h

De gemeente

De SP wil, dat de gemeente niet alleen haar wettelijke taken vervult, maar daarbij ook een voortrekkers- en voorbeeldfunctie vervult voor inwoners en bedrijven in Veenendaal. Wat ons betreft betekent dit:

Personeelsbeleid

De SP is van mening, dat de gemeente t.a.v. het eigen personeelsbeleid een voorbeeldfunctie heeft voor andere werkgevers in Veenendaal. Er moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar (uiteindelijk) vaste banen. Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit moet gestreefd worden naar een personeelsbestand, dat een zo goed mogelijke afspiegeling van de Veenendaalse samenleving is. Dit betekent: divers van leeftijdsopbouw, sekse en etnische of culturele achtergrond. Ook moeten er voldoende plekken zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.
Om bevoordeling van welke aard dan ook te voorkomen moeten alle ontvangen sollicitaties in een wervings- en selectieprocedure worden geanonimiseerd.

Onderzoek

In plaats van opdrachten uitbesteden aan veelal extreem dure onderzoeksbureaus moet de gemeente volgens de SP ook kijken naar goede alternatieven hiervoor. Veel onderzoek kan even goed of beter worden gedaan door eigen ambtenaren. Hieruit spreekt waardering voor en vertrouwen in de eigen medewerkers en het geeft meestal goed bruikbare onderzoeksrapporten voor een fractie van het bedrag dat aan externe bureaus besteed moet worden. Ook kunnen onderzoeken worden uitgevoerd door stagiairs van hbo's en universiteiten, mits die daarbij goed begeleid worden door docenten.

Foto: AJ Breur

Inkoopvoorwaarden: duurzaam en sociaal

Met het formuleren van gemeentelijke inkoopvoorwaarden kan de gemeente een werkelijke rol van betekenis vervullen op het gebied van duurzaamheid en solidariteit. Door hiervoor duidelijke kaders te stellen zijn aanbieders hieraan gebonden. Wat de SP betreft moeten zowel aan de levering van producten als van diensten voorwaarden worden gesteld. Zo zouden producten, die de gemeente inkoopt, aan een FairTrade- of Eco-keurmerk moeten voldoen. Bij het inkopen van diensten (zoals voor thuiszorg en welzijn) zouden eisen gesteld kunnen worden aan de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Voorkeur voor Veenendaal

De SP is trots op de ondernemers in de gemeente. Dankzij hen is Veenendaal een centrum geworden van bloeiende handel en nijverheid. Die trots mag en moet zich vertalen naar daden. Daarom vindt de SP het normaal, dat de gemeente -wanneer dit mogelijk is- de inkoop/inhuur van haar diensten en producten bij voorkeur doet bij Veenendaalse bedrijven.

Participatiewet en statushouders

De statushouders, die in Veenendaal komen wonen en onvoldoende vermogen hebben, ontvangen een uitkering op basis van de Participatiewet totdat zij in staat zijn om zelf in hun onderhoud te voorzien. De gemeente controleert of zij aan de gestelde eisen voldoen. De SP verlangt van de gemeente, dat zij dit beleid ten opzichte van statushouders uitvoeren met de nodige compassie en met begrip voor persoonlijke moeilijkheden en omstandigheden.

Foto: Baukje Hiemstra

Themadagen en vlaggen

Om thema’s als klimaat, milieu, diversiteit, discriminatie, armoedebestrijding etc. onder de aandacht van de inwoners te brengen én te houden zijn themadagen een goede methode evenals het ophangen van de betreffende themavlaggen bij het gemeentehuis. Een goed voorbeeld hiervan is de regenboogvlag op de jaarlijkse “Coming-Outdag”. De SP zal gemeentelijke aandacht voor deze verschillende dagen en vlaggen vragen én veelal ook steunen.

Educatie

Educatie over bijvoorbeeld klimaat, over acceptatie van andere geaardheid of over allerlei andere wereldproblematieken is erg waardevol. Scholen en verenigingen die hieraan aandacht besteden verdienen volgens de SP van de gemeente een beloning in de vorm van projectsteun of subsidie. Dit ter aanmoediging van anderen om ook die handschoen op te pakken en ermee aan de slag te gaan. T.a.v. dergelijke educatieprojecten moet daarom een samenhangend beleid worden geformuleerd.

Openheid en transparantie

Naar onze mening moet het doen en laten van de gemeente volledig duidelijk en begrijpelijk zijn voor haar inwoners. Dit vereist een goede communicatie en openheid van zaken over alle gemeentelijke zaken. Wat de SP betreft mag de raad alleen tot geheimhouding besluiten als dit personen betreft of als de onderhandelingspositie van de gemeente kan worden aangetast.
Echter, deze zaken moeten wat ons betreft direct volledig openbaar gemaakt worden als de betreffende zaak is afgehandeld.

Foto: Jan Breur

Gemeentelijke financiën

Natuurlijk moet de gemeente haar huishoudboekje op orde hebben. Maar wij zijn tegen de starre begrotingsdiscipline, waarbij de cijfertjes op orde hebben belangrijker lijkt te zijn dan goed voor de mensen zorgen. Van het geld op de begroting betalen we voorzieningen die Veenendaal leefbaar houden. Op het moment dat er geen sluitende jaarbegroting mogelijk is tenzij essentiële voorzieningen gekort worden (denk aan de bibliotheek, jongerenwerk, zorg, onderhoud van de leefruimte) zal de SP daartegen in verzet komen. Wij accepteren dan desnoods een (tijdelijk) niet sluitende begroting.

Inkomsten

Naast de gemeentelijke belastingen en heffingen krijgt de gemeente gelden binnen via de provincie, het Rijk en Europa. Wanneer deze gelden geoormerkt zijn wil dat helaas niet zeggen dat de gemeente wettelijk verplicht is om dat geld (uitsluitend) aan die doeleinden te besteden. De SP vindt echter, dat de gemeente moreel gezien wel die verplichting heeft: geld moet wat ons betreft terecht komen bij het doel waarvoor het is bestemd.
Bovendien vinden wij dat eerst het geld van de provincie, het Rijk en/of van Europa gebruikt moet worden voordat (meer) geld aan de burger gevraagd wordt.

Uitgaven

De uitgaven van de gemeente moeten in eerste instantie haar primaire wettelijke taken betreffen. Daarna pas komen de uitgaven aan andere projecten en zaken, die na hun realisatie kunnen (gaan) bijdragen aan het leven in Veenendaal. Wij zijn als SP tegen prestigeobjecten en paradepaardjes waarmee geld van de burgers over de balk gesmeten wordt. Ook verzetten wij ons tegen het steeds weer oplaten van proefballonnetjes en de hiervoor nodige -vaak dure- externe haalbaarheidsonderzoeken. Wij streven naar het hanteren van de Roemer-norm: niet meer dan 10 procent van het jaarlijkse bedrag aan personeelskosten mag worden uitgegeven aan externe adviseurs, interim-managers en andere externe krachten.

Welzijn in Veenendaal

De aanbesteding van het welzijnswerk heeft helaas geleid tot een kwaliteitsvermindering: de gebruikers klagen over minder aanbod, minder aandacht en hogere deelnamekosten. De SP wil daarom dat tijdig voordat de huidige gunning aan Veens afloopt serieus wordt onderzocht of het mogelijk is om als gemeente de uitvoering van het welzijnsbeleid onder te brengen bij een eigen dienst (“inbesteden”) of bij een nieuw opgezette uitvoeringsorganisatie in plaats van opnieuw een aanbesteding met onduidelijke uitkomst te organiseren. Wij zijn van mening, dat door deze 'marktwerkingvrije' keuze het beleid beter is aan/bij te sturen en dat er zo ook een betere voeling is met de wensen van de gebruikers.

Zorg in Veenendaal

De SP is voorstander van een “marktwerkingvrije” zorg, zowel landelijk als plaatselijk. Daarom willen wij op termijn stoppen met de aanbestedingen voor huishoudelijke hulp en WMO-zorg. Hiervoor is nodig, dat tijdig serieus wordt onderzocht of het mogelijk is om de uitvoering van de huishoudelijke hulp en WMO-zorg door de gemeente is onder te brengen bij een eigen dienst (“inbesteden”) of bij een hiervoor nieuw opgezette uitvoeringsorganisatie.

Subsidiebeleid

De SP steunt de eis, dat iedere instelling, organisatie, vereniging e.d., die aanspraak maakt op gemeentelijke subsidie, een degelijke en transparante financiële administratie voert. Zo moet de burger zekerheid krijgen dat het geld daar terechtkomt waarvoor het bedoeld is.

Inkomensnormen voor Subsidiebeleid

Wat de SP betreft wordt er geen zaken gedaan met zorginstellingen, waarvan de bestuurder(s) meer verdienen dan een minister (WNT-norm zonder overgangsregeling).
Voor de overige door de gemeente gesubsidieerde instellingen wil de SP, dat zij op hun subsidie gekort worden wanneer de directeur meer verdient dan een wethouder.

Terugdringen bureaucratie

De SP wil de bureaucratie terugdringen voor zover het gaat om controles, die worden uitgevoerd om subsidiegelden in de gaten te houden. Wij geloven dat steekproefsgewijs controleren goedkoper en minder bureaucratisch is. Bovendien straalt dit minder wantrouwen uit en dat is goed, want er is volgens de SP geen reden om inwoners op voorhand te wantrouwen.

Foto: Jan Breur

Referendum

Een referendum of volksraadpleging is een belangrijk instrument om te controleren of de politiek voldoende in contact staat met de burger. Daarnaast is het een goed middel voor de burger om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. De SP staat daarom positief tegenover het referendum en zet zich in om het een volwaardige plaats te geven in de Veenendaalse politiek.

U bent hier