h

Onderzoeksopzet Grote IW4-Enquete

Hieronder geven we kort en bondig de onderzoeksopzet weer van onze 'Grote IW4-Enquête'. Deze opzet dient als een verantwoording vooraf.

Doelen:
 • Het in kaart brengen van de ervaringen en bevindingen van mensen die werkzaam zijn bij IW4 middels een WSW-indicatie of een reïntegratietraject.
 • Een beeld krijgen van verschillende aspecten die komen kijken bij het werken bij (of vanuit) IW4; zoals daar zijn: veiligheid, medezeggenschap, reïntegratie, detachering, doorgroeimogelijkheden etc.
 • Invulling geven aan de controlerende en volksvertegenwoordigende taak die alle politieke partijen - en in het bijzonder die partijen die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad - hebben.
Onderzoeksvraag:
 • Hoe ervaren werknemers van IW4 hun werk en daarbij behorende arbeidsomstandigheden?
 • Hoe ervaren werknemers van IW4 de diverse relevante aspecten van hun werk (deze aspecten komen tot uiting in de diverse vragenlijsten)?
Relevantie:
 • IW4 valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De SP heeft als zijnde een partij met een fractie in de gemeenteraad een controllerende en volksvertegenwoordigende taak. Eigen onderzoek hoort - volgens de visie van de SP - bij de verantwoordelijkheid van politieke partijen.
 • De Participatiewet vergroot de verantwoordelijkheid die gemeenten hebben op het gebied van werk en inkomen. Dit verzwaart de facto de taak van haar volksvertegenwoordiging.
(Beoogde) onderzoekspopulatie:
 • Mensen die werkzaam zijn bij IW4 dankzij een WSW-indicatie.
 • Mensen die in het kader van hun reïntegratieeen activeringstraject volgen bij IW4.
 • Mensen die via IW4 gedetacheerd zijn bij een ander bedrijf.
Middelen:
 • Gesloten vragen geven een snel (kwantificeerbaar) beeld van de situatie.
 • Open vragen geven gedetailleerdere (kwalitatieve) informatie, en zoomen in op bepaalde vragen.
 • Rapportcijfers maken het mogelijk om een schaal aan te brengen in gevoelens, ervaringen en bevindingen en hen zo een meetbare waarde toe te kennen.

In onze vragenlijsten komen deze drie vraagvormen terug. De vragenlijst "Ervaringen delen over IW4" zal een zeer open karakter hebben, en de respondenten de mogelijkheid bieden om - als het ware - in 'essay-vorm' hun ervaringen te delen omtrent werken bij of vanuit IW4.

U bent hier