h

3. Luxuria (Lust)

3 augustus 2017

3. Luxuria (Lust)

Ayn Rand trok haar ideologie van hebzucht door naar het domein van seksualiteit en liefde. Liefde beschouwde ze als het meest diepzinnige nastreven van de eigen behoeften en verlangens van het eigen ik. En het liberalisme mag dan wel 'vrijheid' voorstaan; dat geldt niet voor haar zeer dwingende (en dus: beperkende) beeld rond het man- of vrouw zijn.
Het behoeft geen verwondering dat de gemiddelde liberaal Rand's seksualiteitsleer het liefst buiten beschouwing laat.

De monotheïstische godsdiensten hebben ook nogal een beklemmende kijk op seksualiteit (gehad). Seks mocht alleen binnen het huwelijk plaatsvinden - en dan enkel ten dienste van de voortplanting. Seks voor het plezier was uit den boze; Paus Gregorius I nam 'lust' niet voor niets op in zijn rijtje hoofdzonden.
In deze visie was het met name de vrouw die het onderspit delfde: zij was niet alleen verantwoordelijk voor haar eigen lustgevoelens, maar ook de lustgevoelens van mannen. In sommige culturen is dat nog steeds zo: vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld, worden daarna nog eens gestraft. Een celstraf, stokslagen, steniging... (Overigens: opmerkingen als 'dat komt ervan als je zulke kleren aantrekt' vloeien voort uit dezelfde visie.)
Deze visie op seksualiteit was even onhoudbaar als hypocriet. De laatste jaren is er veel geschreven over het misbruik dat heeft plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke kerk - maar reken er maar op dat dit ook in andere geloofsgemeenschappen plaats heeft gevonden, en nog altijd plaatsvindt. Een rabijn, imam of dominee is echt geen beter mens dan een pastoor.
Veel geloofsgemeenschappen laten deze benepen seksualiteitsleer dan ook achter zich; is het niet formeel en openlijk, dan in ieder geval in de dagelijkse praktijk.

En dan het socialisme...
In deel 7 van Tien Geboden geef ik aan dat de socialistische mens geen vreemde is van lust en seksualiteit - integendeel! Echter; bij mijn weten kent de socialistische leer geen voorschriften over de lust. Ik trek dan maar de conclusie dat als je maar integer bent, er geen bezwaar is tegen seks.
Zolang seksualiteit plaatsvindt op basis van GELIJKWAARDIGHEID, is het geen zonde te noemen. Het is op zijn minst een aangenaam tijdverdrijf, maar veelal is het een viering van de liefde - het allerhoogste.
Maar... GELIJKWAARDIGHEID is wel de crux in deze stelling. Op het moment dat de gelijkwaardigheid uit beeld verdwijnt, verdwijnt ook het mooie en het onschuldige uit de seksualiteit. Dan wordt lust wel degelijk zondig!

Straatintimidatie

"Vrouwen en meisjes worden dagelijks geïntimideerd op straat. Zij worden bijvoorbeeld uitgescholden voor 'hoer', krijgen agressieve seksueel expliciete opmerkingen te horen, of worden een tijdje achtervolgd," is te lezen op de website straatintimidatie.nl. Stichting Stop Straatintimidatie zet zich in voor bewustwording rondom dit probleem. Via een burgerinitiatief vraagt zij de overheid een boete in te stellen op straatintimidatie, om zo een duidelijk signaal af te geven dat dit gedrag niet wordt getolereerd.
"De overgrote meerderheid van de vrouwen wordt regelmatig, soms dagelijks geconfronteerd met straatintimidatie. (...) Dit beperkt de bewegingsvrijheid van meisjes en vrouwen. Het maakt dat ze bepaalde gebieden vermijden, zich anders gaan kleden, of simpelweg lang niet zo ontspannen over straat gaan als mannen. In de Nederlandse samenleving staat gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen voorop. Straatintimidatie staat dus haaks op onze normen en waarden," is er op de website te lezen.
De waarde die hier vooral in het gedrang is, is de MENSELIJKE WAARDIGHEID. Vrouwen kunnen, door dit gedrag, zich niet meer kleden hoe ze zich willen, niet meer gaan waar ze zich willen - kortgezegd: geen gebruik maken van de vrijheden die dit land aan mensen toekent. Het wordt ze niet gegund, door (vooral) mannen die hen hun status van GELIJKWAARDIGHEID ontnemen. Straatintimidatie is geen viering van de liefde of van de menselijke vorm; het is een machtsmiddel. Zo zegt ook de Stichting Straatintimidatie: "Straatintimidatie is een manier om vrouwen hun 'plaats' te wijzen, een manier om hen te laten weten: 'Je kan rondlopen, studeren, werken, maar je blijft een vrouw. En dus hebben wij wat over je te zeggen.'"

Seksuele overschrijding

Alsof straatintimidatie al niet erg genoeg is, kan het altijd erger. De infographic 'de feiten in beeld over seksuele overschrijding' van RutgersWPF laat zien dat meisjes en vrouwen veel vaker slachtoffer zijn van alle vormen van seksuele grensoverschrijding dan mannen. In alle omschreven categorieën.
Alleen in het tabelletje over transgenders is er één rijtje te vinden met enigszins vergelijkbare getallen: van zowel transvrouwen, transmannen als man-naar-vrouw-transgenderisten heeft een schrikbarende 60 à 61% te maken met kwetsende seksuele opmerkingen, aanraken of zoenen. In het laatste vakje - vrouw-naar-man-transgenderisten - schiet het aantal echter omhoog naar 79%.
Met name de vrouw-naar-man-transgenderisten hebben te maken met veel te maken met seksueel overschrijdend gedrag. Zowel op de categorie 'seksuele opmerkingen, aanraken of zoenen' als 'seksueel geweld' als 'seksueel geweld voor het 16e jaar' staan bij hen de hoogste percentages genoteerd. Overigens 'scoren' LHBT'ers op alle fronten hoger dan het gemiddelde. In hoevere heteroseksuelen van het gemiddelde afwijken, wordt overigens niet aangegeven.
Ook mensen met een beperking 'scoren' hoger dan het gemiddelde.

Wie zijn de daders?

Volgens het CBS waren er in 2016 15.040 mensen verdacht van bedreiging en stalking; 2.750 van een seksueel misdrijf. Van die verdachten was respectievelijk 13.400 en 2.680 mannen.
De verdeling van de daders tussen man en vrouw is meerzeggend dan die tussen 'autochtoon' en 'allochtoon'. De M/V-verhouding verdachten tussen daders van een seksueel misdrijf is 2.680/60; de autochtoon/allochtoon-verhouding is 1.520/1.220. Het gaat hier om absolute aantallen; in absolute zijn zijn 'autochtone' mensen vaker verdacht; in verhouding zijn dat 'allochtone' mensen. Op de tienduizend inwoners is er 1 'autochtoon' verdacht tegenover 3 'allochtonen'. Op de tienduizend inwoners zijn er ook 2 mannen verdacht tegenover... helemaal geen vrouwen.
De cijfers liegen er niet om. Het geslacht van iemand is veel bepalender voor seksueel overschrijdend gedrag, dan dat afkomst dat is. Overigens zie je dat bij alle vormen van criminaliteit terug: het totaal van de vrouwelijke verdachten komt nog niet eens in de buurt van of het aantal 'autochtone', of het aantal 'allochtone' mannelijke verdachten - laat staan bij het totaal.
Rechtse politici die roepen dat er een 'allochtonenprobleem' is, omdat 'buitenlanders' (en dan met name asielzoekers en mensen met een Marokkaanse achtergrond) bovenmatig crimineel zijn en 'onze' vrouwen lastigvallen, slaan statistisch de plank mis. Het is vooral een mannenprobleem.

De onbalans

Meisjes en vrouwen zijn significant vaker slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag dan jongens en mannen. Mannen zijn significant vaker verdachte dan vrouwen. Deze onbalans suggereert dat de GELIJKWAARDIGHEID tussen man en vrouw nog niet is wat het zou moeten zijn. Formeel hebben zij weliswaar in grote lijnen dezelfde rechten en plichten; de praktijk blijft achter. Was dat niet zo, dan zouden de verdeling tussen man en vrouw zowel bij de slachtoffers als bij de verdachten een stuk gelijkmatiger zijn.
Feitelijk komen hier twee andere zonden om de hoek kijken: de dader - veelal man - acht zichzelf belangrijker (hoogmoed) dan het slachtoffer - veelal vrouw - en wil de macht om met haar te doen wat hem goeddunkt (hebzucht).

Anja Meulenbelt verklaart dit gedrag in haar boek 'Feminisme; terug van nooit weggeweest' onder andere door het beeld dat de samenleving  nog altijd heeft over mannelijkheid - en dat er met de paplepel wordt ingegoten: "Jongens worden, in verhouding, vaker beloond voor seksespecifieke gedrag: assertiviteit, moed, flinkheid. Ze worden vaker bestraft of gepest voor 'meisjesachtig' gedrag: verlegenheid, liefheid, kwetsbaarheid."
We mogen wel denken dat wij een samenleving vormen waarin de vrijheid van het individu centraal staat; maar dat is niet zo. Veel kinderen groeien op in een corset van genderspecifieke rolpatronen en verwachtingen die nauw aansluiten op conservatieve waarden.
Met alle gevolgen van dien!

zonde

'Lust' hoeft in principe geen zonde te zijn. Er is op zichzelf niets mis van seksualiteit. De grootste mits hieraan is de mits van gelijkwaardigheid. Zonder gelijkwaardigheid raakt het besmet met hebzucht en machtsvertoon. En dat maakt iets moois tot iets verschrikkelijks.
Zolang wij als samenleving mannen en vrouwen verschillende rollen toekennen, en daar onze kinderen naar opvoeden, blijft er een voedingsbodem voor ongelijkwaardigheid bestaan. En dat is pas echt zonde...

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier