h

. . . : : : sp memo : : : . . . bestuursakkoord

23 mei 2011

. . . : : : sp memo : : : . . . bestuursakkoord

VAN: Fractie SP
AAN: College B&W, Raadscommissie Bestuur & Middelen
BETR.: Ledenvergadering VNG, Bestuursakkoord

Geacht college, geachte commissie,

Op 8 juni houdt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) haar ledenvergadering. In deze vergadering zal worden gestemd over het bestuursakkoord dat op 21 april j.l. is ondertekend door premier Rutte en de voorzitters van de VNG en het IPO, respectievelijk Jorritsma en Franssen.

De vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland (Fryslan) en de gemeenten Wormerland, Arnhem, Heerlen en Venlo zullen tegen het bestuursakkoord stemmen. In andere gemeenten wordt dit ook serieus overwogen.

Namens mijn fractie verzoek ik het College om als Veenendaal eveneens tegen dit akkoord te stemmen.

POLITIEK EN MAATSCHAPPELIJK ONWENSELIJK

Het behoeft geen geheim te zijn dat de SP zich niet tot de beste vrienden van het kabinet Rutte I rekent. Veel van de keuzes van dit kabinet staan haaks op de keuzes die de SP zou maken. En wat belangrijker is: de keuzes die dit kabinet maakt, en vastlegt in het bestuursakkoord, hebben een negatieve weerslag op de samenleving.

Enkele voorbeelden:
-Door de huishoudenstoets in de nieuw in te voeren WWNV, kunnen gezinnen in financiele problemen komen. Tevens wordt de economische onafhankelijkheid van het individu hiermee ondermijnd.
-Er zal E400mln worden bezuinigd op de re-integratiebudgetten. Uitstroom uit werkeloosheid zal hierdoor verminderen en/of leiden naar pulpbanen.
-60.000 sociale werkplekken zullen worden geschrapt. Huidige rechten blijven echter overeind, waarmee het ongewis wordt of uitstroom naar regulier werk haalbaar is.
-Gemeenten worden verantwoordelijk voor begeleiding bij zelfstandig wonen, maar bestaande rechten die daaraan gekoppeld zijn gaan niet over. Mensen kunnen hierdoor (de kwaliteit van) hun begeleiding verliezen.
-AWBZ-begeleiding helpt mensen hun eigen leven op orde te houden. Deze begeleiding wordt overgeheveld naar de WMO, waarin 'meedoen in de samenleving' centraal staat. Deze doelstellingen botsen.
-De overheveling van de Jeugdzorg naar de gemeenten gaat gepaard met een bezuiniging, oplopend van E80mln tot E300mln. Het valt te betwijfelen of jeugdzorg voldoende geboden kan worden, als gemeenten al vanaf voor het begin gekort worden op deze taak.

Veel mensen zullen gedupeerd worden met de keuzes in dit bestuursakkoord. En het zijn met name de kwetsbare groepen die gepakt worden. Onder hen zullen ook Veenendalers zijn. Als gemeente moeten wij opkomen voor het belang van onze burgers. Het statement dat de gemeente op moet treden als schild voor de zwakkeren, heeft onvermijdelijk consequenties voor de houding van Veenendaal ten opzichte van het bestuursakkoord.

NIET IN HET BELANG VAN VEENENDAAL

Behalve dat het bestuursakkoord mensen zal treffen, is het ook nog eens niet in het belang van Veenendaal. Om het maar even bot te stellen: wij kampen als gemeente al met genoeg problemen zonder dat het rijk zijn problemen op ons afschuift. In beginsel is mijn fractie niet afkerig van meer verantwoordelijkheden van de gemeente, met de grote mits dat hierbij ook voldoende middelen worden geleverd. In het bestuursakkoord is dat niet het geval. Het is zeer de vraag of wij deze extra taken nu, op deze manier, aankunnen.

Enkele voorbeelden:
-Het traject van de Brede Heroverwegingen is koud achter de rug; het besluit is nog niet eens genomen. Nieuwe taken die ontoereikend worden vergoed, zullen leiden tot nieuwe, verdere bezuinigingen.
-Pas in 2017 is het onderzoek gereed naar de verdeling van de E2,1mlrd tot E3,3mlrd voor de begeleiding bij zelfstandig wonen. Deze taak gaat echter al in 2013 (nieuwe gevallen) en 2014 (bestaande gevallen) naar de gemeente. Terwijl we de taak al moeten uitvoeren, is het dus ongewis wat we ervoor krijgen.
-Veenendaal zal verantwoordelijk worden gemaakt voor de uitvoering van kabinetsbeleid, dat ten koste gaat van de kwetsbaren in de samenleving, de jeugd en onze natuur.
-Wanneer mensen hun recht op werk en inkomen claimen bij de rechter, en zij in het gelijk worden gesteld, brengt dit grote extra kosten mee voor de gemeente.

TOT SLOT

In het bestuursakkoord lost het kabinet de problemen waar het voor staat niet op, maar schuift ze af op provincies en gemeenten. De bezuinigingen zijn enorm; de afspraken hierover getuigen allerminst van moed van kabinetszijde.

De VNG maakt een dwaling door akkoord te gaan met forse bezuinigingen, waarvoor de gemeenten enkel onzekerheden terugkrijgen. Op voorhand wordt al financieel nadeel binnengehaald, het risico van extra financieel nadeel ligt op de loer.

Voor Veenendaal en andere gemeenten brengt het bestuursakkoord weinig goeds. Noch op bestuurlijk, noch op samenlevingsniveau.

Om die reden is er voor Veenendaal geen andere conclusie mogelijk, dan om tegen het bestuursakkoord te stemmen.

Hopende u voldoende te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet,

Jan Breur
Fractievoorzitter SP Veenendaal

U bent hier