h

Veense omgangsvormen?

21 oktober 2018

Veense omgangsvormen?

Problemen met (delen van) gemeentelijke dienstverlening

Mr. Chr. Pieter Höweler van Mannaz AD(H)D-Coaching heeft met vele gemeenten van doen. Veenendaal spant echter de kroon in een afstandelijke, ompersoonlijke, cliëntonvriendelijke benadering van veelal kwetsbare personen. Daarom schreef hij een brief aan de gemeenteraad.

In zijn brief geeft hij aan dat de gemeente niet lijkt te willen meewerken aan het toekennen van Persoonsgebonden Budgetten - al zijn die gewaardborgd bij wet. De gemeente legt tal van 'hobbels' in de weg naar een Persoonsgebonden Budget, en lijkt daarmee het recht om te kiezen voor een Persoonsgebonden Budget te frustreren, zorgvragers tot wanhoop te drijven, teneinde de eigen weg van Zorg in Natura te kunnen volgen.

Ook lijkt hij als Coach, die de situatie van zorgvragers goed kent, niet te mogen optreden als cliëntondersteuner bij 'keukentafelgesprekken' van zijn cliënten. De gemeente verwijst naar Veens - waardoor er een onbekende, in plaats van de eigen coach, bij dit gesprek aanwezig zou zijn. Dit, terwijl de functie van een cliëntondersteuner is om de hulpvraag zo goed mogelijk boven water te krijgen bij zo'n gesprek.

werk en inkomen

Niet alleen op het gebied van de WMO is de gemeente klantonvriendelijk.
Ook op het terrein van werk en inkomen (participatie) kunnen ze er wat van.

Eén van Höweler's cliënten is onterecht beschuldigd van bijstandsfraude. Zijn uitkering en reïntegratietraject is stopgezet, er werd een boete opgelegd en een terugvordering ge-eisd ter waarde van €50.000,-. Vele slapeloze nachten en stress, en pas een dag voor de bezwaarprocedure - toen er al veel leed geleden was - werd het onterechte besluit ingetrokken.
In plaats van compensatie of excuses bleef de dienstdoend ambtenaar de fraudeverdenking bij de cliënt nadragen.

Een andere cliënt van Höweler miste door een verhuizing een e-mail (en dientengevolge daarvan een afspraak), waardoor een complete uitkeringsaanvraag is vervallen. Dus moest het complete proces vanaf punt nul weer worden opgestart - met financiële problemen - schulden - tot gevolg.

SP: Agendering

De SP heeft aangevraagd deze brief te bespreken. Hij wordt geagendeerd in de raadscommissie van november.

SP-Fractievoorzitter Jan Breur: "In deze brief komen een aantal zeer ernstige klachten naar voren. Dat er bij Werk & Inkomen niet altijd goed met mensen wordt omgegaan was al bekend; daar hebben we in het verleden al over gesproken. Maar dat het ook zo is bij de WMO, baart zorgen. Het lijkt erop dat er iets in de bedrijfscultuur van de gemeente niet goed zit."

De brief van Höweler staat dan ook niet op zichzelf. Breur: "Met enige regelmaat horen we verhalen over slechte behandeling door de gemeente. Maar het is altijd lastig om de vinger achter te krijgen. Dat er nu een brief aan de gemeenteraad is geschreven, is een goede gelegenheid om hier eens over te spreken."

WORDT VERVOLGD

Reactie toevoegen

U bent hier