h

Voorstellen bij de begroting

17 november 2020

Voorstellen bij de begroting

10 wijzigingsvoorstellen en 12 moties in stemming gebracht

Bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleidsplan wordt er serieus gekeken naar de mogelijkheid van nascheiding van PMD- en restafval. Dit zegde de wethouder toe bij de behandeling van de begroting (5 en 9 november). Een voorstel hiervoor, ingediend door onder andere VVD en SP, hoefde hierdoor niet in stemming worden gebracht.
Maar voor andere voorstellen gold dit niet. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad over 22 voorstellen die de verschillende partijen hadden ingediend.

Een heikel punt in de begroting was het overboord gooien van de ambitie Energieneutraal in 2035. Dit riep maarliefst 3 wijzigingsvoorstellen op.
GroenLinks en PvdA stelden voor de ambitie vast te houden, D66 en SP stelden voor om het besluit hierover uit te stellen naar volgend jaar en dan een keuze te maken uit 3 scenario's (2035, 2040 of 2050), en het CDA stelde voor om elke 4 jaar opnieuw bij te sturen op de ambities.
Geen van deze voorstellen werd gesteund door een meerderheid. De klimaatambities vertrokken dus uit het raam.

De SP diende samen met het CDA nog een voorstel in om dit jaar geen 'stelpost groei' te hanteren, en het geld hiervoor in de Algemene Reserve te houden. Zodoende hebben we wat extra middelen achter de hand, als er - zoals elk jaar - grote tegenvallers in het Sociale Domein zijn.
In het voortraject naar de begroting is de stelpost al een keer afgevoerd enopnieuw opgevoerd, dus zo urgent kan het bestaan ervan niet zijn.
Een meerderheid dacht hier anders over, dus ook dit voorstel haalde het niet.

Als je een voorstel door de raad wil laten aannemen, heb je de coalitie (ChristenUnie, VVD, SGP, ProV) nodig. Het liefst als hoofdindiener. Hun voorstellen voor buitensport in de wijk (ChristenUnie), slimme lantaarnpalen (VVD), participatie (SGP) en graffity in de openbare ruimte (ProV) kregen welhaast als vanzelfsprekend voldoende steun. De SP was mede-indiener van al deze (en veel andere) voorstellen.

Slechts in één geval stond kreeg een coalitiepartij géén meerderheid voor een voorstel. De SGP stelde voor om noodlijdende culturele instellingen geen steun meer te geven vanuit de gemeente (maar in plaats daarvan een goed gesprek aan te gaan over ondernemerschap).
Daarin stond de SGP alleen.

De SP heeft ook een keer alleen gestaan. Toen zij voorstelde om (voorbereidingen te treffen om) de jeugdzorg terug te geven aan de rijksoverheid. Het is nu met onvoldoende middelen op het bordje van de gemeente gegooid, met alle gevolgen van dien. De SP vindt dit al jaren onverantwoord, en vindt het tijd om een grens te trekken.
De andere partijen zijn (nog) niet zo ver...


Zie ook:
Programmabegroting 2021-2024

Reactie toevoegen

U bent hier