h

Schriftelijke Vragen

4 mei 2016

Schriftelijke Vragen

Aanpak werkloosheid
Geacht College,

“Begeleiden van werklozen heeft bitter weinig effect”, kopte Trouw op 21 april jongstleden. Dit, naar aanleiding van het onderzoek 'Kansrijk Arbeidsmarktbeleid' van het CPB. Hieruit blijkt dat alle denkbare maatregelen om mensen aan een baan te helpen, zo goed als zinloos zijn. Het artikel noemt de voorbeelden 'baanvindbonussen', structurele begeleiding door een jobcoach, de sollicitatieplicht. Onlangs hebben we in Veenendaal kunnen ondervinden dat de verplichte 'tegenprestatie' evenmin effect sorteert.

Hoewel het CPB niet kan aangeven waarom er geen resultaten zijn, hebben wij een vermoeden. De maatregelen richten zich stuk voor stuk op het 'sleutelen' aan de werkzoekende; niet op het creëren van werkgelegenheid.

De rekenkamercommissie in Veenendaal doet onderzoek naar het reïntegratiebeleid. Dit onderzoek hebben zij moeten inperken, waarbij het onderdeel 'werking en effectiviteit van reïntegratie' is komen te vervallen. Dit, omdat het College niet bereid is om de benodigde informatie te delen met de rekenkamercommissie. Gezien het bovenstaande, zou men met enige kwade wil kunnen vermoeden dat dit is, omdat het beleid effectloos blijft.

Dit brengt mijn fractie tot het stellen van de volgende vragen:

 1. Kan het College weerleggen dat de onwil om de informatie te delen met de rekenkamercommissie voortvloeit uit een gebrek aan resultaat van het beleid?
 2. Wat is de reactie van het College op het CPB-rapport 'Kansrijk Arbeidsmarktbeleid'?
 3. Welke resultaten boekt de gemeente Veenendaal in de bestrijding van werkloosheid?
 4. Ziet het College in het CPB-rapport aanleiding tot aanpassingen van het beleid;
  a) zo ja: welke beleidsvoorstellen mag de raad in dit kader tegemoet zien?
  b) zo nee: waarom niet?
 5. Volgens het artikel in Trouw zou het creëren van beschutte werkplekken wel resulteren in extra werkgelegenheid. Onderschrijft het College deze stelling;
  a) zo ja: is het College bereid om (aldanniet in VNG-verband) bij de rijksoverheid te pleiten voor extra gelden teneinde dit te kunnen realiseren?
  b) zo ja: is het College bereid om – los van de vraag of de rijksoverheid extra gelden ter beschikking stelt – de raad voor te stellen extra beschutte werkplekken te creëren?
  c) zo nee: waarom niet?

Wij hopen op een spoedige, gemotiveerde beantwoording van onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Jan Breur

Fractievoorzitter SP Veenendaal


 • Naar het Ervaringspunt Participatiewet:
  KLIK HIER

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier