h

Schriftelijke Vragen

17 juli 2019

Schriftelijke Vragen

over winsten in de zorg

Geacht College,

Op 26 juni berichtte Pointer over megawinsten van zorgbedrijven, die mogelijk onrechtmatig tot stand komen[i].  Uit het gezamenlijke onderzoek van Pointer, Reporter Radio en Follow the Money, met gegevens van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat het gaat om tientallen miljoenen alleen al bij de 97 grootste zorgorganisaties werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, en thuiszorg.

Zij constateren dat deze winsten mogelijk onrechtmatig tot stand zijn gekomen en dat de jaarrekeningen van deze instellingen zelden worden gecontroleerd, waardoor aandeelhouders voor miljoenen euro’s aan zorggeld aan zichzelf kunnen uitkeren. Twee organisaties  op de lijst zijn in Veenendaal actief; te weten Maatschap GGZ Veenendaal en Charim . Uit de jaarrekeningen blijkt dat zij in 2017 een resultaat (voor belastingen) hebben geboekt van resp. €699.401,- en €8.441.780. Hun winstmarges bedroegen resp. 11,4% en 49,5%.

De SP maakt zich zorgen over deze praktijken in onze gemeente: terwijl er enorme tekorten zijn op de zorg wordt er aan de andere kant grof geld verdiend hieraan, dit roept bij onze fractie vragen op.
Wij stellen daarom de volgende vragen aan het College:

 • Is het college bekend met deze bevindingen van Follow the Money, KRO-NCRV's Pointer en Reporter Radio?
 • Heeft de gemeente Veenendaal contracten met de hierboven genoemde zorgaanbieders?
 • Is het College het met de SP eens dat zorggeld besteed moet worden aan zorg en niet aan winsten van zorginstellingen? Indien dit niet zo is, kunt u dit toelichten? Indien u het hiermee eens bent, bent u bereid hier consequenties aan te verbinden, zoals het als voorwaarde te stellen aan toekomstige contractering van zorgorganisaties dat geld bedoeld voor zorg aan zorg wordt besteed?
 • In de lijst zoals gepubliceerd door Pointer met zorginstellingen die meer dan 10% winst maken staan zoals gezegd twee in Veenendaal gevestigde zorgorganisaties op de lijst. In hoeverre betreft dit bedrag in 2017 en 2016 geld dat de gemeente Veenendaal heeft betaald om zorg te verlenen? Indien u dit niet weet, bent u bereid om dit na te gaan en de gemeenteraad hierover te informeren?
 • Welke zorg had voor dit geld verleend moeten worden, en in hoeverre zijn zorgbehoevende mensen hiervan de dupe geworden? Kunt u dit toelichten? Indien u dit niet weet, bent u bereid om dit na te gaan en de gemeenteraad hierover te informeren?
 • Pointer heeft alleen de lijst met zorginstellingen gepubliceerd die meer dan 10% winst maken. Bent u bereid na te gaan hoe dit zit bij de andere zorgorganisaties die geld ontvangen van de gemeente Veenendaal zodat inzichtelijk wordt hoeveel geld voor zorg niet naar zorg gaat, maar naar winsten van zorginstellingen? Kunt u dit toelichten?
 • Hoe beoordeelt het college deze bedragen van zorggeld die niet naar zorg zijn gegaan zoals bekend gemaakt door Pointer in het licht van de tekorten op het budget voor de Wmo en de Jeugdzorg? Kunt u dit toelichten?
 • Kijkt het college bij het contracteren van zorgaanbieders naar de financiële resultaten van zorgaanbieders? Spelen bijvoorbeeld de in het verleden gemaakte winsten, beloningen voor bestuurders en dividenduitkeringen aan aandeelhouders een rol?
 • Deelt u de mening dat met het terugvorderen van dit geld en het tegengaan van toekomstige winsten een deel van het gat in de huidige zorgbegroting opgevuld zou kunnen worden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om het geld dat de gemeente heeft betaald voor zorg, maar dat niet aan zorg besteed blijkt te zijn, terug te vorderen van de zorgorganisaties die winsten maken met zorggeld van de gemeente Veenendaal? Kunt u dit toelichten?

Wij zien uit naar uw spoedige, gemotiveerde beantwoording.
Bij voorbaat dank hiervoor.
Met vriendelijke groet,

Jan Breur
SP Veenendaal

 
[i] https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/uitzending-hoge-winst-van-zorgbedrijven

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier