h

Plottwist bij evenementenbeleid

16 oktober 2023

Plottwist bij evenementenbeleid

Foto: Jan Breur

Geen besluit genomen!

Als het evenementenbeleid in de Gemeenteraad wordt besproken, is dat een evenement op zichzelf. En ook de bespreking afgelopen donderdag (12 oktober) bracht verwondering bij het publiek.
Er is namelijk geen besluit genomen!

ChristenUnie-raadslid Willem van Braak vergeleek het evenement met een muziekstuk, maar een complex theaterstuk zou een meer treffende vergelijking zijn. Een diep verdeelde gemeenschap, een Babylonische spraakverwarring een oud-politicus die nog een keertje van zich laat horen, en zelfs Jormungander de Midgaardslang kwam om het hoekje kijken.
Uiteindelijk moest de Raad van 33 wijzen een besluit nemen - en deed dat niet. Een plotwending, met open einde.

Een groot deel van de discussie draait als vanouds om de zondag. Nu speelt niet alleen de vraag hoeveel zondagen er evenementen plaats mogen vinden, maar ook of een zondags evenement op de Markt mag plaatsvinden. En wat de Oude Kerk daarvan vindt.
Er heeft een gesprek tussen de Gemeente en de Oude Kerk plaatsgevonden, maar wat daar gezegd is...
...daar hebben beide gesprekspartners een ander beeld bij.

En dan is er nog de kwestie van het geluid.
Hoeveel geluid is acceptabel bij een evenement?
Omwonenden van de Markt hebben al te kennen gegeven dat de geluidshinder bij sommige evenementen (zoals de Foute Party) nogal wat grenzen overgaat. Een beetje 'leven' hoort bij wonen in het centrum, maar het moet wel in het redelijke blijven.

Inzet SP: Balans bereiken

Foto: Jan Breur

Deze worsteling tussen levendigheid en leefbaarheid vormt de rode draad van de inzet van de SP. Fractievoorzitter Sietse van der Bij moest die avond verder voortbouwen op het voorwerk van raadscommissielid Tilmann van de Loo - en op de erfenis van oud-raadslid Jan Breur.

(...) het beleid was als Jormungander de Midgaardslang, die in zijn eigen staart bijt. (...) Zes was het, en zes zou het blijven.
Inspraakreactie Jan Breur

Van der Bij begon zijn betoog door te zeggen dat hij blij was dat er eindelijk beweging zat in de beperking van zes evenementen op zondag per jaar; het College stelt voor om daar twaalf van te maken. Maar voor de SP is het hele concept van een getalsmatige beperking ongewenst, en stelde (voor de zoveelste keer) voor om het aantal zondagen waarop een evenement mag plaats te vinden vrij te geven.
Tegelijkertijd toonde Van der Bij respect en rekenschap voor mensen die rondom een evenementenzone wonen.

Uiteindelijk diende de SP drie voorstellen in:

  1. De beperking af te schaffen op het aantal zondagen waarop evenementen mogen plaatsvinden,
  2. Dit in ieder geval te doen bij evenementen waarbij het volume niet of nauwelijks boven het stadsgeluid uitkomt (als back-up, mocht het eerste voorstel het niet halen),
  3. "Two strikes, you're out" te hanteren bij evenementenorganisaties die zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houden, bij wijze van waarborg voor de leefbaarheid voor omwonenden.

Chaotische climax

De SP was niet de enige die voorstellen indiende. Uiteindelijk werden er door de verschillende partijen in totaal maarliefst 17 VOORSTELLEN onder het evenementenbeleid gehangen. Wethouder Lochtenberg kwam toen met een politiek novum: hij verklaarde zijn eigen beleid nog niet rijp voor een besluit.

De vergadering werd geschorst, en bij terugkomst werd er besloten dat het evenementenbeleid en de onderhangende voorstellen niet in stemming werden gebracht. In plaats daarvan wordt er nog een gesprek met belanghebbenden georganiseerd, en worden de opbrengsten van dat gesprek nog verwerkt in het evenementenbeleid.

Daarna kwam de gemeenteraad erachter dat een ordevoorstel nog geen opdracht aan het  College was. Er zal dus een motie moeten worden geschreven. Deze wordt waarschijnlijk in een volgende gemeenteraadsvergadering ingediend.
Al met al blijkt de titel van het evenementenbeleid treffend gekozen:
VEENENDAAL BLIJFT VERRASSEN...

wordt vervolgd

Zie ook:

Nieuwsberichten:
Blogs:
Media/Rijnpost:

Reactie toevoegen

U bent hier