h

Goede samenwerking SP en GroenLinks bij amenderen raadsprogramma...

29 mei 2014

Goede samenwerking SP en GroenLinks bij amenderen raadsprogramma...

Zoals de 'oude Veensen' Nico van Ginkel (SP) en Henk Roor (GroenLinks) gebroederlijk naast elkaar staan op de foto; zo trokken ook de raadsleden van beide partijen - Jan Breur en Kees Oskam - op in het 'amenderen' van het raadsprogramma. Onder de wijzigigingsvoorstellen van de één prijkte ook de handtekening van de ander; en vice versa.

Voor het eerst in acht jaar lag het raadsprogramma weer ter vaststelling voor aan de hele gemeenteraad en niet slechts aan de coalitiepartijen. Dit hield ook in, dat er amendementen (wijzigingsvoorstellen) konden worden ingediend - zodat er aanpassingen mogelijk zijn.
Was de SP acht jaar geleden nog de enige (en eerste) partij die wijzigingsvoorstellen indiende; nu waagden meerdere partijen zich hieraan.

Een flinke lijst met wijzigingsvoorstellen is ingediend:

 • PvdA stelde voor om de naam van het raadsprogramma te wijzigen, omdat de partij vond dat er geen sprake was van een raadsprogramma. Voorstel afgewezen zonder steun van andere partijen.
 • GroenLinks en SP stelden voor om de gemeente aan de millenniumdoelen te houden waaraan zij zich in het verleden had gecommitteerd. Voorstel afgewezen met alleen steun van Lokaal Veenendaal
 • GroenLinks en SP stelden voor om verhoging van de OZB eerder in de financiële beslisboom te plaatsen, en niet pas toe te passen wanneer "de Hunnen voor de deur staan". Voorstel afgewezen met alleen steun van PvdA.
 • GroenLinks en SP stelden voor om ernaar te streven evenveel duurzame energie in Veenendaal op te wekken als dat er verbruikt wordt. Voorstel aangenomen met alleen SGP, VVD en ProVeenendaal tegen.
 • GroenLinks en SP stelden voor om duurzaamheid onderdeel te laten zijn van het economische beleid. Voorstel aangenomen, unaniem.
 • ChristenUnie stelde voor om het huidige niveau van minimabeleid te waarborgen. Voorstel aangenomen met alleen de VVD tegen.
 • ChristenUnie stelde voor om een tijdspad te koppelen aan het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Voorstel aangenomen, unaniem.
 • SP en GroenLinks stelden voor om extra geld te reserveren voor de drie decentralisaties in het sociale domein. Voorstel afgewezen met alleen steun van PvdA.
 • SP en Groenlinks stelden voor om de 'vrije markt' niet het laatste woord te geven in de woningbouw; omdat deze aantoonbaar gefaald heeft. Voorstel afgewezen met alleen steun van de PvdA.
 • SP en GroenLinks stelden voor om van het maximum 30% sociale huur een minimum 30% sociale huur en -koop te maken. Voorstel afgewezen ondanks steun van ChristenUnie en PvdA.
 • SP en GroenLinks stelden voor om te onderzoeken of het mogelijk was kinderen uit lage inkomensgezinnen gratis deel te laten nemen aan sport en/of cultuur, wanneer een ouder/opvoeder vrijwilligerswerk bij desbetreffende vereniging zou doen als tegenprestatie. Voorstel afgewezen ondanks steun van ChristenUnie en PvdA.
 • SP en GroenLinks stelden voor om in de betekenis van 'maatwerk' Model Veenendaal uitdrukkelijk niet te verengen tot 'scherp aan de poort', en te benadrukken dat niemand buiten de boot valt. Voorstel afgewezen ondanks steun van Lokaal Veenendaal en PvdA.
 • SP en GroenLinks stelden voor om de gemeente bij het aantrekken van werkgelegenheid zich te laten richten op banen voor mensen met een lager- of middelbaar opleidingsniveau. Voorstel aangenomen, unaniem.

Bij voorstellen die door meerdere partijen zijn ingediend staat de hoofdindiener als eerst gemeld. Deze partij heeft initiatief genomen voor het schrijven van desbetreffend voorstel.

In een stemverklaring liet SP-fractievoorzitter Jan Breur weten dat het voorstel van de PvdA - de naamswijziging - wat hem betreft geen strijdpunt is en hij daarom tegen dit voorstel stemt. De overige voorstellen zijn waardevolle aanpassingen op het raadsprogramma en mochten daarom wel op de steun van de SP rekenen.

Nadat de wijzigingsvoorstellen in stemming werd gebracht, was het tijd om over het raadsprogramma te stemmen. Hier scheidden de wegen van SP en GroenLinks zich: GroenLinks vond dat er voldoende wijzigingsvoorstellen waren aangenomen en stemde in met het (gewijzigde) raadsprogramma; SP taxeerde dat er te weinig zwaarwegende wijzigingen waren opgenomen en stemde tegen het uiteindelijke programma.
Naast de SP stemden ook Lokaal Veenendaal en PvdA tegen het raadsprogramma ~ de andere partijen stemden voor...

Reactie toevoegen

U bent hier