h

De zaag in de eigen bijdrage.

25 november 2016

De zaag in de eigen bijdrage.

Foto: SP

Er is flink de zaag gezet in de eigen bijdragen in de WMO. PvdA, SP en anderen hebben gisteravond (donderdag 24 november) voorstellen ingediend om de kosten voor noodzakelijke ondersteuning niet uit de pan te laten rijzen. De SP ziet de eigen bijdrage in de WMO het liefst helemaal verdwijnen.

SP-fractievoorzitter Jan Breur benadrukte in de gemeenteraad dat de basis op orde moet zijn. Alleen vanuit een situatie van rust en zekerheid kun je immers 'eropuit' en wat voor je naaste betekenen; door (financiële) drempels op te werpen voor ondersteuning tast je die basis van rust en zekerheid aan - en komt er van de veelbezongen participatiesamenleving bar weinig terecht.

Ook vertelde hij ingrijpend het is als je ineens zorg nodig hebt; bij de SP zijn verscheidene verhalen binnengekomen - ondermeer via de enquête 'WMO/Zorgkosten' en op de Thema-avond 'ZORG', die in september plaatsvond.
BREUR: "Als je vanuit betaald werk terechtkomt in een situatie waarin je afhankelijk bent van zorg, ga je dikwijls achteruit in inkomen. Vervolgens heb je ook niet alleen te maken met de eigen bijdrage in de WMO, maar ook met het Eigen Risico van je zorgverzekeraar en een heleboel zaken die niet vergoed worden. Al gauw ben je een derde van je inkomen kwijt aan zorgkosten. Tel daarbij nog je woonlasten en je boodschappen op, en er blijft geen geld over. Mensen trekken er dan niet op uit om wat voor hun naaste te betekenen, maar zijn gevangen in hun eigen huis. De basis van rust en zekerheid, van waaruit je wat kan betekenen, ontbreekt."

Wijzigingsvoorstellen (amendementen)

Bij de bespreking van de verordening Maatschappelijke Ondersteuning werden er - mede namens de SP - een tweetal voorstellen gedaan om de verordening aan te passen. Voor de SP waren die aanpassingen een keiharde voorwaarde om in te kunnen stemmen met de verordening. Aldus geschiedde; er was een meerderheid voor beide aanpassingen.

De eerste aanpassing behelste het verlagen van het marginaal tarief van 8% naar 5%. Hierdoor stijgt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage minder hard.
De tweede aanpassing brengt het starttarief voor de eigen bijdrage naar €0,-. Voor minima betekent dit een hoop minder bureaucratische rompslomp; omdat er geen eigen bijdrage geïnd wordt die vervolgens weer moet worden gecompenseerd. Voor mensen met een wat hoger inkomen dan het minimum betekent dit simpelweg een lagere eigen bijdrage.

Moties

Nadat de verordening in aangepaste vorm is aangenomen, werd er ook nog gestemd over een viertal moties. Onder drie van hen prijkte ook weer de handtekening van de SP.

In de eerste motie werd verzocht om van schoonmaakondersteuning weer een maatwerkvoorziening te maken; in plaats van (gedeeltelijk) een algemene voorziening. Hiervoor was geen meerderheid.
De tweede motie vroeg om een aanpassing van de compensatieregeling schoonmaakondersteuning - eenwelk één en ander ruimhartiger zou maken voor mensen met een lager inkomen. Ook hiervoor was geen meerderheid.
Ook voor de derde motie, waarin verzocht werd om een deel van de teveelbetaalde eigen bijdragen in 2015 en 2016 terug te geven aan de mensen, was geen meerderheid.

De motie waarvoor wel een meerderheid was, was net de motie die de SP niet had mede-ondertekend. Deze, door de ChristenUnie ingediende, motie wilde iets doen aan de stapeling van eigen bijdragen van algemene- en maatwerkvoorzieningen. Echter niet direct; er moest eerst een onderzoek komen, opdat de gemeenteraad er in de toekomst over beslist. De SP had dit liever meteen geregeld.
Toch stemde de SP voor deze motie. BREUR: "Als het rennend niet lukt, moet het maar kruipend."

WORDT VERVOLGD...

Reactie toevoegen

U bent hier