h

Over schuld gesproken...

5 november 2017

Over schuld gesproken...

Foto: SP Veenendaal

Beleidsplan schuld"dienst"verlening en preventie vastgesteld

Schulden zijn een groot probleem. Voor schuldenaren, schuldeisers en de samenleving als geheel. Hoog tijd om hier iets aan te doen.
In Veenendaal is daarvoor een belangrijke stap gezet, toen vorige week donderdag
(26 oktober) het beleidsplan 'Schulddienstverlening en preventie' is vastgesteld.

Het plan is niet perfect. Wat de SP betreft is de term 'schulddienstverlening' ongelukkig, omdat in het woord 'dienstverlening' een zweem van luxe kan worden gezien.
Volgens het College van Burgemeester en Wethouders is voor die term gekozen om aan te geven dat het nieuwe beleid meer omvat dan 'schuldhulpverlening' in de traditionele zin van het woord, maar breder is dan dat.
Wat de SP betreft was het woord 'ondersteuning' beter geweest dan 'dienstverlening'.

Een groter probleem is dat de doelstellingen niet goed zijn geformuleerd; ze voldoen niet aan de 'SMART'-criteria (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Hierdoor is niet vast te stellen of de beleidsdoelstellingen (op tijd) worden gehaald - en dus of het beleid succesvol is.
GroenLinks diende daarom, samen met SP en anderen een voorstel in om dit voor volgend jaar te repareren. De coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA stemden hier tegen, waardoor er geen meerderheid voor was.
Dit voorstel is dus afgewezen.

Positieve punten

Toch is het beleidsplan niet enkel kommer en kwel. In tegendeel: er worden belangrijke verbeteringen gemaakt ten opzichte van wat het het schuldhulpverleningsbeleid in het verleden was.

Een belangrijk element is, dat er eindelijk oog is voor de menselijke kant van het verhaal. Schuldproblematiek werkt ook vaak psychisch door en brengt stressklachten met zich mee. Het nieuwe beleid beoogt hier rekening mee te houden, en de dienstverlening hierop aan te passen.

Eigen rol gemeente

Ook is er in het nieuwe beleid aandacht voor de rol die de gemeente zelf heeft in de schuldsituatie van haar inwoners. Wat de SP betreft is dat hard nodig: als schuldeiser heeft de gemeente nog wel wat stappen te maken. Aanmaningen en bijkomende kosten maken een schuld niet makkelijker te betalen, en zoals het gezegde luidt: van een kale kip kun je geen veren plukken.
Van de tot nu toe gevolgde werkwijze is dus nog nooit iemand opgeschoten; noch de schuldenaren, noch de gemeenschap.

Maar niet alleen als eiser, maar ook als 'aanstichter' van schulden heeft de gemeente nog wat stappen te maken. Bijvoorbeeld bij het opleggen van "maatregelen" bij uitkeringsgerechtigden.
(Een maatregel is vaak het korten of zelfs het stopzetten van een uitkering.)

SP-fractievoorzitter Jan Breur bracht in herinnering, dat de gemeente onlangs nog door de commissie Bezwaar en Beroep op de vingers is getikt. Dit, omdat een vrouw een maatregel opgelegd heeft gekregen wegens het plegen van mantelzorg aan haar moeder.
Breur: "Voor mensen die toch al niet teveel hebben, is het risico dat dit leidt tot schulden enorm. Kijk daarom niet alleen naar de regeltjes, maar ook hoe een dergelijke maatregel uitpakt. Overigens is de SP van mening dat mantelzorg sowieso niet bestraft moet worden."

Wethouder Arianne Hollander erkende dat de gemeente op dit vlak nog de nodige stappen te zetten heeft...

Schuldenconferentie

Omdat schuldproblematiek zo'n belangrijk thema is, en er ook bijzondere aandacht wenselijk is op het terein van preventie en vroegsignalering, dienden ProVeenendaal, SP en anderen ook een voorstel in om hierover een conferentie te beleggen. Deze schuldenconferentie zou dan in 2018 plaatsvinden, en zal worden meegenomen in het actieplan.

Over dit voorstel gedroegen de coalitiepartijen zich beter: alleen SGP en VVD stemden tegen. De overige coalitiepartijen - en de voltallige oppositie - stemden voor. Het voorstel van de schuldenconferentie is dan ook met een stevige meerderheid aangenomen.

Het beleidsplan zelf is UNANIEM aangenomen.

Nederland schuldvrij

Vijfhonderdduizend Nederlanders hebben problematische schulden. Niemand wordt beter van de schuldindustrie. Jesse Frederik (de Correspondent) heeft daarom, samen met anderen, een manifest opgesteld met vijf aanbevelingen voor de 'Haagse' politiek.

Het manifest is te lezen op
https://decorrespondent.nl/7407/onderteken-dit-manifest-en-maak-nederland-schuldvrij/445614741693-b6824438

Het manifest is te ondertekenen via
https://petities.nl/petitions/manifest-schuldvrij

Verder besproken in de gemeenteraad:

Reactie toevoegen

U bent hier