h

Nieuwe bezuinigingen sociaal domein in zicht

3 juni 2019

Nieuwe bezuinigingen sociaal domein in zicht

Foto: Baukje Hiemstra

Nauwelijks bekomen van de verkiezingsnederlaag en de nasleep ervan, wacht TEAM SP alweer een nieuwe uitdaging: knokken voor de zorg. Omdat de rijksoverheid te weinig geld geeft aan de gemeenten, om de taken in het sociale domein naar behoren uit te voeren, zitten er weer nieuwe bezuinigingen aan te komen. Het College van Burgemeester en Wethouders is op zoek naar geld, maar krijgt iedereen dan nog wel de zorg die nodig is?

Enkele zoekrichtingen van het College zijn bijvoorbeeld; afremmen kosten-groei jeugdhulp door andere inkoopafspraken; naar lichtere zorg GGZ door samenwerking en vroegsignalering op school en in de wijk; verlaging van de PGB Jeugdzorg en Wmo; kritischer kijken naar woningaanpassingen en het meten van de effectiviteit bij Jeugdhulp en Wmo. Hierover zijn ook de adviesraden binnen het sociaal domein geïnformeerd en is hierover met hen van gedachten gewisseld. Over het nieuwe integrale beleidskader kunnen zij het college adviseren. De gemeenteraad is op een werkconferentie bijgepraat over de ideeën van het College; in de Kadernota komt het uiteindelijke voorstel waarover de gemeenteraad een besluit neemt.
De nood is hoog. Naast het tekort op het sociaal domein van € 5 miljoen, dat al bij de programmabegroting 2019-2022 bekend was, neemt dit tekort in 2019 en volgende jaren met € 2,2 miljoen toe. De financiële prognose laat voor de komende jaren dus een structureel tekort zien dat oploopt tot 7,2 miljoen euro voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. Dit als gevolg van toenemende kosten voor met name de jeugdhulp. Naast de 5 miljoen euro aan dekkingsmiddelen die bij de programmabegroting 2019-2022 werd vastgesteld, stelt het college de raad voor nu extra maatregelen te nemen voor 2020: 600.000 euro wordt gedekt vanuit de WMO. De rest van € 1,6 miljoen komt deels uit de Algemene reserve en deels ten laste van de resterende ruimte in de begroting.

Foto: Jan Breur

Vorig jaar dreigden er ook al grote bezuinigingen in het sociale domein. De gemeenteraad heeft die deels kunnen afwenden door een verhoging in de Onroerende Zaakbelasting (OZB). Dit, omdat verschillende mensen met een hulpvraag gebruik hadden gemaakt van hun spreekrecht voor de gemeenteraad. Zij hadden duidelijk gemaakt dat de bodem in het sociale domein al bereikt was. Verder bezuinigen maakt hun bestaan onleefbaar.

SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Ik hoop dat er nu weer mensen komen inspreken, om de gemeenteraad duidelijk te maken dat die bezuinigingen eigenlijk niet kunnen. Natuurlijk; de gemeente heeft een financieel probleem, een ernstig financieel probleem. Maar dat is nog altijd minder ernstig dan een onleefbaar bestaan omdat je zorg ondermaats en te duur is."

In de raadsvergadering van 8 juli debatteert de gemeenteraad over de Kadernota en worden besluiten genomen. In de aanloop daarnaartoe is er op 11 juni gelegenheid om in te spreken tijdens een inspraakavond van de raad.
Wilt u inspreken op deze avond? Neem dan contact op met de raadsgriffie:
telefonisch op 0318 - 538 538, of
per e-mail op griffie@veenendaal.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier