moet wat de SP betreft overal tenminste op niveau B (goed) zijn, behalve in het centrum en op begraafplaatsen, waar een niveau A (uitstekend) moet worden nagestreefd.

Als burgers zelf de verantwoordelijkheid willen nemen om (een deel van) het groenonderhoud in hun buurt te verzorgen verdient dat waardering. Daar hoort dan wat de SP betreft bij dat zij meer zeggenschap krijgen over hoe het groen eruit ziet: hun mening wordt gevraagd bij herplant van groen door de gemeente én zij mogen zelf groen bij planten zonder bang te zijn dat dit door de gemeente wordt verwijderd. De gemeente zorgt ervoor, dat voor het ruimen van herfstbladeren op wijk- en buurtniveau voldoende bladerbakken beschikbaar zijn en dat deze bakken tijdig worden geleegd.

Verticale tuinen en groene daken

Verticale tuinen en groene daken bieden beide mogelijkheden en kansen om meer groen in de stad te brengen. Al in 2009 nam het College van B & W een motie van de SP over om een begin te maken met een beleid ter bevordering van groene daken. Dergelijke platte daken helpen zowel bij de opname van water, van CO2 en van fijnstof als bij de isolatie van het betreffende gebouw. Wat de SP betreft, wordt door de gemeente nu snel een activerend beleid opgestart t.a.v. meer groene daken én verticale tuinen.

Minder stenen, meer groen

In de afgelopen jaren zijn steeds meer tuinen voorzien van stenen bestrating. Echter, bij hevige regenval bemoeilijkt dit de waterafvoer. Vanwege de klimaatverandering, die gaande is, zal de wateroverlast toenemen tenzij we hiertegen maatregelen treffen. De SP is daarom voorstander van een actief gemeentelijk beleid om deze ‘verstening’ te stoppen en meer grond en groen in particuliere tuinen te bevorderen.

Natuurlijke bermen

Het groen aan de wegkanten en eventueel in de middenbermen krijgt in Veenendaal steeds meer een natuurlijk en divers uiterlijk. Wat de SP betreft wordt dit beleid consequent doorgetrokken bij alle grote wegen in Veenendaal. Hierdoor wordt het zichtbaar dat we dicht bij bos en heide gelegen zijn en maakt het bovendien Veenendaal aantrekkelijker.

Het Binnenveld

Het Binnenveld is een uniek landschap waarin de Utrechtse Heuvelrug overgaat in de Gelderse Vallei. In het verleden heeft de SP succesvol actie gevoerd tegen bebouwing –en dus aantasting– van dit gebied. Komen er weer bouwplannen, dan zal de SP dit weer doen, want het Binnenveld moet behouden blijven.

U bent hier