h

Kadernota (5) - Zaken doen

24 juni 2006

Kadernota (5) - Zaken doen

"Jaap, met Jan. Hee, ik zit nu op het gemeentehuis, en ik zie dat het CDA bijna dezelfde motie als ons heeft over de starterslening. Alleen die van hun heeft meer kans van slagen..."
"Hoezo?"
"In verband met de financiering. Zij blijven van de OZB af..."
"Hoe willen zij het dan financieren?"
"Dat laten ze aan het college over... maar mijn voorstel is nu dus om onze motie in te trekken, en die van het CDA mede te ondertekenen. Dan halen we in ieder geval die startersleningen binnen."
"Ja, dat moet je doen, dan hebben we die sowieso... Tot vanmiddag!"

Met dit telefoongesprek tussen Jaap Pottjewijd (Schaduwraadslid SP stad/middelen) en fractievoorzitter Jan Breur werd op donderdagochtend, de dag waarop de Kadernota werd besproken, het zakendoen ingeluid.

De SP-motie werd ingetrokken, en de handtekening van Breur prijkte onder de CDA-motie, die ook al door Frits Beckerman van de PvdA was ondertekend. De wens om de woningmarkt bereikbaarder te maken van starters was echter zó groot in de gemeenteraad, dat ook VVD, Lokaal Veenendaal en de Christen Unie graag hun handtekening plaatsten onder de motie, waardoor deze uiteindelijk door maarliefst zes van de acht fracties werd ingediend.

Buiten de indieners vond de motie echter geen steun; Groen Links en de SGP stemden tegen. Die hadden de angst dat de woningmarkt door deze motie zou exploderen. Desalniettemin waren de indieners met zo'n grote meerderheid dat de steun van de overige partijen niet nodig was, en de motie het met glans haalde. De SP kan, als "onafhankelijk mede-initiator" trots zijn op dit overweldigende succes.

Wat ook heel verrassend was, was een spontane samenwerking met de VVD. De liberalen hadden moeite met de financiering van een nieuw op te richten bedrijfsloket. Het geld zou namelijk uit de grondexploitatie en het werkdeel WWB (Wet Werk en Bijstand) moeten komen. De VVD had vooral moeite met de grondexploitatie, terwijl de SP zich druk maakte om die WWB.

"Denkt het college werkelijk dat er hierdoor minder mensen in de WWB zullen geraken? In dat geval is het college een tikkeltje naïef." Zei Breur in z'n algemene beschouwingen.
Die opmerking leverde hem een uitnodiging op om een VVD-motie mede te ondertekenen, waardoor dit nieuwe bedrijfsloket gefinancierd zou worden uit de algemene reserves.

Niet alle zaken zijn succesvol verlopen. Het SP-amendement om het antidiscriminatiebureau open te houden, tot een Tweede Kamerbesluit over de toekomst van antidiscriminatiebureaus, vond geen steun bij de andere fracties, nadat Wethouder Pilon dit afraadde.

De SP heeft zelf ook wat steun moeten intrekken. Het voornemen om alle amendementen van Groen Links te steunen werd beeindigd toen Groen Links in de loop van de vergadering hun amendementen bijschaafden. Hierdoor werd het budget voor milieuadviezen in een oogwenk gehalveerd, en was het voor de SP niet langer geloofwaardig om op dit amendement "voor" te stemmen.

De toezegging van het college over bewaakte fietsenstallingen in het centrum, zorgde ervoor dat de SP ook het Groen Links-amendement dat hierover ging, niet meer hoefde te steunen. Met deze twee amendementen stond Groen Links er dus uiteindelijk alleen voor...

Afgezien van de twee Groen-Links amendementen heeft de SP alles gesteund, aldanniet als (mede)ondertekenaar.

U bent hier