h

Zekerheid in de WMO

1 mei 2018

Zekerheid in de WMO

Foto: SP / Spanning

Ook bij flexibilisering

Mensen die aangewezen zijn op de WMO moeten ervan op aankunnen dat hun zorgdoelen gehaald worden. Ook wanneer de ondersteuning 'geflexibiliseerd' wordt. Hiervoor heeft de SP een motie ingediend in de raadsvergadering van 25 april.

De flexibilisering van de ondersteuning is een vernieuwing in de WMO. Mensen die gebruik maken van ondersteuning kunnen - in plaats van een vaste dag - aangeven dat ze de ene week wat meer en de andere week wat minder zorg willen.
Dat lijkt op het eerste gezicht een aardige geste, maar de vraag is of de organisaties dit aankunnen.

Nu al is het moeilijk voor zorgverlenende instanties om één en ander organisatorisch te bolwerken. Bij ziekte en vakantie van medewerkers is het moeilijk vervanging te regelen. En aangezien vervangers het vaak al voor meerdere collega's moeten opvangen, is de kans groot dat zij al snel opgebrand raken.
Het behalen van de zorgdoelen voor degene met een hulpvraag komt dan in het gedrang.

De SP wil dat de zorgdoelen geborgd worden, zodat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt waarvoor ze zijn geïndiceerd en voor betalen. Daarom diende SP-raadslid Jan Breur een motie in.
De motie werd mede-ingediend door Denk, PvdA en GroenLinks. Buiten deze partijen was en geen steun voor de motie.

MOTIE

Logeeropvang

Logeeropvang is een belangrijke vorm van ondersteuning. Het zorgt ervoor dat iemand die van veel zorg afhankelijk is, af en toe eens in een andere omgeving komt. Mensen leven hier erg van op.
Minstens even belangrijk is het feit, dat mantelzorgers enorm ontlast worden dankzij logeeropvang. Zij hoeven even een momentje zich niet constant druk te maken over het zorgen voor hun naaste; krijgen even adempauze. Ook zij leven hier erg van op.

De vergoeding hiervoor, wanneer uitgevoerd door niet-professionele ondersteuners, is €30,48 per etmaal. Aangezien het hier geen gewone 'logeerpartijtjes' betreft, maar belangrijke hulp om het mogelijk te maken dat mensen langer thuis blijven wonen, vindt een aantal partijen dit aan de lage kant.

GroenLinks, SP, PvdA en Lokaal Veenendaal dienden een motie in om het College (gemotiveerd) tot een passend bedrag te laten komen, en deze bij de vaststelling van de verordening te presenteren aan de gemeenteraad.
Ze werden hierdoor gesteund door ChristenUnie, ProV en Denk. Daarmee was er een meerderheid van 19 van de 33 raadsleden voor de motie.

Motie

Right to Challenge

In Veenendaal is een groot aantal maatschappelijke organisaties en betrokken inwoners actief in zorg en ondersteuning. Ze zijn bereid en in staat om informele zorg en ondersteuning te bieden, maar kennen mogelijk nog enige terughoudendheid als het gaat om het bieden van (semi-)professionele zorg zoals deze wordt aangeboden door de gemeente.

ChristenUnie en anderen dienden een motie in om deze inwoners en organisaties actief te informeren over de mogelijkheden, en te ondersteunen, als zij een alternatief willen bieden voor de zorg die de gemeente organiseert. Het mogen bieden van een alternatief heet het 'right to challenge'; in mooi Nederlands...

De SP kan zich vinden in dat beginsel en stemde voor de motie.
Overigens; alle partijen stemden voor de motie. Deze is dan ook unaniem aangenomen.

Motie

Zie ook:

Reacties

Vanmorgen een telefoontje gehad van de clientondersteuner.
‘De zorg, die ik nu krijg, (veel wisselende vervanging, zorgdoelen die niet behaald worden, steeds weer opnieuw inwerken van een (ervaren) vervanger) is het maximale dat de zorgverlener kan bieden En daar moet ik maar dankbaar zijn. Blijf ik er problemen mee heb, ben ik vrij om naar een andere zorgverlener te gaan.’
Dat mijn specialist afgelopen maandag ontevreden was:”j belast je lichaam te veel”, wordt totaal niet naar geluisterd.

Geachte gemeenteraad en zorgverlener,
Weet u:
- dat de medewerksters geen vervanging meer aannemen omdat zij overbelast raken?
- dat 25% van de medewerksters uit het team, die aan mijn wijk zorg verleent, overbelast is
- dat er steeds meer clienten zijn, die door het hoge ziekteverzuim, GEEN ZORG KRIJGEN
- dat het voor clienten, die regelmaat nodig hebben, de huidige ontwikkelingen (veel vervanging op wisselende tijden) hun welzijn/gezondheid zeer zeker niet ten goede komt.
- dat goedwillende maar onervaren mensen (sommigen moeten nog leren hoe zij de was moeten opvouwen) bij maatwerk clienten aan het werk zijn
- dat om bovenstaande redenen borging een must is?

Ik daag u uit:
Wie van u neemt de uitdaging aan om mee te lopen met de medewerksters, te voelen en te zien wat er werkelijk leeft op de werkvloer, bij de clienten en bij de medewerksters.
De mogelijkheid is er, u bent van harte uitgenodigd!
Aanmelden kan ook via een pb.

Reactie toevoegen

U bent hier