h

raadsvergadering

23 september 2006

raadsvergadering

Afgelopen donderdagavond was er weer een vergadering van de gemeenteraad; de eerste sinds het zomerreces. En gelijk een drukke agenda ook. Een overzicht.

  • PARKEERVISIE 

De parkeervisie was één van de zwaarste thema's van de avond. Hier was kennelijk nogal veel mee gemoeid, want veel partijen maakten zich behoorlijk druk. Ongeveer de helft van de raad vond dat de tarieven gelijk verhoogd moesten worden, de andere helft had liever uitstel.
Met name de PvdA, die de mening was toegedaan dat de tariefsverhoging niet hoefde worden uitgesteld, deed erg haar best om een meerderheid voor zich te krijgen. In de wandelgangen werd behoorlijk veel druk uitgeoefend. Des te opvallender dat zij uiteindelijk toch met het uitstel instemden.
De mening van de SP is altijd hetzelfde gebleven:

"Wanneer je nu de parkeertarieven niet verhoogt, loop je enige inkomsten mis. Doe je dat wel, dan loop je het risico later een veelvoud van die inkomsten te moeten uitgeven aan promotie om Veenendaal weer op de kaart te zetten voor winkeliers en winkelend publiek.
Omdat het gaat om een looptijd van veertig jaar is er nog voldoende ruimte om de gemiste inkomsten in een later stadium te compenseren. Het is in onze ogen niet meer dan redelijk om op die manier dat risico af te kopen."

Ook in het kader van de parkeervisie, kwamen wij, samen met de ChristenUnie, met een amendement om het (straat)parkeren voor mensen met een invalidenkaart gratis te houden. Dit amendement werd met een grote raadsmeerderheid aangenomen.

  • WET op de MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Ook werd de verordening voor de WMO (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning) aangenomen. Maar voor het zover was, werden er ng wel enige harde noten gekraakt.
Mijn pleidooi voor een "hands on"-mentaliteit en afwijzing van de "laat het college dat maar oplossen"-mentaliteit, riep het nodige gemopper van de VVD op. De VVD wilde juist zoveel mogelijk aan het college overlaten, en als raad zo weinig mogelijk bemoeienis met de WMO. Het is dan ook niet gek dat zij zich aangevallen voelden, maar daardoor liet ik me niet van de wijs brengen.

"Ik zeg alleen maar hoe ik het zie, en als de VVD zich daardoor beledigd voelt is dat geheel voor haar eigen rekening."

Een motie en een amendement die ervoor zorgden dat er regelmatig geëvalueerd wordt op de WMO, en dat de raadscommissie Welzijn inspraak heeft op het Besluit Verstrekkingenboek (waarin staat wat de burger allemaal kan krijgen met de WMO) is unaniem aangenomen.

Fatima Bich-Bich had nog een stel extra amendementen voor mij bereid, die Groen Links mede-ondertekende. Die dienden ervoor om de rechten van de burger, op keuzevrijheid en voorzieningen, extra te waarborgen. Helaas werden die amendementen niet breder gesteund dan door de twee indienende partijen, SP en Groen Links, en was de rest van de raad een andere mening toegendaan. Het is nu eenmaal niet anders...

  • VILLA REPOS AILLEURS

Er is ALWEER gesproken in de raad over villa Repos Ailleurs, of liever gezegd, het gapende gat dat Wethouder Sanders ervan gemaakt heeft. Een of ander bedrijf wil daar een gebouw neerplanten met parkeerkelder, en omwonenden zijn bang dat hun gebouw beschadigd raakt. Volgens het grootste gedeelte van de raad zal dat wel meevallen, volgens de ChristenUnie is het zinloos om tegen te stemmen, en uiteindelijk stemden alleen SP, SGP en Groen Links tegen.

Eigenlijk zou de oude, monumentale villa weer in ere hersteld moeten worden, maar dat gaat niet gebeuren. Maar wellicht dat nu eindelijk het laatste woord is gesproken over deze langslepende kwestie.

  • INSPRAAKVERORDENING

De tijd tikte voorbij, en het was al na twaalven toen de inspraakverordening ter sprake kwam. Met een amendement wilde ik formeel een tweejaarlijkse evaluatie regelen, maar ik kreeg nul op mijn rekest. Er was immers al een toezegging vanuit het college.

Het probleem was alleen, dat ik niet het college, maar de raad zelf wilde binden aan de evaluatie. Die gedachtegang werd helaas niet opgepikt door mijn collega-raadsleden, en het zag er niet naar uit dat ik ze dat nog duidelijk kon maken. Er zat vor mij niets anders op dan het amendement (met tegenzin) weer in te trekken.

  • RIJDEN OP AARDGAS

Tot slot kwam de VVD nog met een motie "buiten de orde van de vergadering". Zij wilden zich voor de verandering eens "groen" profileren, en vroegen het college om eens te gaan onderzoeken of het mogelijk was om een gasvultankstation in Veenendaal te realiseren. De raad was over het algemeen wel enthousiast (voor zover dat kon op dit tijdstip), en ok het college was wel te porren hiervoor. Hun toezegging was voldoende vor de VVD, en ze achtten hun motie verder niet meer nodig. Scheelde weer een rondje stemmen...

Al met al een lange, vermoeiende vergadering. Paar winstpunten gepakt, paar verliespunten. Maar wat een uitputtingsslag, zeg... politiek is ECHT topsport!

U bent hier