h

Binnen!!! (Deel 2: de amendementen...)

1 mei 2006

Binnen!!! (Deel 2: de amendementen...)

Behalve dat de wethouders geïnstalleerd werden, werd donderdag ook het raadsprogramma vastgesteld. Meestal is dat een kwestie van: de coalitiepartijen hebben een meerderheid, overstemmen de oppositie die het voor het nakijken hebben, einde verhaal. Meestal, maar niet deze keer... De SP was niet van plan om mokkend aan de kant te staan en diende acht amendementen in, waarbij ze voor zes ervan een meerderheid achter zich wisten te scharen.

"Tegenstemmen doen wij niet zomaar, maar voorstemmen evenmin. Wanneer wij onze goedkeuring ergens aan verlenen, moeten wij er ook echt achter kunnen staan. Dit nemen wij niet lichtzinnig op." Sprak SP-fractievoorzitter Jan Breur de raad toe. Het raadsprogramma zag er volgens de SP in grote lijnen goed uit, maar nog onvoldoende om mee in te stemmen.

De amendementen van de SP werden goed ontvangen. GroenLinks steunde alles, SGP en de coalitiepartijen maakten een selectie van wat hen aansprak. Alleen de ChristenUnie stemde overal tegen. Hun opvatting was: als je tegen het raadsprogramma stemt, moet je ook geen amendementen steunen - zelfs al spreekt de inhoud je aan. Principieel en bewonderswaardig, maar uiteindelijk is de ChristenUnie met schone doch lege handen de raadsvergadering uitgekomen.

Het amendement dat de meeste stof deed opwaaien, was natuurlijk het zondagsamendement, welke het uiteindelijk niet gehaald had. Toen PvdA-fractievoorzitter Beckerman namens de coalitie aankondigde niet mee te stemmen met dit amendement, vroeg Breur: "Ik snap dat dit amendement het niet zal halen, maar hetgeen wat er nu over de buitenevenementen staat in het raadsprogramma is in onze ogen ronduit ondemocratisch. Stel dat er voldoende amendementen zijn die het wel halen, waardoor wij in kunnen stemmen met het raadsprogramma; mogen wij dan, en ik durf het woord bijna niet meer in de mond te nemen, maar mogen wij dan een minderheidsstandpunt innemen op dit punt?"

Met deze vraag had Breur alweer de lachers op zijn hand, omdat het minderheidsstandpunt, en of dit nou wel of niet mocht van de coalitie, een centrale rol speelde gedurende de formatie en de raadsvergadering, en behoorlijk wat stof heeft doen opwaaien. Ondanks de ophef over minderheidsstandpunten, zag Beckerman nu geen enkel bezwaar.

Overzicht van de amendementen:

 • Openbreken van het compromis op de zondagevenementen (Niet gehaald)
  De coalitie had onder druk van het CDA het toestaan van de buitenevenementen op zondag teruggebracht naar zes zondagen per jaar, waarbij alleen buitenevenementen op zondag mogen plaatsvinden in het stadspark en op het horecaplein. De SP zag geen heil in een voorgekookt compromis, en wilde dat de raad hier over discussieerde - zodat alle partijen hier wat over te zeggen zouden hebben.
 • Niet instemmen met verhoging van parkeergeld, tenzij het college aantoont dat het onontkoombaar is (Gehaald)
  In het raadsprogramma werd beweerd dat het verhogen van de parkeertarieven onontkoombaar is, de SP eiste dat het college dit eerst maar eens aantoonde.
 • Het college creëert arbeidsplaatsen voor lager opgeleiden (gehaald)
  Omdat veel werkeloosheid in Veenendaal ontstaat doordat er laaggeschoolde banen verdwijnen en er hooggeschoolde banen voor terugkomen (mensen die een laag zijn opgeleid vallen hierdoor buiten de boot), heeft de SP bedongen dat er voor deze opleidingscategorie extra inspanningen om banen te scheppen worden verricht.
 • Versnellen armoedebestrijding (Niet gehaald)
  In het raadsprogramma stond dat er in 2007 wordt begonnen aan armoedebestrijding, de SP wilde hier 2006 van maken. SGP en Groen Links steunden het voorstel, maar de coalitiepartijen achtten dit niet haalbaar. Ze hebben wel (bij monde van Frits Beckerman) toegezegd dat datgene wat er al in 2006 kan gedaan worden, gedaan ZAL worden.
 • Lobby bij landelijke overheid voor beleidsverbeteringen in het kader van armoedebestrijding (gehaald)
  Aanvankelijk stond er in het amendement ook nog dat er financiële en zonodig facilitaire hulp zou geboden worden aan particuliere initiatieven die minima ondersteunen, maar de coalitiepartijen vonden dit te onbegrensd. De SP heeft aangekondigd om met een initiatiefvoorstel te komen om hier alsnog wat in te bereiken.
 • Integratie nieuwkomers: college verantwoordelijk voor aandacht voor integratie door werk en voor antidiscriminatie (gehaald)
  Ook voor zgn. allochtone Veenendalers moet aandacht zijn. Ze moeten goed kunnen integreren, en volgens onderzoek van de WRR gaat dat het beste door middel van werk. En voor discriminatie is er natuurlijk geen plaats in Veenendaal...
 • Tenminste 30% van de nieuwbouwwoningen in de categorie sociale huur of sociale koop (gehaald)
  In het raadsprogramma stond aanvankelijk een strikte verdeling 30-70. Door het amendement van de SP kan het aantal sociale huur- en koopwoningen nu boven de 30% uitkomen.
 • De monumentenlijst wordt geactualiseerd (gehaald)
  Aanvankelijk zou dit amendement het niet halen, omdat de lijst recentelijk al zou zijn herzien. Dat ging echter om de spelregels RONDOM de monumentenlijst; niet om de lijst zelf. Toen dit duidelijk was, stemde de coalitie alsnog voor.

Uiteindelijk is er als volgt op het raadsprogramma (waarin de amendementen waren verwerkt) gestemd:

ChristenUnie: TEGEN
PvdA: VOOR
VVD: VOOR
CDA: VOOR
SGP: TEGEN
Lokaal Veenendaal: VOOR
GroenLinks: TEGEN
SP: VOOR, met uitzondering van de paragraaf "Buitenevenementen op zondag"

U bent hier