h

College en gemeenteraad starten bezuinigingen

15 februari 2013

College en gemeenteraad starten bezuinigingen

Het college en de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal zijn samen gestart met een nieuwe brede heroverweging. Dit is nodig om de financiële situatie van de gemeente sluitend te houden na de nieuwe bezuinigingen die het Rijk heeft aangekondigd. Bovendien komen er veel nieuwe taken naar de gemeente. Daarvoor krijgt Veenendaal minder geld dan nu voor de uitvoering van deze taken op rijksniveau beschikbaar is. Er moeten omvangrijke beslissingen genomen worden en de keuzes daarvoor worden door college en gemeenteraad gezamenlijk gemaakt.

Het college en de gemeenteraad hebben samen als doel gesteld om een meerjarig sluitende begroting te houden. Daarvoor worden bezuinigingsmogelijkheden geïnventariseerd van ca. € 10 miljoen. Het uiteindelijk te bezuinigen bedrag zal niet groter zijn dan dat wat nodig is om de begroting sluitend te houden. De begroting van de gemeente Veenendaal bedraagt in totaal ongeveer € 142 miljoen.
De afgelopen weken hebben het college en de gemeenteraad gezamenlijk overlegd over het proces dat nu doorlopen moet worden. Dit proces start met een inventarisatie van onderwerpen waarop bezuinigd kan worden. Hierover gaan college en raad met elkaar en met de samenleving in gesprek. Op een later tijdstip start een participatietraject. In de kadernota 2014-2017, die op 8 juli door de gemeenteraad wordt vastgesteld, worden de definitieve keuzen gemaakt.

U bent hier