h

Schriftelijke vragen

18 oktober 2007

Schriftelijke vragen

Hieronder de schriftelijke vragen die wij, samen met de ChristenUnie en de SGP hebben gesteld over het bordeelbeleid.

Bijbehorend nieuwsbericht:
HIER

Aan het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal
Postbus 1100
3900 BC Veenendaal

Veenendaal, 15 oktober 2007
Onderwerp: Schriftelijke vragen

In de raadsvergadering van 24 mei 2007 is de aankoop van het perceel Schrijverspark 155-I aan de orde geweest. De gemeenteraad besloot dit pand te kopen, waarmee een einde kwam aan het ter plaatse gevestigde bordeel.

In de vergadering van de commissie Stad van 11 juni 2007 meldt wethouder Sanders het volgende:

??op basis van het planologische regime, is het uitgesloten dat prostitutie terugkeert in een woongebied. Voor andere locaties gelden veel randvoorwaarden?.

In het regeerakkoord 2007-2011 kondigt het Kabinet een kaderwet aan waarin zaken rondom de prostitutiebranche worden geregeld. Op 14 juni 2007 presenteerde het Kabinet het Beleidsprogramma 2007-2011. Dit programma vermeldt onder punt 58:

??Het kabinet werkt een kaderwet voor de prostitutie uit met een vergunningverplichting voor gemeenten die betrekking heeft op verschillende vormen van seksindustrie (bordelen, escortbedrijven.)Hierbij wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de 'nuloptie' te kiezen (geen prostitutiebedrijven). Gemeenten zullen hun vergunningen beter handhaven. Daarnaast zal justitie streng optreden tegen criminele misstanden in de prostitutiebranche, in het bijzonder waar sprake is van bedreiging, intimidatie en mensenhandel. Onderzocht zal worden of de klant persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld als sprake is van illegale prostituees en andere misstanden?.

In Veenendaal is er nu geen bordeel, terwijl naar verwachting gemeenten meer vrijheid krijgen in het kader van de prostitutiebranche.

In een gesprek met vertegenwoordigers van de SGP, de SP, het CDA en de ChristenUnie kwamen we tot de conclusie dat de uitspraak van wethouder Sanders in feite betekent dat een bordeel in Veenendaal praktisch uitgesloten is. Op grond van ons gesprek hebben SGP, SP en de ChristenUnie de volgende vragen:

1.Is het juist dat uw college maximale terughoudendheid betracht bij de afhandeling van eventuele aanvragen voor een bordeel?
2.Is die terughoudendheid, mede in het licht van de komende wetswijziging, ook bedoeld om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de komende instrumenten ten aanzien van de prostitutiebranche?
3.Is uw college bereid de gemeenteraad omtrent eventuele aanvragen en de behandeling daarvan te informeren?

Uw antwoord zien we tegemoet,

Hoogachtend,

Namens de ChristenUnie: Henk van Soest
Namens de SGP.: Marco Verloop
Namens de SP: Jan Breur

U bent hier