h

Onevenredige spreiding stembureaus

25 februari 2022

Onevenredige spreiding stembureaus

Foto: Nangilay Bacarci

SP stelt vragen

Op 16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Maar niet iedereen kan even makkelijk stemmen: de spreiding van de stembureaus in Veenendaal is ongelijk.
Reden voor de SP om dit aan te kaarten in het vragenhalfuurtje op de raadsvergadering van 24 februari.

"Terwijl sommige Veenendalers maarliefst twee stembureaus in hun straat hebben, moeten 9.795 Veenendalers het doen ZONDER een stembureau in de buurt," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Een aantal daarvan woont in dunbevolkte gebieden, maar de meesten niet. Denk aan: de Componistenbuurt (2575 bewoners), de Dichtersbuurt (2690 bewoners), Petenbos Oost (2675 bewoners) en Salamander (715 bewoners)."

De SP-fractie vindt deze verdeling aan de scheve kant, en stelde daarom de volgende vragen:

  1. Deelt het College de mening van de SP, dat er een zo evenredig mogelijke spreiding van de stembureaus moet worden nagestreefd, om iedereen gelijke mogelijkheden te bieden hun stem uit te brengen?
  2. Zo ja, hoe verhoudt de huidige spreiding van de stembureaus tot dit streven, en hoe is er tot deze indeling gekomen?
  3. Is het College bereid om de spreiding van de stembureaus nog eens tegen het licht te houden, en waar mogelijk te verbeteren voor toekomstige verkiezingen?

Foto: SP Veenendaal

In zijn reactie gaf Burgemeester Kats aan, dat ook het College vindt dat er een goede spreiding van stembureaus moet zijn. Dat dit deze keer niet goed uit de verf kwam, heeft ook met corona te maken. Een aantal stembureaus zijn niet corona-proof, en een aantal scholen was huiverig om ruimte als stembureau ter beschikking te stellen in verband met besmettingsrisico. Bij volgende verkiezingen is corona (waarschijnlijk) geen factor meer, dus zal het makkelijker zijn om voldoende stembureaus in te richten en deze goed te verdelen over Veenendaal.

De SP is blij met deze reactie en bedankt de Burgemeester voor zijn antwoorden.

Foto: SP Veenendaal

Programma

Kandidaten

Veenendaal 2022

Reactie toevoegen

U bent hier