h

H U L P V R A A G

8 oktober 2012

H U L P V R A A G

Langs deze weg vragen wij uw mening over een zaak die op 9 oktober a.s. wordt behandeld in de Raadscommissie van de gemeente Veenendaal. Op 25 oktober wordt hierover het definitieve besluit genomen. Uw mening draagt bij aan onze standpuntbepaling, en dus aan de kwaliteit van besluitvorming.
Wij vragen uw mening over het MODEL VEENENDAAL.

Het rijk is bezig met een grote herstructurering van de verzorgingsstaat. Gemeenten krijgen steeds meer taken op het gebied van werk, inkomen, jeugdzorg en zorg. Het overdragen van de taken aan de gemeente gaat gepaard met bezuinigingen, waardoor de gemeente gedwongen wordt zich te bezinnen op de wijze waarop ondersteuning aan de inwoners gegeven gaat worden. Het College heeft hiervoor het zogenaamde MODEL VEENENDAAL bedacht en stelt de gemeenteraad voor hiermee in te stemmen.

Het MODEL VEENENDAAL is zowel een cultuur- als structuuraanpassing en betekent voor alle betrokkenen een omslag in denken en handelen. Op welke wijze dit gerealiseerd gaat worden staat in hoofdlijnen in het voorstel.

MODEL VEENENDAAL behelst een vijftal zaken:
- Project Transitie jeugdzorg
- Project Werken naar Vermogen
- Project Transitie begeleiding van AWBZ naar WMO
- Bestuurlijk aanbesteden algemeen toegankelijk ondersteuningsaanbod
- Toewerken naar integrale toegang tot ondersteuning

In het MODEL VEENENDAAL staat de inwoner met een hulpvraag in het midden van een cirkel van het gemeentelijke ondersteuningsloket, gespecialiseerde ondersteuning, inwoners in sociale netwerken, algemene maatschappelijke organisaties en algemeen toegankelijke ondersteuning.

MODEL VEENENDAAL gaat uit van:
- Iedereen actief
- Ondersteuning waar nodig; scherp aan de poort
- Stimuleren eigen kracht; inwoner centraal
- Integraal op alle leefgebieden
- Regie op de resultaten

Onze hulpvraag:
Wij vragen uw mening over het model, vanuit uw positie. Welke consequenties zou MODEL VEENENDAAL kunnen hebben voor werkers in de thuiszorg? En voor mensen die werk doen om uw werk mogelijk te maken? Is MODEL VEENENDAAL een stap vooruit, of een negatieve ontwikkeling?
Waar zou MODEL VEENENDAAL verbeterd en/of aangescherpt worden?
Wij zien uw mening en inzicht met graagte tegemoet!

Meer informatie:
Meer informatie over MODEL VEENENDAAL is uiteraard beschikbaar. In onderstaande links staan het model, het bijbehorend raadsvoorstel, en enige aanvullende informatie.

Model Veenendaal
Raadsvoorstel 25 oktober
Plan: Realisering Model in de Praktijk
Reacties bewonersavond
Agenda Vergadering Commissie 9 oktober

Uw reactie:
U kunt uw reactie op MODEL VEENENDAAL hieronder invullen of per mail naar ons toesturen. Deze mail kunt u adresseren aan:

Drs. Fatima BichBich, woordvoerder o.a. WMO, WSW
f.bichbich@gmail.com

Graag een CC naar:
Dhr. Jan Breur, fractievoorzitter
spjanbreur@gmail.com
Namens het kennisnetwerk Thuiszorg van SP Veenendaal danken wij u van harte.

U bent hier