h

Raadsvergadering

31 mei 2006

Raadsvergadering

Vanavond was er raadsvergadering. Kort, dat is een voordeel... maar leuk was het niet. Naast de rapporten van de rekenkamercommissie werd er ook gesproken over de vertegenwoordiging van de gemeente in gemeenschappelijke regelingen. En één van de kandidaten was nogal controversieel... een pijnlijke kwestie.

Over de rapporten waren we snel uitgepraat. De resultaten spraken voor zich, en er hoefden niet al te veel woorden over worden vuil gemaakt te worden. Lokaal Veenendaal had nog een tweetal moties ingediend, maar weer ingetrokken na een toezegging van de wethouder. Miriam van Beveren (Groen Links) constateerde dat alles al gezegd was door de andere fracties, en besloot maar om haar maidenspeech uit te stellen en niets te zeggen. Ikzelf zag het nut niet om hier iets over te zeggen, en hield namens de SP wijselijk mijn mond. Het ligt niet in onze stijl om ons onnodig interessant te maken.
Wat dat betreft zit er potentieel in deze gemeenteraad omdat steeds meer mensen te lijken beseffen dat spreken niet verplicht is, en langzaam maar zeker steeds meer de afweging wordt gemaakt of wat je zegt wel een meerwaarde heeft.

Het meest heikele punt van de avond bleek de kandidaatstelling van wethouder Van de Bos voor het bestuurslidmaatschap van IW4. Bij IW4 zelf is daar nogal verdeeldheid over, omdat Van de Bos een verleden heeft daar. Dat levert een behoorlijk risico, waarop het college in het informele circuit duidelijk is gewezen, maar geen conclusies heeft getrokken.

Dit was voor ons, en ook voor de ChristenUnie en SGP reden om deze zorgen te uiten in de raadszaal. Dit tot ongenoegen van Mattie Vertommen (VVD), die hiertegen bezwaar maakte.
Ik wees hem erop dat onze fracties al in het presidium (fractievoorzittersoverleg) hadden aangegeven hier een en ander over te willen zeggen, maar zijn interpretatie hiervan week nogal af van de onze - wat de zaak nog pijnlijker maakte dan het al was.

Met de nodige tegenzin stond ik dan ook aan het katheder. Een vuil karwei, dat er helaas ook bijhoort. Ik hield het kort, zo kort mogelijk, maar dit soort dingen zijn nu eenmaal niet fijn; hoe kort je het ook houdt.

Daarbij komt dat ik, samen met Arianne Hollander (VVD) was aangewezen om de stemmen te tellen, en dus als eerste de uitslag wist. Met een uitslag van 16-17 had Van de Bos geen meerderheid voor zich weten te winnen.
Op de stembriefjes was echter geen mogelijkheid tot tegenstemmen aangegeven. Dit had tot gevolg dat het een verdeling 16 voor - 17 blanco was, en de wethouder alsnog de functie kan bekleden.

Het is natuurlijk raar dat iemand zonder meerderheid achter zijn kandidatuur, toch een functie kan krijgen. Ik hoop dan ook dat de wethouder zo verstandig is om zich te beraden alvorens de klus te aanvaarden...

Al met al; geen fijne vergadering. En een korte duur heeft daar niets aan kunnen veranderen...

U bent hier