h

Spreek je uit!

7 december 2012

Spreek je uit!

Het heeft even geduurd voor we als Veense SP een Twitter-account (@SPVeenendaal) hadden aangemaakt, en zelfs nu nog is het soms zoeken naar de juiste manier om ermee om te gaan. Bij Twitter luistert het soms nog nauwer dan bij andere media.

Zo is het een keer voorgekomen dat ik VVD-raadslid Dylan Lochtenberg woorden in de mond legde die hij niet gebezigd had - en die hem wel in een heel kwaad daglicht plaatsten. Die tweet heb ik uiteraard verwijderd en excuses aangeboden.
Afgelopen week nam hij weer aanstoot aan een tweet, maar deze heb ik in de lucht gehouden. Het betrof in dit geval dan ook geen (onjuist) citaat of parafrasering, maar een zuiver politiek commentaar.

Ons Twitter-account doet verschillende dingen. Het is er om verslag te doen van lokale politieke gebeurtenissen, als doorgeefluik van opmerkelijke zaken, om politieke commentaren te geven en om bijzondere Veenendalers een korte (openbare) blijk van be/aanmoediging te geven.
De tweet waar Lochtenberg over viel (en wat ik zag aankomen), luidde als volgt:

J.P. Breur ‏@SPVeenendaal
@dlochtenberg vindt appel aan landelijke politiek niet onze zaken, en laat dramatische bezuinigingen over ons heenkomen #wmo #veenendaal

Het ging om een voornemen van het CDA (waar wij ook al op zinspeelden) om motie in te dienen, waarin het College opdracht krijgt om bij de landelijke politiek kenbaar te maken dat de voorgenomen bezuinigingen op o.a. de thuiszorg rampzalig zullen uitpakken.
De Veense VVD wil zich niet met de landelijke politiek bemoeien, en gaf op voorhand al aan de motie niet te gaan steunen.
Hierop volgde onze tweet.

Daarna volgde een twitter-polemiekje over de betekenis van 'iets laten gebeuren', maar belangrijker ook: over de plaats van het politieke debat.

Volgens Lochtenberg hoort het politieke debat plaats te vinden in een daarvoor aangewezen 'arena', in casu de raadszaal. Hij - en de VVD met hem - is een politicus uit het 'huis van Thorbecke'.
De bevolking kiest op gezette tijden haar vertegenwoordiging, die namens haar vergadert in daarvoor bestemde gremia; respectievelijk de gemeenteraad, de Provinciale Staten, de Kamers der Staten Generaal of het Europese Parlement.
Vandaar dat hij Twitter niet de juiste plaats vindt om het politieke debat aan te gaan.

Ook ik houd van het huis van Thorbecke, maar dit huis heeft wat mij betreft een enorme tuin: de samenleving.
Hier zit het fundamentele verschil in taakopvatting tussen Lochtenberg en mijzelf. Ik ben van mening dat een politicus het aan zijn stand verplicht is om overal zijn mening kenbaar te maken. Niet alleen op de plek die symbolisch gezien van het volk is, maar ook op die plekken waar het volk daadwerkelijk te vinden is. Het zij fysiek, het zij digitaal.

Dit verklaart waarom ik als SP'er duidelijke politieke statements afgeef op twitter, en waarom Lochtenberg de politieke twitterdiscussie mijdt.
Dit gezegd hebbende, wil ik benadrukken geen waarde-oordeel op te hangen aan het verschil in taakopvatting. Ik respecteer Lochtenberg's afweging, en hoop dat dit wederzijds is.

Maar, als hij zich niet op Twitter wil uitspreken, waar dan wel? In de raadsvergadering - zegt hij. Maar dan stuiten we op het volgende probleem in zijn taakopvatting: hij vindt dat de raad zich niet heeft uit te spreken over landelijke kwesties.

Ik ben het daar om twee redenen niet mee eens. In de eerste plaats mag de raad zich uitspreken waarover zij zich wenst uit te spreken. Dat beperkt zich niet enkel tot lokale kwesties - hoewel de uitspraken van de raad hier de meeste invloed hebben. Dat mag over alle denkbare onderwerpen gaan.
In de tweede plaats is dit een onderwerp dat Veenendaal direct raakt.
Het zijn Veense thuiszorgers, wiens baan op de tocht komt te staan.
Het zijn Veense mantelzorgers en vrijwilligers die overvraagd gaan worden.
Het zijn Veense ouderen, zieken en gehandicapten die hun zorg verliezen.
Er is dus alle reden voor de Veense gemeenteraad om haar zorgen uit te spreken, en de wethouder politieke rugdekking te geven voor een brandbrief.

Van Twitter wijst Lochtenberg naar de raad, en van de raad naar de landelijke politiek. Ondertussen heeft hij zijn mening over de drastische - inhumane - bezuinigingen niet gegeven.
Dat geeft te denken. Volgt de lokale VVD haar moederpartij en het kabinet, of hebben zij wel degelijk zorgen over hoe het allemaal uitpakt? Geven zij om de zorgvragers, of alleen om Mark Rutte en z'n bende van miljonairsvriendjes? Willen zij, of durven zij zich niet uitspreken teken deze plannen?
De procedurele argumenten die Lochtenberg en zijn VVD hanteren, maskeren de inhoud.

Dit brengt mij tot het werpen van een handschoen. Ik hoop dat Lochtenberg bereid is deze op te vatten.

Dylan, als jij werkelijk vindt dat je de motie niet mag steunen; beperk je in je bijdrage dan niet tot procedurele argumenten. Zeg alsjeblieft wat je van de kabinetsplannen over de WMO vindt. Neem naast een procedureel standpunt ook een inhoudelijk standpunt in.
Dylan, liever heb ik dat je de inhoud zwaarder laat wegen dan de procedure. Het gaat om mensen van vlees en bloed. Misschien verandert de motie of de brandbrief niets aan het kabinetsbeleid - maar de mensen om wie het gaat verdienen in ieder geval een standpunt op basis van inhoud.
Dylan, ik vraag je om je uit te spreken. Dat mag in de raadszaal, maar doe het ook daarbuiten. Laat weten wat je vindt. Op Twitter. In het reactieveld hieronder. Waar dan ook.
Dit is een onderwerp waar niet over gezwegen mag worden.

Spreek je uit!

U bent hier