h
Verkiezingsprogramma 2022

2. Wat is de SP en waar strijdt de SP voor?

De Socialistische Partij is een Nederlandse politieke partij en is opgericht op 22 oktober 1972.  De SP heeft een socialistische signatuur en is politiek actief op Europees, landelijk, provinciaal en  gemeentelijk niveau. Maar ook met politieke bewegingen in de rest van de wereld worden contacten  onderhouden.  

Op welk niveau of waar we ook actief zijn, steeds gaan we uit van dezelfde levensvisie: We zijn allemaal individuen met een eigen verantwoordelijkheid en we willen allemaal graag in  volle vrijheid ons leven inrichten. Maar daarnaast is het óók zo dat niemand zonder andere  mensen, dus helemaal alleen en op zichzelf, kan overleven, laat staan een zinvol leven kan  leiden. We hebben elkaar voortdurend nodig, want we zijn sociale wezens. Onze ontwikkeling is  vooral het product van de samenwerking van mensen met andere mensen.  

Vanuit die levensvisie laten wij ons als SP -in ons denken en in ons doen- steeds leiden door drie  begrippen: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen  mensen. Dat zijn de waarden die in de geschiedenis van vele eeuwen uitgekristalliseerd zijn als  wezenlijk en onmisbaar voor menselijke beschaving en vooruitgang. Ook in de toekomst zullen  deze waarden onmisbaar blijken en de basis vormen voor iedere samenleving die zich beschaafd  wil (blijven) noemen en verder wil ontwikkelen. Het is goed om die drie begrippen hier toe te lichten.

Tot de menselijke waardigheid rekenen we het respect van de ene mens voor de andere mens. Daarbij hoort het recht voor ieder mens om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de  samenleving, de bestaanszekerheid voor iedereen en een eerlijke kans voor ieder om in vrijheid te  midden van anderen en met respect voor alles wat leeft zijn persoonlijke geluk na te streven. Daarbij is ieder mens uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen denken en doen.

In een beschaafde samenleving moet ook gelden, dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is  nooit méér of heeft meer rechten dan de ander. Als we op deze manier met elkaar willen omgaan, dan is daarvoor heel veel tolerantie in de hele samenleving nodig en moet elke vorm van  discriminatie en achterstelling afwezig zijn.

Maar als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tegelijk ook dat mensen niet gelijk zijn. De omstandigheden en kansen en mogelijkheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander. Juist daarom moeten  we voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren en bewaken, zodat we - waar nodig - elkaar helpen en voor elkaar zorgen en zo ieder mens een eerlijke kans geven bij het streven naar  een goed en gelukkig leven. 

In de afgelopen decennia werd de maatschappij wereldwijd beheerst door een mentaliteit van 'ieder  voor zich'. Het recht van de sterkste won het daar altijd van het principe van gelijke kansen voor iedereen. Als SP vinden wij dat niet normaal en daarom strijden wij daar al heel lang tegen. En nu  Covid-19 langzaam onder controle lijkt te komen zullen wij ook strijd voeren tegen de huidige kreet 'Terug naar normaal'. 

Wij weigeren de inrichting van de samenleving over te laten aan het vrije spel van de heersende krachten en machten. We accepteren niet dat de economische wetten van het kapitalisme de ruimte bepalen waarbinnen de politiek mag opereren. We zetten ons in om die klemmende overheersing  van 'geld en kapitaal' in de samenleving te doorbreken. 

Voor de SP (maar hopelijk ook voor anderen) houdt dit in, dat wij ons - zowel in de politiek als  daarbuiten - inzetten met ideeën en activiteiten om het contact met mensen, de verbinding tussen mensen én de vertegenwoordiging van mensen te bevorderen. Iedereen in onze samenleving moet  een reële, eerlijke kans hebben om volwaardig mee te doen en om een goed en zelfstandig leven te  leiden. 

 

U bent hier