h

Brief aan de burgemeester

5 juli 2013

Brief aan de burgemeester

Onderstaande brief is een reactie op een brief die de SP-fractie heeft ontvangen naar aanleiding van schriftelijke vragen en een gesprek over de WMO.

Aan: College van B&W; t.a.v. Wouter Kolff, Burgemeester
Afz.: Fractie SP Veenendaal
Betr.: Reactie op uw schrijven van 1 juli 2013; Uitvoering WMO

Veenendaal, 5 juli 2013

Geacht College,

Langs deze weg reageer ik op uw schrijven van 1 juli jongstleden. Mijn fractie acht dit noodzakelijk om onjuiste beeldvorming tegen te gaan.

Allereerst stelt u dat het bij nader inzien niet beantwoord willen zien van de door mijn fractie gestelde schriftelijke vragen 'op mijn verzoek' was. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Nadat de beschreven casus voortvarend was opgepakt door uw huis, is in samenspraak met de behandelend ambtenaar besloten dat beantwoording niet langer nodig was.
Omdat uw College zich niet kon vinden in een dergelijke afhandeling, vond op 27 mei een gesprek plaats tussen de heren Hagenbeek, Kusters en mijzelf.

Het was in dit gesprek dat is afgesproken dat ik nadere informatie zou geven over de casus die in onze schriftelijke vragen centraal stond, en aanvullende casussen. Door tal van redenen heeft het vergaren en ordenen van de informatie vertraging opgelopen. Langs deze weg bied ik u mijn oprechte excuses aan voor deze vertraging, en constateer ik nagelaten te hebben uw medewerkers op de hoogte te stellen van deze vertraging - waarvoor ik eveneens mijn excuses aanbied.

U trekt echter direct de conclusie dat het negatieve beeld dat (mogelijk) is ontstaan door onze schriftelijke vragen ongefundeerd is. Dit, zonder te informeren naar de achtergronden van deze vertraging. Impliciet suggereert u zelfs er vanuit te gaan dat de beloofde informatie helemaal niet zal komen.
Van een College dat op TAL VAN DOSSIERS rijkelijk laat is met informatievoorziening, was enige coulance rond deze vertraging gepast geweest.

Wij constateren door uw overhaaste conclusie, dat u een ongefundeerd negatief beeld van de Veenendaalse volksvertegenwoordiging in het algemeen en de SP-fractie in het bijzonder heeft gegeven. Wij betreuren deze gang van zaken.

U kunt de door ons beloofde informatie zo spoedig mogelijk tegemoet zien.
Ook maken wij graag gebruik van de uitnodiging om ons te informeren over de gang van zaken in WMO-dienstverlening.

Tot slot benadrukken wij dat onze belangen dezelfde zijn: een goed functionerend WMO-loket. We gaan er vanuit dat zowel u als wij hiertoe, elk vanuit onze eigen rol, naar eer en geweten streven.
Ik zie uw reactie met graagte tegemoet.

Met vriendelijke groet,

J.P. Breur
Fractievoorzitter SP Veenendaal

U bent hier