h

Menselijke maat leidend in zondagdiscussie

25 september 2015

Menselijke maat leidend in zondagdiscussie

Foto: Elton Wollenberg

De gemeenteraad heeft besloten om niet de winkeltijden verruimen; de winkels blijven op zondag dicht. Het initiatiefvoorstel van de PvdA is verworpen, maar de discussie over de zondags-invulling is daarmee nog niet gesloten.

Voor de SP is de menselijke maat de bepalende factor - ook in het "zondagdossier". Dat kompas leidde tot een zorgvuldige afweging, en uiteindelijk tot een tegenstem. Maar ook hier stopt het denken niet.

Omwille van de menselijke maat heeft de SP het criterium van draagvlak gehanteerd; zoals ook staat beschreven in haar verkiezingsprogramma. Het gaat de SP dan vooral om het draagvlak van diegenen die in de winkel werken. De vraag is of hen wel of geen dienst wordt bewezen met de zondagopenstelling van winkels.
De partij heeft het zomerreces benut om dit draagvlak door middel van een grootscheepse enquête te toetsen, en heeft geconcludeerd dat dit onvoldoende aanwezig was voor instemming met het PvdA-voorstel.

PvdA-fractievoorzitter Albert Doelwijt vond dat het SP-onderzoek 'niet telde', omdat het niet aan alle formele academische spelregels voldeed.
ChristenUnie-fractievoorzitter Engbert Stroobosscher wees Doelwijt er vervolgens op, dat het vooronderzoek van de PvdA slechts een belrondje langs een paar supermarkten behelste.
Toen plaatsvervangend VVD-fractievoorzitter Dylan Lochtenberg ook het SP-onderzoek in twijfel waagde te trekken, daagde SP-fractievoorzitter Jan Breur hem uit om met een beter onderzoek te komen - of te zwijgen.

Breur benadrukte in zijn betoog dat er binnen de SP verschillend wordt gedacht over de manier waarop de menselijke maat moet worden ingevuld, waar het de zondag betreft. Hij kondigde een interne discussie binnen SP Veenendaal aan over de toekomstige koers aangaande dit onderwerp.
De pluriformiteit van het denken over dit onderwerp binnen de SP kwam ook tot uiting in het stemgedrag van raadslid Jaap Pottjewijd, die vanuit persoonlijke afwegingen afweek van het formele fractiestandpunt. In zijn stemverklaring gaf hij aan dat hij het als belijdend christen niet over zijn hart kon verkrijgen om zijn eigen normen en waarden op te leggen aan anderen.

Foto: SP Veenendaal
LEES OOK:

Reactie toevoegen

U bent hier