h

Voorstellenregen in vergadermarathon

8 juli 2017

Voorstellenregen in vergadermarathon

Foto: A.J. Breur

Tot diep in de nacht vergaderde de gemeenteraad, afgelopen maandag (3 juli). Vele voorstellen passeerden de revue. Het was de bespreking van de 'Kadernota'; de plannen voor het komende jaar.

De vergadering duurde extra lang, omdat ook het 'verantwoordingsdebat' over 2016 moest plaatsvinden. Dat kon niet eerder, omdat de accountant nog niet klaar was.

De volgende dag werd duidelijk dat dit de laatste raadsvergadering was, die werd voorgezeten door Burgemeester Wouter Kolff. Hij is namelijk opgeroepen om burgemeester in Dordrecht te worden...

Hoogtepunten

Foto: A.J. Breur

Zorg

Er is een voorstel van de SP aangenomen, om mensen erop te wijzen dat zij een herindicatie voor de WMO kunnen aanvragen, als zij denken dat hun huidige indicatie tekort schiet. Ook zal er dan gewezen worden op het de mogelijkheid tot cliëntondersteuning. Uit gesprekken, onder andere op de bijeenkomst 'Koffie, Cake & WMO', bleek dat indicaties nog al eens tekort kunnen schieten - en dat cliëntondersteuning (te) weinig bekendheid geniet.

Ook is er een voorstel aangenomen om het tarief van de schoonmaakhulp dit jaar niet te verhogen, maar vast te houden op €10,-. Een voorstel voor een (naar inkomen gestaffelde) tegemoetkoming in de kosten haalde het niet.

Cultuur

Er komt (eindelijk) meer geld voor cultuur beschikbaar. In tegenstelling tot de bespreking van cultuur, afgelopen mei, was er nu wel een meerderheid bereid tot investeringen.

Natuur en milieu

De gemeenteraad heeft zich uitgesproken tegen eventuele schaliegasboringen; Veenendaal is een schaliegasvrije gemeente. Er wordt meer geïnvesteerd in de openbare ruimte, en er komt een overleg over het groenonderhoud.
Ook zal er een poging worden gedaan om reclamedrukwerk terug te dringen.

Voor een voorstel van de SP om DIFTAR (tarief voor afvalinzameling) te vervangen door een ander systeem was geen meerderheid.

Veiligheid

Er wordt extra geïnvesteerd in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ook zal de gemeente aandacht vragen voor het landelijk meldpunt 'Loverboy'-problematiek. En er wordt een plan ontwikkeld om de veiligheid op en om de sportvelden te verbeteren.

Voor een voorstel van de SP om apparaten, die personen en dieren moeten verjagen met hoogfrequent geluid, te verbieden voor particulieren, geen meerderheid. Dit, terwijl bijna alle partijen het verbod in een eerdere bespreking  steunden. Kennelijk is het anders als er een concreet voorstel ligt.
Eveneens houdt de gemeenteraad vast aan het stoepkrijtverbod - ondanks de belofte om nutteloze regels te schrappen.
En een verbod op straatintimidatie wordt dan weer niet in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) opgenomen...

Reactie toevoegen

U bent hier