h

Kadernota (4) - Algemene Beschouwingen

24 juni 2006

Kadernota (4) - Algemene Beschouwingen

Afgelopen donderdag werd de kadenota behandeld, en gaven de verschillende politieke partijen hun Algemene Beschouwingen. Natuurlijk wordt daar tot aan het laatste moment aan gesleuteld. Zinsopbouw wordt gestroomlijnd, dingetjes worden geschrapt, en de nieuwste ontwikkelingen worden nog snel meegenomen. Hieronder de definitieve Algemene Beschouwingen van de SP.

KADERNOTA 2007

Er is in het presidium van afgelopen maandag gevraagd of we ons strikt aan de gestelde tijd van 10 minuten per fractie willen houden. Om deze reden zal ik het college niet te uitvoerig complimenteren met de voor ons liggende kadernota. Te meer omdat ik van mijn partijgenoten uit de commissie werk heb vernomen dat Wethouder van Maanen erg verlegen wordt van complimenten van de SP.
Feit is wel, dat er een zeer degelijke kadernota ligt. Daar wil ik het graag bij laten?
wat de complimenten betreft. De kadernota is zeer degelijk, maar helaas niet perfect.

De cliëntenraad heeft laten weten dat zij zich zorgen maakt over het armoedebeleid. Zij vreest dat er een ??vergeten? groep cliënten zal ontstaan door budgettaire overwegingen, wanneer de gemeente een tekort terugdringt door extra uitstroom naar de arbeidsmarkt na te streven - omdat er hierdoor waarschijnlijk geconcentreerd gaat worden op de cliënten met een hoge slagingskans, en de anderen dus buiten de boot vallen. De SP deelt deze zorgen.

Ook willen wij aandacht vragen voor de Jongerenraad. Heeft de jongerenraad zitting in het JIVL, Jeugd Integrale Veiligheid en Leefbaarheid? Zo niet, dan verzoeken wij het college om hen zitting te verlenen. Ook zouden wij graag in de kadernota zien welke rol de jongerenraad heeft bij het realiseren van JOP??s.  De SP is immers voorstander van een sterke Jongerenraad.

Verder viel onze fractie een aantal uitgaven op, die bij ons de nodige vragen oproepen.

Zo staat er ?60.000 gereserveerd voor het VNG-congres in de WERV in 2008. Wij zien hier niet de meerwaarde van. En ook ?25.000 om de wijken in te gaan is enigszins bevreemdend voor ons. Denkt het college zo vaak de wijk in te gaan dat ze dit bedrag kwijt zijn aan onderhoud van hun fietsen door slijtage, of aan snoepjes onderweg? Graag hebben wij meer helderheid over wat wij ons bij deze uitgave moeten voorstellen.

Waar wij helemaal van schrokken, was dat het college van plan is om een bedrijfsloket te realiseren à ?30.000 en dat te financieren uit de grondexploitatie en uit? HET WERKDEEL WWB!
We veronderstellen dat de gedachtegang van het college is, dat er uit het bedrijfsloket meer werkgelegenheid gecreëerd wordt, waardoor dergelijke financiering geoorloofd is. Denkt het college werkelijk dat er hierdoor minder mensen in de WWB zullen geraken? In dat geval is het college een tikkeltje naïef.

In de sfeer van werk en inkomensondersteuning zien wij ook staan dat voor de zomer een evaluatie uitgevoerd wordt, waarin wordt bezien in hoeverre een uitbreiding ten behoeve van sociaal raadslieden noodzakelijk is. Ik mag aannemen dat we dat in de komende week onder ogen krijgen?

Dat is aardig ambitieus, maar afgezien hiervan vinden wij, dat de kadernota wel een tandje ambitieuzer mag. We hebben immers een college dat naar eigen zeggen vooruit wil, en wat ons betreft mag dit ook wel wat explicieter vertaald worden in de kadernota. Zo zien wij dat het huidige voorzieningenniveau aan gesubsidieerde instellingen gehandhaafd blijft, maar geen extra investeringen? Nu het zware weer voorbij is en Veenendaal er weer zonnig voor staat, zoals Wethouder van Maanen ons onlangs nog trots vertelde, is hier immers ruimte voor. Natuurlijk, het hoeft niet direct het komende jaar, maar in de loop van de collegeperiode verwacht ik toch wel de nodige investeringen. Kan het college inzicht geven over hun ambities op dit vlak, óf, en zo ja, wanneer, deze investeringen plaats zullen vinden?

Dan stel ik ook gelijk aan de orde: de verplaatsing van de bibliotheek, waar de Jongerenraad zich eerder voor heeft hardgemaakt. Hun suggestie om hier enkele woorden aan te wijden in de kadernota wordt door onze fractie ondersteund, en wij vragen het college dan ook om deze over te nemen.

In het kader van ambities vraag ik speciaal aandacht voor het anti-discriminatiebureau. Het zou voor ons veel waard zijn als deze kon blijven bestaan tot de Tweede Kamer een besluit over de toekomst van antidiscriminatiebureaus heeft genomen. Op dit punt dient mijn fractie dan ook een motie in.

Ook het evenementenbeleid mag wel iets ambitieuzer, iets stoerder. Wij lezen dat de raad kan amenderen op dit thema, maar dit kan altijd. De vertaling die wij dus maken van deze opmerking, is een stille smeekbede. Staat het college wel achter het beleid?

Tot slot een en ander over huisvesting. In de kadernota wordt gesproken over 30% sociale huisvesting, terwijl we bij de vaststelling van het raadsprogramma hebben afgesproken dat dit MINIMAAL 30% dient te zijn. Ik mag aannemen dat dit woordje nog wordt tussengevoegd?

Daarbij willen we graag nog meer ingekaderd hebben wat sociale huisvesting precies is. Zijn dat woningen tot ?170.000, dan hebben we het niet bepaald over minimawoningen. Om deze woningen toch bereikbaar te maken voor starters, wijzen wij op de regeling van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, waarover het CDA een motie indient die door ons wordt mede-ondertekend.

In het kader van huisvesting wijzen wij in het bijzonder op jongerenhuisvesting. Conform het raadsprogramma staat er dat er voor die doelgroep 10% meer huur en koopwoningen gebouwd zullen worden. Prima.

Echter, mijn fractie vindt het wel tijd voor een vertaalslag naar concrete getallen. Wij vragen dan ook met klem om deze te leveren. Hoeveel woningen kunnen de jongeren in Veenendaal de komende tijd verwachten?

En, natuurlijk ook de vraag HOE dit gerealiseerd gaat worden, omdat eerdere voornemens de afgelopen jaren niet behaald zijn. Een korte toelichting van de wethouder.

Onze kanttekeningen daargelaten hebben we echter te maken met een degelijke kadernota, en een college waar zaken mee valt te doen. We vertrouwen er dan ook op dat er serieus met onze opmerkingen wordt omgegaan, zodat Veenendaal daadwerkelijk in beweging komt. Aan de slag!

U bent hier