h

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

8 oktober 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

VAN DE FRACTIE: SP

ONDERWERP: BEJEGENING VOLKSVERTEGENWOORDIGING

Veenendaal, 2 oktober 2013

Geacht college,

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen mbt de uitvoering van de WMO (2013.6), en het door ons
aangeleverde document waarin geconstateerde onvrede is geinventariseerd, zijn er vanuit de gemeentelijke organisatie een aantal stappen gezet die enerzijds mijn fractie inzicht geven in de werkzaamheden binnen het WMO-loket, anderzijds burgers de mogelijkheid biedt om de problemen voor te leggen aan de wethouder.
Deze stappen krijgen onze onverholen waardering.

Een ander aspect van deze zaak is echter nog niet afgewikkeld: de bejegening van mijn fractie door het
college. Middels deze schriftelijke vragen stellen wij u graag in de gelegenheid om ook de open eindjes op dit vlak af te hechten.

 • Tijdens het gesprek met een vertegenwoordiging van uw organisatie, dat plaatsvond op 27 mei, is afgesproken dat de schriftelijke vragen 2013.6 beantwoord zouden worden op het moment dat ik met nadere informatie zou komen. Inmiddels bent u in het bezit van deze informatie en worden er afspraken gemaakt met inwoners die hun negatieve ervaringen met het WMO-loket aan de wethouder kunnen voorleggen. Echter, onze schriftelijke vragen zijn tot dusver onbeantwoord gebleven.
  Vraag 1: Wat is de reden dat deze vragen nog niet zijn beantwoord, en wanneer kunnen wij beantwoording tegemoet zien?

 

 • Nadat wij aanvankelijk de afgesproken deadline voor het aanleveren van de aanvullende informatie niet haalden, had u kunnen informeren naar de oorzaak hiervan en kunnen vragen of de informatie nog zou komen. Een voorbeeld van hoe u dit gekund zou hebben, kunt u zien in vraag 1. In plaats daarvan koos u ervoor de integriteit van de SP-fractie op abjecte wijze aan te vallen. Alsof dat nog niet genoeg is, koos u er ook nog eens voor om dit in de openbaarheid te doen. Dit laat zich niet anders uitleggen dan als een doelbewuste poging de SP-fractie te beschadigen. In ons schrijven van 5 juli hebben wij aangegeven deze bejegening schrijnend en onterecht te vinden. In plaats van uw excuses aan te bieden voor deze infame schoffering gooit u er in uw brief van 27 augustus nog een schepje bovenop door nog eens 'uit te leggen' waarom u onze integriteit te grabbel heeft gegooid in de lokale media.
  Vraag 2: Is het college reeds bereid om excuses te maken voor de gevolgde gang van zaken?

 

 • Toen het document met aanvullende informatie was geleverd, ontving ondergetekende diverse uitnodigingen om een gesprek aan te gaan. Een daarvan was afkomstig van de voorzitter van het college. Op de vraag waarover deze afspraak zou gaan, bleek dat dit gesprek niet over de inhoud zou gaan, maar over het feit dat er een tweetal namen van medewerkers in het rapport genoemd stonden. Omdat dit de twee namen betrof die het college zelf al in de openbaarheid had gebracht in diens brief van 1 juli, acht mijn fractie het niet gepast van het college om ons hierop aan te spreken. Dientengevolge zegden wij de afspraak af. In de afspraken met de organisatie die wel plaatsvonden, is de fractievoorzitter van de SP aangesproken op het feit dat er 'geen wederhoor' had plaatsgevonden. Er had echter ook geen wederhoor plaatsgevonden toen het college besloot de goede naam van de SP te grabbel te gooien. Hierbij moet tevens worden opgemerkt dat wederhoor ook niet de opzet was van het rapport; het rapport is aanvullende informatie om beantwoording (wederhoor) mogelijk te maken. Dat wij voorafgaand aan de beantwoording al de media opzochten met het bestaan van het rapport is gebeurd in reactie op het beeld dat het college heeft geschetst van de SP als zijnde een partij die niet levert. Wij voelden ons genoodzaakt het tegendeel te bewijzen.
  Tot slot, en hier wezen wij ook al op in ons schrijven van 5 juli, constateren wij dat het college ons verwijten heeft gemaakt over het niet behalen van een enkele deadline terwijl het zelf de grootst mogelijke moeite heeft met het tijdig aanleveren van informatie. Wij wijzen u graag op de overschrijdingen van het participatiebudget en over het voorleggen van willekeurig welke begroting van gemeenschappelijke regelingen. Onlangs heeft een van uw wethouders hierover een motie van treurnis mogen ontvangen.
  Naast dat het, gezien de rolverdeling in de lokale democratie, een college geen pas geeft om de volksvertegenwoordiging de les te lezen, stellen wij vast dat het college ook in moreel opzicht geen grond heeft dit te doen. Toch wil het dat op maarliefst drie vlakken doen. Ons wordt een splinter in het oog verweten, door een college dat de balk in diens eigen oog niet ziet.
  Vraag 3: Waaraan denkt het college het recht van spreken te kunnen ontlenen, om de volksvertegenwoordiging aan te spreken op die hierboven genoemde punten?

 

Wij hebben het handelen van het college in deze kwestie als zeer ongepast en schrijnend ervaren. Met de bejegening die ons in deze zaak ten deel viel, heeft u in ieder geval de schijn van minachting opgeroepen. Omdat wij erop vertrouwen dat u graag het college van heel Veenendaal wenst te zijn, stellen we u graag in de gelegenheid deze schijn weg te nemen middels een spoedige en gemotiveerde beantwoording van deze vragen – opdat wij deze kwestie achter ons kunnen laten.

Wij zien uw reactie met graagte
tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Namens de SP-fractie

Dhr. J.P. Breur, fractievoorzitter

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier