h

Fractie

14 oktober 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

VAN DE FRACTIE SP

ONDERWERP: (wederom) bejegening volksvertegenwoordiging

 

Veenendaal, 14 oktober 2013

 

Geacht college,

 

Op 10 september jongstleden hebben wij schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitstoot van Ardagh (2013.17). Op uw besluitenlijst van 1 oktober is te lezen dat u na aanpassing van de tekst instemt met de beantwoording conform de bij het voorstel behorende conceptbrief (Openbare B&W-besluiten 1 oktober 2013, nr. 11).

Op 2 oktober jongstleden stuurde u deze conceptbrief naar een viertal journalisten van respectievelijk de Veenendaalse Krant, de Rijnpost, de Gelderlander en RTV Utrecht, tezamen met het concept Beleidskader Werk en Inkomen. In deze conceptbrief had u nog niet alle vragen beantwoord, en antwoorden die u daarin wel gaf, behoefden nog de nodige aanvulling. Kortom; de brief die u naar de pers stuurde was verre van af.

Lees verder
8 oktober 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

VAN DE FRACTIE: SP

ONDERWERP: BEJEGENING VOLKSVERTEGENWOORDIGING

Veenendaal, 2 oktober 2013

Geacht college,

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen mbt de uitvoering van de WMO (2013.6), en het door ons
aangeleverde document waarin geconstateerde onvrede is geinventariseerd, zijn er vanuit de gemeentelijke organisatie een aantal stappen gezet die enerzijds mijn fractie inzicht geven in de werkzaamheden binnen het WMO-loket, anderzijds burgers de mogelijkheid biedt om de problemen voor te leggen aan de wethouder.
Deze stappen krijgen onze onverholen waardering.

Een ander aspect van deze zaak is echter nog niet afgewikkeld: de bejegening van mijn fractie door het
college. Middels deze schriftelijke vragen stellen wij u graag in de gelegenheid om ook de open eindjes op dit vlak af te hechten.

Lees verder
10 september 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

VAN DE FRACTIE SP Betreft: Uitstoot Ardagh/Boxal

Lees verder
14 juli 2013

Bezuinigen volgens de SP

Bij de behandeling van de Kadernota (te beschouwen als een lokale versie van Prinsjesdag, heeft de SP een alternatief bezuinigingsplan ingediend. Een plan, waarin we meer dan 7 miljoen wisten te bezuinigen. Maar ook een plan waarin er geen cent afging van de zorg en de minima, en stukken minder werd bezuinigd op sport dan wat het College wil. Ook cultuur (amateurkunst, dans- en muziekles, de bibliotheek, etc.) hebben we buiten schot weten te houden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier