h

MOTIE VAN DE FRACTIE VAN SP

14 juli 2013

MOTIE VAN DE FRACTIE VAN SP

De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 8 juli2013
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nummer: Kadernota

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,?

Overwegende:
- Dat zowel het jongstleden gelopen traject van Brede Heroverwegingen, als het traject gelopen in 2011, primair het gevolg zijn van bezuinigingen op nationaal niveau

- Dat de rijksoverheid een deel van haar bezuinigingstaakstelling waarmaakt door taken te decentraliseren in combinatie met vermindering van het budget; en hiermee feitelijk de verantwoordelijkheid voor (dat deel van) de bezuinigingen afschuift op de gemeenten

- Dat het steeds moeilijker is om onder deze omstandigheden een sluitende begroting te produceren, zonder daarbij de samenleving ernstig te schaden

Spreekt uit:
Dat verder bezuinigen vanuit de rijksoverheid op of via gemeenten onwenselijk is

En verzoekt het college:
Het Kabinet en beide Kamers der Staten Generaal in kennis te stellen van deze uitspraak

Naam en ondertekening:

J.P. Breur
SP

U bent hier