h

Spreek je uit! 2

23 december 2012

Spreek je uit! 2

In mijn vorige blog richtte ik mijn pijlen op VVD-raadslid Dylan Lochtenberg. Ik daagde de VVD-fractie uit om zich uit te spreken over de gevolgen van de WMO-bezuiniging die het rijk op ons afstuurt. Afgelopen donderdag dienden CDA en SP een gezamenlijke motie in, om het ministerie onze zorgen kenbaar te maken. De behandeling van deze motie is een grote teleurstelling gebleken. En hoewel de VVD alweer niet verder kwam dan een distantiering op procedurele gronden, is het niet eens die fractie die mij het meest teleurstelde.

Een debat heeft niet plaatsgevonden. Er was een reactie van de wethouder - die haaks stond op eerder gedane toezeggingen. En er waren een paar magere stemverklaringen, waar de kiezer over het algemeen niet veel wijzer van wordt. En op ons en het CDA, als indieners van de motie, na, was D66 de enige partij die er steun aan gaf.

De stemverklaring van de VVD was helder. Lokale bemoeienis met landelijke beleid is een strapatz waar die fractie niets mee te maken wil hebben. Een betreurenswaardig, maar te respecteren standpunt. En, zij gaven tenminste nog een stemverklaring af - dat deed ook niet iedereen.
Over de desastreuze gevolgen voor de Veenendaalse samenleving door deze bezuiniging werd gezwegen.

Dat D66 zich niet in het debat stortte is te begrijpen. Zij waren door hun spreektijd heen (inclusief de twee extra minuten die elke fractie speciaal voor dit onderwerp gekregen had). Daarbij stemden ze goed - dus voor de motie; waardoor ze in ieder geval te kennen gaven dat de ontwikkelingen hen ook zorgen baarde.

Lokaal Veenendaal (!) vond dat elke partij het maar via hun Eerste- en Tweede Kamerfractie moest spelen. Daarmee ontsloeg ze zichzelf van de zorgen over het beleidsvoornemen van het rijk. Immers, Lokaal Veenendaal beschikt niet over fracties in de Eerste en Tweede Kamer. Tot wie gaat Lokaal zich richten?

Wethouder Bouwmeester was twee weken geleden nog enthousiast over het idee een brandbrief te sturen. De motie die hem daartoe politieke rugdekking zou geven ontraadde hij.
Hij vond ook dat Veenendaal geen recht van spreken had. We zijn immers zelf ook al bezig met een forse bezuiningsoperatie op de WMO. Wie zijn wij dan om het rijk aan te spreken op de hunne?
Bouwmeester heeft hiermee een vlieger in handen die niet opgaat. In de eerste plaats hebben we de huidige bezuinigingsoperatie al te danken aan het rijk. In de tweede plaats: Ja, we hebben onze handen vol aan een bezuinigingsoperatie. We kunnen de verantwoordelijkheid voor nog een, die het rijk op ons afschuift, er niet bij hebben. De huidige bezuinigingsoperatie is juist meer reden om wel aan de bel te trekken bij het ministerie, dan om het niet te doen.
De vraag is wat er in de afgelopen twee weken is gebeurd, dat Bouwmeester zo'n radicale draai heeft gemaakt.
Ook hier werd over gezwegen.

Van de weinige afgegeven stemverklaringen, is die van de PvdA toch nog het meest opvallend.

"Wij zijn procedureel, qua timing en inhoudelijk tegen deze motie."

Dit zijn letterlijk de woorden van fractievoorzitter Oostveen. Tevens de enige woorden die de PvdA-fractie sprak over de motie. Het hoeft niet te verbazen dat ik nog het meest teleurgesteld ben in hun opstelling.

Van de argumenten die de PvdA hanteerde, snijdt alleen het argument van de timing enigszins hout. GroenLinks beargumenteerde wat er mis zou zijn met de timing: ofwel deze motie had moeten komen bij de openbaarmaking van het regeerakkoord, ofwel bij de implementatie van de beleidsmaatregel. Ik neem aan dat de PvdA die insteek deelt.
Bij een dergelijke argumentatie wordt voorbijgegaan aan het feit dat er NU een Memo van de Wethouder ligt over de gevolgen van de maatregel. Dus NU is het uitgelezen moment om aan de bel te trekken.
Tot zover het meest houtsnijdende argument.

'Procedureel' kan niet anders worden uitgelegd dan als een gelegenheidsargument. De PvdA heeft het destijds het hardst van allemaal in de gemeenteraad gepleit voor het kinderpardon. Op een wijze, mag ik er aan toevoegen, om jaloers van te worden.
Het was VVD'er Lochtenberg die de raad toen waarschuwde voor willekeur: "welke zaken zijn ernstig genoeg om bij het rijk aan te kaarten, en welke niet?" Zijn waarschuwing blijkt nu bewaarheid te worden. Van de bezuiniging op de WMO raken veel meer Veenendalers gedupeerd dan van het aldanniet ondersteunen van het kinderpardon.
Tussen het standpunt van de SP (de raad mag zich altijd bemoeien met rijksbeleid - en moet dit ook doen) en de VVD (de raad mag zich nooit bemoeien met rijksbeleid) zit het grijze gebied van: soms mag het wel, soms mag het niet.
De PvdA heeft zich in een bijzonder duister schemergebied gemanoeuvreerd, waarin het volkomen onduidelijk is in welke gevallen de raad gerechtigd is iets te vinden van het rijksbeleid. Wanneer je in dat gebied zit, moet je elke keer dat je voor de keuze staat uitleggen waarom je procedureel wel of niet vindt of de raad zich hierover zou mogen uitspreken.
Oostveen hult zich daarentegen in mist.
Teleurstellend.

De meest teleurstellende weigeringsgrond van de PvdA, is echter het woord 'inhoudelijk'. Toegegeven, de PvdA is de enige partij die aangaf inhoudelijk iets op de motie aan te merken, maar wat dat dan is bleek niet uit dat ene zinnetje.
Dat de PvdA uberhaupt iets inhoudelijks op de motie had aan te merken is al vreemd. De sociaal-democraten hebben zich, zeker onder het bewind van Oostveen, altijd van hun meest betrokken kant laten zien. Ze waren linkser en socialer dan ooit. Zeker op het terrein van de WMO. Wat is er gebeurd?
Waarom maakt de PvdA zich geen zorgen meer over de gevolgen van een ingrijpende bezuiniging?
Kan het de PvdA niets schelen dat mensen die nu aanspraak maken op huishoudelijke hulp, dit niet meer kunnen in 2015? Dat er nog maar een kwart (!) van het budget overblijft? Dat in 2014 de aanspraak op deze hulp al verdwijnt voor 'nieuwe gevallen'? Dat het recht op dagbesteding verdwijnt? Om maar eens een paar maatregelen te noemen.
Kan het de PvdA niets schelen dat thuiszorgers op straat komen te staan? Dat mantelzorgers en vrijwilligers overvraagd kunnen gaan worden? Dat ouderen en gehandicapten niet meer thuis kunnen blijven wonen, omdat de zorg die ze nodig hebben te zwaar is voor hun naasten? Dat vereenzaming en vervuiling het lot zal zijn voor mensen zonder netwerk?
Gaat het regeerakkoord werkelijk boven Veenendaal?
Zijn de bewindslieden in Den Haag werkelijk belangrijker dan de Veenendalers waaraan (ook) Oostveen haar raadszetel dankt?
Is dit het nieuwe hart van de Veense PvdA? Eigendom van Samsom en Rutte?

Ik vind het vervelend dat ik deze vragen zou moeten hebben. Ik sta liever schouder aan schouder met ze. En we hoeven het echt niet altijd overal eens mee zijn. We zijn immers verschillende politieke partijen. Maar ik wil wel graag begrijpen waarom ze iets wel of niet doen.
Dat ene zinnetje waaruit hun stemverklaring bestond, was geen verklaring. Het maakte de stem tegen de motie alleen maar onverklaarbaarder.

De niet-bespreking van de motie laat me met een onbevredigd gevoel achter. Hier kan het niet mee stoppen.
Als de raad zich in meerderheid niet wenst uit te spreken, is dat een politieke dwaling van jewelste. Laat de raad zich nimmer meer in stilzwijgen hullen over zulke belangrijke onderwerpen. Laat de raad zich realiseren dat het volksvertegenwoorderschap inhoudt dat je het volk ook daadwerkelijk vertegenwoordigt.

Geachte leden van de raad:
SPREEK JE UIT!

Ik zal hetzelfde doen. Over de WMO-bezuinigingen is het laatste woord nog lang niet gesproken.
Hoezeer sommigen van jullie dat ook zouden willen...

U bent hier