h

Bezuinigingen sociaal domein (nog) niet afgewend

15 juli 2019

Bezuinigingen sociaal domein (nog) niet afgewend

Foto: SP Veenendaal

Kadernota 2020-2023 vastgesteld

Op maandag 8 en dinsdag 9 juli vond de jaarlijkse bespreking van de Kadernota plaats. Hierin staan de plannen voor het komende jaar. Het voornemen van het College van Burgemeester en Wethouders, om te gaan bezuinigen in het sociale domein (zorg), is nu overgenomen door de Gemeenteraad. De Kadernota is nagenoeg ongewijzigd vastgesteld.

De enige wijziging die is doorgevoerd, is dat mensen die alleen een indicatie voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer hebben, niet onder het regime van de Abonnementstarieven komen te vallen. Dit wijzigingsvoorstel werd ingediend door GroenLinks, SP, PvdA en ProV.
Het ontving unanieme steun - mede omdat er sinds kort wetgeving is aangenomen dat het Abonnementstarief niet van toepassing is op deze groep.

Andere wijzigingsvoorstellen, zoals:

  • het opschorten van de bezuinigingen (SP),
  • het verlagen van de minimumstand van de Algemene Reserve - zodat er meer geld vrijgespeeld word (PvdA, SP, GroenLinks, Denk), 
  • het zoeken van een maatschappelijke balans in de gemeentelijke financiën, zodat niet alles op het sociale domein aankomt (CDA, PvdA, SP),
  • het vergoeden van het Eigen Risico aan minima (GroenLinks, SP, PvdA),

en

  • het niet-verhogen van het Abonnementstarief in de WMO (PvdA, SP)

kregen geen van allen een meerderheid achter zich.

Omdat er eigenlijk geen voorstellen zijn aangenomen om de bezuinigingen in de zorg af te wenden of te verzachten, stemde de SP uiteindelijk TEGEN de Kadernota. Een meerderheid stemde echter voor, zodat de Kadernota wel werd vastgesteld.

overzicht wijzigingsvoorstellen

Moties

Hoewel de Kadernota nagenoeg niet is veranderd, zijn er wel een aantal moties naast de Kadernota aangenomen. Hiermee worden er een aantal goede zaken voor het sociale domein in gang gezet.

Zo wordt er

  • een netwerk voor gastgezinnen opgezet (ChristenUnie, SP e.a.),
  • werk gemaakt van de Lokale Inclusie Agenda (ChristenUnie, SP e.a.),
  • een aanzet gemaakt voor Lief & Leedstraten (SGP, SP, e.a.),
  • onderzoek gedaan naar de behoefte en mogelijkheden voor het realiseren van een respijthuis (SGP, SP).

Maar, ondanks dat moties makkelijker werden aangenomen dan wijzigingen op de Kadernota, was er niet voor ALLES een meerderheid te vinden.

Een motie die vroeg om extra aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning (SP, Denk, GroenLinks) kreeg onvoldoende steun van de andere partijen.
En een motie die het College 'politieke rugdeking' moest geven in haar strijd voor extra geld van de Rijksoverheid voor het sociale domein (SP, Denk, GroenLinks, PvdA, SGP) kwam uiteindelijk slechts één stem tekort om aangenomen te worden...

overzicht moties

Zie ook:

Foto: SP Veenendaal

algemene beschouwingen

Reactie toevoegen

U bent hier