h
Verkiezingsprogramma 2022

3. Wat betekenen deze basisregels voor de SP in Veenendaal?

Wat ons betreft zijn onze drie basisregels zo universeel, dat zij voor heel de wereld bruikbaar zijn,  dus zeker ook voor Veenendaal. Al een flink aantal jaren is Veenendaal bezig om van een dorp in  een stad te veranderen met alle daarbij behorende problematiek. Naar het idee van de SP is daarbij niet altijd genoeg nagedacht over wat er gedaan moet en kan worden in het belang van de  Veenendaalse inwoners en is hierover onvoldoende met hen gesproken.  

Wonen

Dit blijkt onder andere bij het thema ‘Wonen’. Het grondoppervlak van de gemeente Veenendaal is  maar iets meer dan 19 km2en al bijna volgebouwd. Een ongebreidelde groei kan dus niet meer. Er  moet steeds zorgvuldig afgewogen worden wat en waar gebouwd moet worden. Daarbij moet zeker ook gedacht worden aan het feit, dat Veenendaal binnen de provincie Utrecht de gemeente is met  het laagste gemiddelde inkomen per inwoner (3). Om die twee redenen verzet de SP zich tegen het  misbruiken van de weinige grond die wij hier nog hebben. In het belang van de inwoners van  Veenendaal pleit de SP al jaren voor meer sociale woningbouw en minder vrije sectorwoningen. Er  zijn te veel te dure woningen gebouwd, die onbetaalbaar zijn voor de gemiddelde Veenendaler. Het argument van het college en van andere partijen, dat die dure woningen nodig zijn om sociale woningbouw mogelijk te maken, is onzin. Want elders in Nederland, waar de politieke wil aanwezig  is, kan dat wel! 

Zorg en Welzijn

Ook ‘Zorg en welzijn’ zijn thema’s, waaraan naar de mening van de SP niet op de goede manier  aandacht gegeven wordt: het gaat er tot nu toe in Veenendaal meer om binnen een bepaald budget  te blijven dan om de inwoners datgene te geven wat zij echt nodig hebben om volwaardig mee te  (blijven) doen in de maatschappij. Hulp en/of zorg vragen is niet fijn en doet niemand voor zijn  plezier! Een zorghulpvraag moet daarom altijd met aandacht, snel, zorgvuldig en op transparante  wijze worden behandeld zonder extra stress te veroorzaken bij de hulpvrager. 

Om het steeds verder oplopen van zorgkosten te beperken en terug te dringen is het daarnaast van  veel belang om zorgkosten waar mogelijk te voorkomen door een actief beleid, gericht op goede  voorlichting en stimulering van gezondheidsprogramma’s. 

Voorzieningen

Veenendaal is een fijne en veilige plaats om te wonen met veel werkgelegenheid en met goede voorzieningen op het gebied van onderwijs en sport. De SP wil zich inspannen om dat zo te  houden. Dat gaat niet vanzelf, want door de voortdurende veranderingen in de maatschappij is het  nodig het niveau van die voorzieningen te bewaken en waar nodig aan te passen. Dat betekent onder meer: de instandhouding van het beschutte werk bij IW4, het zorgen voor tijdige nieuwbouw  of aanpassing van schoolgebouwen, onze inwoners zo nodig actief ondersteunen bij de zoektocht  naar werk, het ondersteunen en faciliteren van bestaande en nieuwe sporten en het zorgen voor  voldoende politie, brandweer en ziekenvervoer.

Klimaat, milieu en groen

De SP pleit in Veenendaal al jaren voor meer groen in de stad: horizontaal op de daken en verticaal  langs de gevels. Resultaat van dit streven is in Veenendaal nog amper te zien, want daarvoor is de  steun van de meerderheid van de partijen in de gemeenteraad plus de inzet van het college nodig en helaas was die er onvoldoende. Maar voor de komende jaren moet die lakse houding veranderen. Zoals gezegd zal het 'Milieu' een belangrijk politiek thema zijn. Uit het recente IPCC rapport (4) blijkt overduidelijk dat het klimaat door de mens wordt opgewarmd door de enorme CO2- uitstoot. Uit dit nieuwste rapport van de VN leren we, dat we (ook in Veenendaal) te maken kunnen  gaan krijgen met flinke overstromingen door hevige regenval of met verdroging door overmatige  hitte. Daarbij gaat de vernieling en uitputting van de aarde nu harder dan ooit. Om deze  ontwikkeling te keren zullen wij vanaf nu grote en snelle stappen moeten maken en dat vergt van  iedereen offers: stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen door over te gaan naar  hernieuwbare energie, verspilling van grondstoffen beperken, vervuiling terugdringen, enzovoorts. Voor de SP gelden daarbij als voorwaarden: de industrie betaalt voor wat zij aan viezigheid teweeg brengt en afschaffen van de ‘diftar’ bij huisvuilinzameling. De kosten voor de "energietransitie" worden naar draagkracht verdeeld. 

Cultuur

Voor een plaats met de grootte van Veenendaal is het beleidsterrein 'Cultuur' karig bedeeld. Het  gemeentelijke cultuurbudget is relatief laag en vloeit bovendien grotendeels weer terug in de  gemeentekas in de vorm van gebouwenhuur. Dat is al jaren een doorn in het oog van de SP.  In de achter ons liggende jaren is er bovendien in cultureel opzicht veel fout gegaan, zoals: 

  • kunstuitingen in de buitenlucht, zoals beelden en fonteinen, zijn eerst verwaarloosd en daarna  gesloopt omdat reparatie onbetaalbaar genoemd werd; 
  • er was een onvoldoende zorgvuldig beleid t.a.v. het bewaren van historisch erfgoed; ⮚ het poppodium ‘Escape’ is verdwenen en nooit meer vervangen; 
  • etc. 

Als we deze zaken eerst eens aanpakken zal er op cultuurgebied al heel veel verbeteren. Een  prestigieuze nieuwe, heel dure ‘Lampegiet’ is daarvoor niet nodig. Als SP stellen dan ook voor om  eerst maar eens met die verbetering te beginnen. 

Mobiliteit/vervoer

Wat welvaart ons onder meer heeft gebracht zijn heel veel auto’s (meer dan één per huishouding) en  daardoor ook heel veel asfalt. Feitelijk is dat erg slecht. Niet alleen door het gebruik van fossiele  grondstoffen zoals olie, maar ook door het gebruik van veel andere delfstoffen, die nodig zijn voor  de productie van auto’s. En dat, terwijl de meeste auto’s meer stilstaan dan rijden. Weliswaar is de  wereld aan het veranderen en gaan we steeds meer elektrisch rijden, maar ook die auto’s rijden op  asfalt en bevatten veel schaarse materialen. Dus zo heel veel verandert er eigenlijk niet behalve dat  de uitstoot van CO2 vermindert. Daarom pleit de SP voor meer en beter betaalbaar openbaar  vervoer, zowel binnen de grote plaatsen alsook in de regio. Want bus, tram, metro en trein nemen  minder ruimte in beslag, kosten minder delfstoffen, zijn per reiziger heel veel schoner, worden  intensiever gebruikt en zijn bovendien nog veiliger ook. Het enige, dat hiervoor wel nodig is, is een  dichter lijnennetwerk en een hogere frequentie, zodat de reiziger niet eindeloos hoeft te wachten.  Zeker door de corona zien we het tegenovergestelde gebeuren: lijnen worden opgeheven en  frequentie wordt verminderd. Juist om dat te voorkomen moet openbaar vervoer niet aan private  bedrijven worden toevertrouwd maar moet de overheid zelf deze dienstverlening regelen. 

Rechtvaardige overheid

Tenslotte, waar wij als SP op alle politieke niveaus voor strijden, is een eerlijke en betrouwbare  overheid. In onze ogen is dat een overheid, die streeft naar een duurzame maatschappij, die zich  inzet voor een zorgzame samenleving en probeert om haar burgers te helpen als die problemen  hebben. Dit betekent dus dat in het beleid niet alleen maar klakkeloos de Haagse regeltjes worden  uitgevoerd en nageleefd. De overheid probeert om samen met de burger, die met problemen  aanklopt, binnen de regelgeving de beste oplossing te vinden en zo aan die burger nieuwe kansen  te bieden om op eigen kracht verder te gaan! Uitkeringen en toeslagen moeten alleen een middel  zijn om de slechte perioden van burgers te overbruggen, niet om de burger ervan afhankelijk te  maken door ze altijd te laten voortduren of zelfs dieper in de problemen te duwen door te strikte  handhaving!


3) Zie: https://allecijfers.nl/gemeente/veenendaal/#inkomensvergelijking

4) Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een werkgroep van deskundigen, opgericht door de Verenigde Naties.  Hun doel is de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen in kaart te brengen. Hun meest  recente rapport (aug. 2021) laat in alle scenario’s zien, dat de grens van 1,5 graad wereldwijde temperatuurstijging al bereikt zal  worden over ongeveer tien jaar. Dat is tien jaar eerder dan voordien werd verwacht.

U bent hier