h

Overdenking 2008

21 maart 2008

Overdenking 2008

Vorig jaar schreef ik voor de pasen een overdenking, waarin ik aantoonde dat Christendom en Socialisme elkaar niet uitsluiten. In tegendeel: in essentie zijn ze haast gelijk. In het evangelie van Mattheus (25:41-46) vertelt Jezus waar een mens op wordt afgerekend aan het einde der tijden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." De belangrijkste wijze om God te dienen, is door belangenloze medemenselijkheid. En dat is ook de essentiele pilaar waarop het Socialisme rust.

In de eerdergenoemde bijbelpassage is echter nog iets opmerkelijks te vinden. Op de dag des oordeels zullen de rechtvaardigen vragen wat zij nu precies goed hebben gedaan. Zij weten het niet. Dit gegeven suggereert dat zij niet hebben geweten wat hun Goddelijke taak was, maar dat zij handelden zonder te beseffen dat zij God dienden. Dit zou erop kunnen duiden dat er ongelovigen onder de rechtvaardigen waren. En het zou erop kunnen wijzen dat al het andere, inclusief het geloof zelf, ondergeschikt wordt geacht aan de solidariteit.

In de eerste brief van Paulus aan de Korinthiers (13:13) lezen wij iets soortgelijks: "Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde." Ook hier wordt niet het geloof, maar de liefde bovenaan geplaatst. Liefde (vertaald naar de breedste zin van het woord) is de essentie van het menselijke wezen en daarmee het hoogste goed.

Jezus kwam, zo vertelt de bijbelse overlevering, gedurende zijn leven regelmatig in situaties waar de keuze tussen liefde en geloof moest worden gemaakt. Denk aan de genezingen die hij op de Sabbath (heilige rustdag) verrichtte.

In Mattheus 21:28-31 zegt hij zelf dat hoeren en tollenaars (het 'uitschot' in die tijd) eerder het Koninkrijk van God binnen zullen gaan dan hogepriesters. Een behoorlijk statement. Hij maakte dat statement bij een gelijkenis:

Een vader vroeg zijn twee zonen om voor hem te werken. De ene zei dat hij dit wel zou doen, en deed dit niet. De ander gaf aan dat hij dit niet wilde, maar deed dit alsnog. Deze gelijkenis is cruciaal voor diegenen die willen weten hoe je God moet dienen.

Deze overdenking is er niet voor bedoeld om mensen op basis van Bijbelse argumenten van het geloof af te brengen. Het geloof, Christelijk, Moslim, Joods of anderszins kan als waardevolle inspiratiebron dienen voor een mens om goed te doen. Aldanniet (mede) onder de vlag van het Socialisme. Wie houvast heeft aan zijn geloof zou een dwaas zijn dit te laten varen.

Het gaat mij meer om het beleiden met de mond, zonder hier gevolg aan te geven in daden. Je kunt jezelf gelovig noemen. Maar dat moet dan zeker doorklinken in je daden; je solidariteit met je medemens. Als dit niet het geval is, zo lees ik in de bijbel, dan zal iemand die wellicht niet gelovig is, maar wel naastenliefde toont, voorrang krijgen in het Koninkrijk van God. Schijnheiligheid wordt niet beloond.

Om een goed mens te zijn, is het niet nodig om Christen (of Moslim, of Jood, of...) te zijn. Een Christen kan echter niet anders dan een goed mens zijn: de bijbel vraagt dit van hem (of haar). Meer nog dan het geloof zelf wordt er medemenselijkheid, naastenliefde, solidariteit gevraagd. Kernwaarden van het geloof. En van het Socialisme

Ik wens u, namens SP afdeling Veenendaal, een goed Pasen toe.

Reacties

Om een goed mens te zijn, is het niet nodig om Christen (of Moslim, of Jood, of?) te zijn. Een Christen kan echter niet anders dan een goed mens zijn: de bijbel vraagt dit van hem (of haar). Meer nog dan het geloof zelf wordt er medemenselijkheid, naastenliefde, solidariteit gevraagd. Kernwaarden van het geloof. En van het Socialisme

Deze passage geeft weer dat niemand over de absolute waarheid beschikt. Geloof in Islam, Christendom , humanisme of socialisme is een onophoudlijke zoektocht waar je nooit helemaal uit zal komen. De wereldgodsdiensten zoals Jodendom, Christendom en Islam hebben allemaal dezelfde God. Latemn we de rijen sluiten om er een betere wereld van te maken inplaats van elkaar te bestrijden.

Beste Jan,

Een mooi betoog, maar als je echt notie hebt genomen van de bijbel weet jij ook dat jou stelling dat liefde belangrijker is dan geloof nergens op slaat. Natuurlijk Mijn Vader is een God van liefde. Liefde stelt hij en zijn zoon Jezus als een hoog goed. Maar zonder het ware geloof maakt de liefde niks, De bijbel stelt dat je door je ware geloof uit liefde voor Hem de Heer dient door goede werken te doen op aarde. Sola fide!

Jaap,

Ik heb niet de indruk dat wij het oneens zijn over de stelling dat je God dient door goede werken. Geloof zonder goede daden is een lege huls.

Je moet niet denken dat ik hiermee het geloof afschrijf: in tegendeel. Ik zeg duidelijk dat het geloof inspireert tot het doen van goede dingen en dat je dit niet zomaar overboord moet gooien.

Misschien is de vraag 'wat is geloof?' op zijn plaats. En waar moet je precies in geloven om lief te hebben? Is het geloven in de liefde voldoende, of moet de liefde per se gepersonificeerd worden door middel van iets wat God is? Heeft het Christendom een monopolie op de liefde?

Ik denk het niet.

In dit verband parafraseer ik graag Karel Glastra-Van Loon:

"God is Liefde - en Liefde is God"

Goedenavond Jan,

Jij begrijpt mij niet :( Jou vraag is "wat is geloof?" Graag verwijs ik jou dan naar Herbreeers 11:1 "Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, er van overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat."
Graag wijs ik jou ook naar Herbreeers 11:6 "En zonder geloof is dat onmogelijk. wie God wil naderen moet geloven dat hij bestaat."
Vooral dit laaste geeft weer dat niet medemenselijkheid, naastenliefde, solidariteit het belangrijkste is. Het belangrijskte is volgens de Bijbel dat je Geloofd dat God zijn eigen zoon aan de wereld heeft geven, en dat Jezus voor onze zonden heeft geleden en vervolgens het kwaad der aarde heeft overwonnen door uit de doden te zijn opgestaan. En omdat jezus zelf heeft gezegt "ik ben de weg en de waarheid en het leven, iemand kan alleen maar naar De Vader gaan via Mij." Johannes 14:6 is het de taak van de christelijke Kerk om te leven naar zijn woord. Zie de bergrede Mattheus 5tm8. Tevens is het zo dat wij als mens per defenitie zondig zijn, door de zondeval. Wij zijn geboren als Adam in zonden. Maar kunnen doot het geloof in Hem de Vader gered worden. Wij moeten daarom ons geloof belijden. En je hebt gelijkt Belijden is doen. Dus niet alleen Vroom de heer aanbidden in de kerk. Gij moet ook de Heer dienen en je naaste dienen zoals Jezus ook voor ons op aarde heeft Gediend. Nederig voor zijn leerlingen Zie johannes 1 tm 13 waarin Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. Vederop bij Johannes 15: geeft Jezus zijn leeringen de opdracht om lief te hebben, sterker nog om lief te hebben zoals Hij Jezus zijn leelingen heeft lief gehad. Dus de liefde is voor God zeer belangrijk, Wat God is liefde! maar alleen met liefde voor God zul je het Eeuwig leven beerven. Zonder geloof geen eeuwig leven. Ik wil dus niet benadrukken dat mensen zonder geloof slecht zijn, integendeel ook een niet gelovig mens kan goed zijn. Maar hoe goed deze mens ook is het eeuwig leven kan hij nooit krijgen daar het geloof in Jezus de zoon van de Heer ontbreekt.
Ik geloof oprecht dat Jezus een socialist is en ik hecht daarom veel waarde aan zijn woord en weeg dat ook af bij de keuzes die ik maak in mijn leven. Hij is mijn kompas bij hoe ik vaar.

Groeten,

Tevens de geloofbelijdenis van Nicea.

Wij geloven in ??n God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in ??n Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, ??n van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.

Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader (en de Zoon) uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.

En een heilige, algemene en apostolische kerk.

Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden.

Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.

Amen.

Beste Jan,
Ik waardeer je overdenking zeer. Met grote delen ben ik het ook volledig eens. Op belangrijke punten ook niet. Bijvoorbeeld als het gaat om Jezus Christus als m.i. op basis van de bijbel de enige weg tot behoud. Maar de bijbel zegt dat het geloof zonder de werken niets waard is, zelfs dood is. Daar vinden we elkaar. Woord en daad moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Geen schijnheiligheid! Dat is erg moeilijk, maar wel de opdracht. Heb je naaste lief als jezelf! Door die opdracht word ik gedreven. Tegelijkertijd past dan bescheidenheid. Want elke keer gaat het ook weer mis. Maar het zonder aanzien des persoons, goed doen aan een ieder die dat nodig heeft: geweldig waar dat gebeurt!
Jolanda

Beste Jan

Ik waardeer het zeer dat jij de moeite neemt om zaken van levensbelang aan de orde te stelt.

Je zegt aan mij, een gelovige, rake dingen. Ik moet mij er elke keer weer van bewust zijn dat geloven ook DOEN is. Opkomen voor de zwakken in de samenleving, beschermen van het prille en oudere leven, recht en gerechtigheid doen.

In het socialisme zie ik veel zaken die mij aanspreken, de bron waaruit geput wordt is een geheel andere. Gelukkig kunnen een humanist, een socialist, een moslim, een christen, goed doen aan hun naaste. Daar is God voor te danken.

Daarmee is nog niets gezegd over de Bijbelse boodschap dat wij als zondaren mogen komen via Jezus en God de Vader. Mi is dat het belangrijkste rond het gebeuren met Goede Vrijdag en Pasen.

Maar Jan, laat duidelijk zijn, ik wil mij met jou inzetten voor die groepen die Jezus in zijn hart heeft gesloten.

Enne... je mailtje zend je toch ook aan de fractieleden van de niet/confessionele partijen, ook naar hun reactie ben ik beniuwd.

Dick Roodbeen

Voor de geinterreseerde, onlangs is het volgende boek op de markt verschenen Christelijk en sociaal: biografie van predikant, vakbondsman en politicus J.R. Slotemaker de Bru?ne. Zeer de moeite waard om te lezen.

Dick Roodbeen

jij schrijft,....

<i>...Maar Jan, laat duidelijk zijn, ik wil mij met jou inzetten voor die groepen die Jezus in zijn hart heeft gesloten...</i>

Dit riekt naar discriminatie, maar wat doet je dan met die groepen die Jezus niet in hun hart hebben gesloten.
Triest als men zich alleen maar wil inzetten voor geloofsgenoten en de andere medemensen laat vallen als een baksteen.

Ik vergeet nog een oud gezegde,.....

<b>.. Daar waar religie verschijnt is het de solidariteit die verdwijnt....</b>

Jaap,

Het SP-weblog is er niet voor bedoeld om mensen 'tot de heer' te brengen. Echter, het is wel een geschikte plaats om stil te staan bij datgene wat ons beweegt het goede te doen. Het geloof kan hierin een belangrijke rol spelen, maar het is niet aan mij - noch aan iemand anders - om iemand eeuwig leven in het paradijs te ontzeggen of aan te bieden. Dit recht komt enkel God/Jahweh/Allah/Liefde/(...) toe. Ik kan enkel vaststellen dat geloven zonder goede werken een lege huls is. Welke vorm je geloof moet hebben is niet aan mij om te beoordelen.

Jolanda,

Ik ben blij dat je het met mij eens bent. Goed ook dat je aangeeft dat mensen ook fouten kunnen maken. Geen mens is volmaakt. Christenen geloven daarom in vergeving. Dat is een belangrijke troost voor wie zich niet perfect aan de goede werken houdt. Maar ook een teken dat je niet moet opgeven. Natuurlijk maak je wel eens een fout, ben je wel eens egoistisch. Maar daarmee is nog niet alles in het water gevallen, dus zijn verdere goede daden zeker niet zinloos.

Dick,

De door jou beschreven paasboodschap is een belangrijk onderdeel in het Christelijke geloof. Zoals ik eerder in dit berichtje ook al aan Jaap schrijf, is dit weblog echter niet het podium om dit te verkondigen. Bezoekers mogen dit als prive-persoon natuurlijk wel, maar als schrijver van de overdenking moet ik een zekere grens in het oog houden.

Gerard,

Dick schrijft: "die groepen die Jezus in zijn hart heeft gesloten"; met andere woorden, Jezus is degene die groepen in zijn hart heeft gesloten - omgekeerd hoeft dit niet het geval te zijn. Als ik Dick goed interpreteer, benadrukt hij hiermee juist dat niemand buiten de boot valt. Een oprecht Christen gelooft immers dat ieder mens telt voor Jezus. Dat is dus juist het omgekeerde van discriminatie.

In je gezegde herken ik me niet. Als Christen zet ik me - via het socialisme - juist in voor de solidariteit. En vele andere Christenen met mij. Daar waar religie misbruikt wordt voor kwaadaardige doeleinden (in welke graad dan ook), heb je gelijk, maar dit maakt religie nog niet tot het tegenovergestelde van solidariteit. Vaak liggen ze juist in elkaars verlengde. En zoals ik al in mijn overdenking schreef: geloof KAN NIET zonder solidariteit.

Jan,

Ik weet ook wel dat dit podium niet iets is om mensen te bekeren. maar ik wijs jou alleen op een onvolkomenheid in jou geschreven overdeking dat ongelovigen zelfs voorrang kunnen krijgen op geloven omdat zij wel goed doen.

Groeten Jaap

Ik doelde zeker niet op een uitsluiten door Jezus van groepen mensen. Jezus sluit niemand uit.Integendeel. Jezus heeft een extra groot mededogen met de zwakken, de verschoppelingen, gevangenen, armen en welke groepen dan ook die wij gemakkelijk voorbij lopen. Jan heeft dit goed begrepen.

Jaap,

Natuurlijk hebben ongelovigen niet zomaar voorrang voor gelovigen. Maar ik denk oprecht dat een welwillende niet-christelijke goeddoener die bereid is liefde te geven en te accepteren meer kans heeft op een plaats in de hemel dan een schijnheilige die christen zegt te zijn maar zijn naaste laat verrekken. Denk hierbij ook aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Beste Jan

Een tijdje geleden las ik een gedicht dat aansluit op je overdenking en wat ik je niet wil onthouden.

Wie God is, heeft geen mens ooit gezien.
Alles wat we weten is dat telkens weer in de geschiedenis mensen door hem gegrepen worden.
Door zijn liefde geraakt, en dat zoiets je leven kan veranderen.

En dat Hij een naam heeft die luidt: "Ik zal er zijn voor u".
Ik zal er zijn, zegt Hij, in je diepste binnenste.
In je hart en je handen, in je spreken en handelen.
Ik zal er zijn in je omgaan met mensen, in je werken aan een betere samenleving.

Voor de rest heeft niemand God gezien.
Tenzij Hij misschien wel eens te zien zou kunnen zijn in mensen die elk op hun manier van Gods Naam een werkwoord maken.

Ja, God is te zien in mensen die geloven dat Hij te doen is.

<b>SP</b> nogmaals Gefeliciteerd met jullie 5 jarig jubileum als politieke partij in Veenendaal.

@ 13 Dick Roodbeen

Juj schrijft,.....

<i>....Jezus sluit niemand uit.Integendeel. Jezus heeft een extra groot mededogen met de zwakken, de verschoppelingen, gevangenen, armen en welke groepen dan ook die wij gemakkelijk voorbij lopen. Jan heeft dit goed begrepen...</i>

Jan kan dit wel goed begrepen hebben en die handelt er ook naar, maar waar is de rest van de Veense politiek????? er zijn op deze weblog items geweest die heel dicht bij de mensen stonden, zoals,.. de dreiging dat jongeren ontsporen door het chronisch geldgebrek, te laag jeugdloon e.d. een ander item betrof hier de gehandicapten en ouderen... ook daar las ik van de z.g. christelijke partijen niets van op deze weblog en zo zijn er wel wat meer items te noemen,............ maar nu zodra je in hun straatje komt, begint men hier op deze weblog massaal te reageren, het komt op mij over of de rest hun niet interesseert, zolang hun religieuse overtuiging maar niet in het geding kom.
Ik vind het jammer (ondanks dat ik iedereen respecteer die wat voor religie maar ook aanhang)dat als er gebruik gemaakt moet worden betreffende, naasteliefde, daadkracht en solidariteit dat in veel gevallen "niet thuis" wordt gegeven.

Ik had van de Veense christelijke politici toch wel wat meer verwacht, maar goed wie ben ik om daar over te oordelen.

Gerard,

Dat er vanuit de Christelijke partijen wel wordt gereageerd op mijn overdenking, komt omdat ik ze per mail geattendeerd heb op dit stuk. Dat er niet vaak vanuit die hoek op andere artikelen wordt gereageerd is jammer, maar ze zijn het niet verplicht en ze zijn er ook niet speciaal op geattendeerd.

Natuurlijk is het belangrijk om discussies met gewone mensen te hebben over tal van onderwerpen. Het is immers hun realiteit waar politici besluiten over moeten nemen. Ik weet niet hoe dit bij ChristenUnie, CDA en SGP is georganiseerd, maar zij zullen absoluut op een of andere manier voelhoorns hebben in de maatschappij. In de gemeenteraad zelf heb ik in ieder geval aan - met name Christen Unie en SGP - een belangrijke samenwerkingspartner op de terreinen die ook regelmatig op dit weblog worden besproken. Vaak zijn zij betere samenwerkingspartners dan niet-confessionele partijen; zelfs als die zichzelf sociaal noemen!

Verkijk je dus niet op de integriteit van andere partijen. Dit weblog is geen maatstaf van hoe betrokken zij zijn. Echter, het zou leuk zijn als ze ook hier wat vaker gebruik maakten van de mogelijkheid om te discussieren.

It is the Gucci that has the most normal Gucci dispatch-, Gucci award in 2012. Our store offers all products at gentle price. Current products on the (GUCCI)Gucci Store are free shipping!
<a href="http://www.shopguccijapan.net/" rel="nofollow">???å? ??å?</a>
<a href="http://www.shopguccijapan.net/" rel="nofollow">??? ???å?</a>
<a href="http://www.shopguccijapan.net/" rel="nofollow">???å? ???n</a>
???å? ???n : http://www.shopguccijapan.net/

If you in need of to buy mail order is grid of give up up, the market goods of bags and purses (Prepare) School Press together,direct bag, tutor pelf,trainer, COACH.Offer sudden guide to the covering of the openwork attain original (drill) Way out USA CARRIAGE! In unbidden shipping.Are also available for alms wrapping.
<a href="http://www.coachhandbagsrjp.com/" rel="nofollow">???`???L???</a>
<a href="http://www.coachhandbagsrjp.com/" rel="nofollow">??å????`??</a>
<a href="http://www.coachhandbagsrjp.com/" rel="nofollow">???`?????</a>

Look for The Latest Louis Vuitton Items Online!We Retail Store Supply Complete Aggregation Louis Vuitton Suitcase,Wallet Instead of Woman Mill Direct.Welcome to blow the whistle on buy Louis Vuitton Dosh Fast Execution &amp; Unconfined Shipping!
<a href="http://www.louisvuittonsjp.com/" rel="nofollow">louis vuitton</a>
<a href="http://www.louisvuittonsjp.com/" rel="nofollow">?????????</a>
<a href="http://www.louisvuittonsjp.com/" rel="nofollow">?????????</a>
????????? : http://www.louisvuittonsjp.com/

U bent hier