h

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

14 november 2012

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

ONDERWERP: UITVOERING BESLAGLEGGINGEN

Veenendaal, 12 november 2012

Geacht College,

De fractie van de SP is in het bezit gekomen van een afschrift van een exploot van de firma Cannock Chase Public te Druten. Een bedrijf dat optreedt als belastingdeurwaarder namens de gemeente Veenendaal. Het afschrift betreft een hernieuwd bevel tot betaling en aankondiging beslaglegging.

Degene aan wie dit dwangbevel gericht is, is echter niet meer woonachtig op het adres waar deze is afgeleverd.

In het exploot vielen ons een aantal zaken op. Aangezien de gemeente als schuldeiser en opdrachtgever (eind)verantwoordelijk, en de schuldenaar een inwoner van de Veense gemeenschap is (of was) waarvoor de gemeente derhalve een verantwoordelijkheid draagt, is voor een correcte uitvoering rond de beslagleggingen, willen wij u hier graag enige vragen over stellen. Te beginnen met de situatie waarbinnen dit exploot is afgegeven.

1.In hoeverre kan het College garanderen dat, indien een schuldenaar niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij gezocht wordt, de openstaande schuld niet wordt verhaald op een nieuwe bewoner, die niets van doen heeft met betreffende schuld?
2.Hoe vaak komt het jaarlijks in Veenendaal voor dat, door verhuizing van de schuldenaar, per abuis beslag wordt gelegd op bezittingen van een volgende bewoner; welke kosten brengen dergelijke vergissingen met zich mee; wat doet het College om dergelijke persoonsverwisselingen te voorkomen?
3.Indien verzoeken tot betaling, aanmaningen en dwangbevelen de schuldenaar niet bereiken (bijvoorbeeld door verhuizing); hoever strekt dan hun rechtsgeldigheid?

Beantwoording op deze vragen achten wij zeer belangrijk, omdat de belastingdeurwaarder (met hulp van politie) zichzelf toegang tot een woning kan verschaffen. Toegebrachte schade aan de woning (hang- en sluitwerk) zijn voor rekening van de bewoner.
Het zou bijzonder onrechtvaardig zijn wanneer iemand wordt opgezadeld met schade en kosten als gevolg van andermans wanbetalingen.

Volgens het exploot geeft de belastingdeurwaarder de schuldenaar twee dagen de tijd om te voldoen aan de belastingschuld (gemeentelijke belastingen 2012). Bij uitblijven van betaling zal worden overgegaan tot uitvoering op de datum van beslaglegging. Deze datum is in desbetreffend exploot vastgesteld op het weinig concrete 'Binnenkort'.

4.Deelt het College de mening van de SP dat voor zo'n ingrijpende maatregel als een beslaglegging, de aankondiging dat dit 'Binnenkort' zal gebeuren tekort schiet? En dat er ten minste een datum, een bijvoorkeur ook een tijdstip dient te worden vermeld in de aankondiging - opdat voorkomen kan worden dat de belastingdeurwaarder zich toegang tot de woning verschaft zonder dat de schuldenaar thuis is?
5.Is er bij het College bekend hoe vaak de belastingdeurwaarder zich met de tijdsaanduiding 'Binnenkort' er vanaf maakt?
6.Is het College bereid om de uitvoerende instantie, in casu Cannock Chase Public, aan te spreken op deze wijze van afhandeling?

Onderaan de toelichting van het exploot staat de voorgedrukte mededeling van de belastingdeurwaarder, dat deze tijdens kantooruren bereikbaar is op een 06-telefoonnummer. Dit nummer is echter niet ingevuld. Ook de naam van desbetreffende deurwaarder is niet makkelijk te achterhalen op dit exploot.

7.Deelt het College de mening van de SP dat het bij zulke ingrijpende maatregelen voor de schuldenaar duidelijk moet zijn met wie hij/zij contact op moet nemen en hoe? En dat het niet invullen van een rechtstreeks nummer het maken van contact bemoeilijkt?
8.Is het College bereid om de uitvoerende instantie aan te spreken op de bereikbaarheid van haar belastingdeurwaarders?

Zoals eerder gesteld is de gemeente (eind)verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van beslagleggingen bij haar schuldenaren.

9.Is het College van mening dat het voldoende zicht heeft op de wijze van uitvoering van beslagleggingen?

Uiteraard gaan wij er vanuit dat het ons bereikte exploot een incident betreft, tot het tegendeel blijkt. Desalniettemin is het incident voor ons dermate zorgwekkend, en het onderwerp dermate zwaarwegend, dat wij ons willen verzekeren van een correcte afhandeling van schulden aan de gemeentebelasting. Wij verwachten daarom dan ook een spoedige, gemotiveerde beantwoording van onze vragen.
Bij voorbaat danken wij u hiervoor hartelijk.

Met vriendelijke groet,

Jan Breur
Fractievoorzitter SP Veenendaal

U bent hier