h

Voorstellen: Sociaal Domein

26 april 2021

Voorstellen: Sociaal Domein

Foto: SP Veenendaal

Amendementen van de SP bij verordening

Als je vindt dat iets beter moet, kom dan met een voorstel. Oftewel: geen kritiek zonder alternatief. Een belangrijk motto voor SP'ers in de  politiek. Zo ook afgelopen donderdag (22 april) toen de SP diverse voorstellen deed om de Integrale Verordening Sociaal Domein iets menselijker te maken...

Zoals fractievoorzitter Jan Breur al aangaf bij de voorbespreking in de raadscommissie van 13 april, is de SP in grote lijnen tevreden over de verordening. Maar op een aantal punten diende de SP toch een aantal voorstellen ter verbetering in.

Hieronder een overzicht:

Vastleggen bevindingen (ingetrokken)

Het op schrift stellen van zaken, als mensen zich met een hulpvraag bij de gemeente melden, zou standaardprocedure moeten zijn. Zo voorkom je dat hulpverleners en indicatiestellers niet op de hoogte zijn van de 'case' waaraan ze werken. Echter; de tekst in de verordening leek te vrijblijvend.
Nadat Wethouder Beek had verzekerd dat deze vrijblijvende tekst op informerende telefoontjes sloeg, en dat bij daadwerkelijke intake- en vraagverhelderingsgesprekken er wel degelijk bevindingen op schrift worden gesteld, verdween de noodzaak voor dit wijzigingsvoorstel; ingediend door SP; mede namens PvdA en GroenLinks

Beschermen jonge mantelzorgers (verworpen)

De SP diende, mede namens PvdA, Denk en GroenLinks een voorstel in om minderjarige kinderen niet mee te rekenen bij de "gebruikelijke hulp" in het kader van de "eigen kracht". Daarmee moet worden voorkomen dat er bijvoorbeeld minder huishoudelijke ondersteuning wordt toegekend aan iemand, als die bijvoorbeeld een tienjarig (of nog jonger) kind heeft - en er dus een te grote verantwoordelijkheid op de schouders van dat kind geplaatst wordt.
Naast indieners SP, PvdA, Denk en GroenLinks kreeg dit voorstel steun van D66; niet genoeg voor een meerderheid.

Tegenprestatie menselijke maat (verworpen)

Wanneer iemand vrijwilligerswerk of mantelzorg verricht binnen de bandbreedte van de tegenprestatie, of reeds een parttime baan heeft, zou dit voldoende moeten zijn. De inzet is aantoonbaar aanwezig; iets extra's vragen is onnodig. Voor het College van Burgemeester en Wethouders is dit echter niet genoeg: zij willen de grens voor vrijstelling voor de tegenprestatie verleggen naar het maximum.
De SP stelde, samen met PvdA, Denk en GroenLinks voor om deze grens niet te verhogen - maar wederom kwam er alleen steun van D66.

Vrijwillige ouderbijdrage niet meer vergoeden (aangenomen)

Dankzij de initiatiefwet van Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) kunnen scholen geen kinderen meer buitensluiten van activiteiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald hebben. Hierdoor is het niet meer nodig voor de gemeente om deze bijdrage te vergoeden vanuit het minimabeleid.
In de gemeenteraad van Veenendaal stelden VVD, SP en GroenLinks voor om de vergoeding van de ouderbijdrage te schrappen zodra die wet eenmaal van kracht is. Daardoor blijft er meer geld beschikbaar voor de minima, in plaats van dat het wordt doorgesluisd naar de scholen.
Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Motie: Vrijstelling van giften (aangenomen)

SP'er Jasper van Dijk regelde in de Tweede Kamer dat bij wet giften aan mensen in de bijstand worden vrijgesteld tot een bedrag van 1200euro per jaar. Het kabinet Rutte heeft die motie echter (nog) niet uitgevoerd.
In Veenendaal sloegen Jan Breur (SP) en Jeroen van Esseveld (ChristenUnie) de handen ineen om dit te regelen. De motie die zij hadden geschreven werd door een brede meerderheid mede-ingediend en gesteund.


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier