h

'Wij delen besef van ieders waardigheid'

24 januari 2007

'Wij delen besef van ieders waardigheid'

UTRECHT - In bijzijn van koningin Beatrix hebben vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten gisteren in Utrecht een verklaring getekend, waarin ze uitspreken dat ze in vrede en vrijheid met elkaar willen leven. Ze hopen dat alle Nederlanders deze verklaring steunen en hebben daarvoor een website geopend.

In de historische aula van het Academiegebouw nam koningin Beatrix de verklaring in ontvangst, onder toeziend oog van minister Hirsch Ballin en de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer. De verklaring was op het podium ondertekend door onder meer imam O. Pakoz namens de moslims, kardinaal Simonis en ds. J.G. Heetderks namens de christenen, Lodewijk de Waal namens de humanisten, Padit D. Shiremissier namens de hindoes, reverend Jion Hogen Roshi namens de boeddhisten en hoofdrabbijn G. Jacobs namens de joden. Zij verklaarden dat zij het ,,grondrecht van de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst onderschrijven en willen uitdragen'', en dat zij ,,ervan overtuigd zijn dat geen enkele religie of levensbeschouwing mag aanzetten tot, dreigen met of toepassen van geweld of discriminatie jegens andersdenkenden''.

,,Wij delen met elkaar, vanuit de bronnen van ons geloof en vanuit de idealen van de humaniteit, de overtuiging van de unieke waardigheid van de menselijke persoon, de integriteit, de onschendbaarheid en de beschermwaardigheid van alle mensen (...) en de gelijkwaardigheid van alle mensen.'' G.J. Schutte, voormalig Tweede-Kamerlid voor het GPV, hoopt op ondersteuning via de website www.invrijheidverbonden.nl .

Ook christenen zouden hun adhesie moeten betuigen, zei hij desgevraagd. Schutte heeft als lid van de stuurgroep de bijeenkomst mede voorbereid. Symbolen Bij de opening van de bijeenkomst liepen vertegenwoordigers van zes religieuze en levensbeschouwelijke stromingen met een symbool van hun geloof of gedachtegoed naar voren. Zo hield Heetderks, preses van de Protestantse Kerk, een houten kruis vast. De joodse identiteit werd uitgedrukt met een zevenarmige kandelaar. Een koran in edelmetaal symboliseerde de islam.

Ds. Ineke Bakker van de Raad van Kerken sprak van de noodzaak van 'wederzijds respect', woorden die bij herhaling werden uitgesproken. Iedere stroming bracht iets stemmigs in. Na een boeddhistische hymne (,,Wees gegroet Wijsheid, voorbij alle wijsheid'') volgde een korte humanistische voordracht over respect en de filosoof Kant. Een islamitisch jongerenkoor schalde melodieus door de zaal: ,,Mensen luister eens: wij zijn kinderen / en wij vragen dit: maak geen onderscheid meer tussen blank en bruin; denk niet zwart of wit.''

De zeshonderd gasten kregen na afloop een receptie aangeboden, met koningin Beatrix als stralend middelpunt. Onder de gasten was J.G. Schaap van de HBO-raad, die desgevraagd zei dat het ideaal van wederzijds respect aansluit bij waar de HBO-raad voor staat. Persoonlijk ziet hij de ondertekening van de verklaring als navolging van Christus: ,,Respect voor de ander past bij het christelijk geloof''. Ds. G. de Fijter van het protestantse synodebestuur vond de verklaring ,,een goede zaak'' omdat ,,christenen ernaar moeten streven dat de vrede met de kus van het recht begroet wordt''. I.A. Kole, secretaris van het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte, zag de bijeenkomst als bijdrage ,,aan de goede omgang met elkaar''. Wederzijds vertrouwen is nodig voor een goed gesprek, en dat zou wat hem betreft moeten gaan over de ene weg tot behoud, waarin hij gelooft. De bijeenkomst vond plaats op dezelfde datum - 23 januari - en op dezelfde plaats - aula van het Academiegebouw - waar in 1579 de Unie van Utrecht werd gesloten. Daarbij werd onder meer vastgesteld dat burgers vrij zijn hun eigen geloof te belijden.

  • Uit: Nederlands Dagblad, 23-01-'07

U bent hier